Techniki infuzji w trombolizie tętnic obwodowych

Wprowadzenie

Nagłe zmniejszenie dopływu krwi do kończyny (ostre niedokrwienie kończyny) jest zwykle spowodowane zakrzepem krwi (skrzepliną) blokującym tętnicę lub przeszczepem omijającym. Poważne ostre niedokrwienie prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia mięśni i nerwów, jeśli przepływ krwi nie zostanie przywrócony w ciągu kilku godzin. Gdy dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia, konieczna będzie amputacja, a stan ten może zagrażać życiu. Infuzja leków rozpuszczających skrzeplinę (tromboliza) może przywrócić przepływ krwi poprzez rozproszenie zakrzepu; podejście to jest mniej inwazyjne niż otwarta operacja.

Czy jakakolwiek technika infuzji w trombolizie jest lepsza od innej?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy jakakolwiek metoda dostarczania leków zmniejszających krzepliwość krwi przynosi większe korzyści, w porównaniu z innymi metodami, pod względem ważnych wyników, takich jak: zapobieganie amputacji i śmierci, przywracanie przepływu krwi i skracanie czasu potrzebnego na dostarczenie leków; oraz czy jakakolwiek technika powoduje większe szkody niż inna (takie jak udar mózgu lub krwawienie)?

Jak zidentyfikowaliśmy i oceniliśmy dane naukowe?

Przede wszystkim przeszukaliśmy literaturę medyczną, w poszukiwaniu badań z randomizacją (RCT), tj. badań klinicznych, w których uczestnicy przydzielani są losowo do jednej z 2 lub więcej grup leczenia. Ten typ badań dostarcza najbardziej wiarygodnych danych na temat efektów leczenia. Następnie porównaliśmy wyniki i podsumowaliśmy dane ze wszystkich badań. Na koniec oceniliśmy jakość danych naukowych. Aby to uczynić, uwzględniliśmy takie czynniki, jak sposób prowadzenia badań, zakres badań i spójność wyników wszystkich badań. Opierając się na naszej ocenie, sklasyfikowaliśmy pewność dowodów jako bardzo niską, niską, umiarkowaną lub wysoką.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 9 RCT z udziałem łącznie 671 uczestników ze zróżnicowanym poważnym niedokrwieniem, którzy zostali losowo przydzieleni do grup, w których wykonywano trombolizę przy użyciu różnych technik infuzji. Badania różniły się między sobą metodyką, co uniemożliwiało łączenie danych. W 2 badaniach porównano dotętnicze i dożylne podawanie leków przy użyciu różnych środków trombolitycznych. W 6 badaniach porównano schematy z dużymi i małymi dawkami lub schematy z wlewem ciągłym i wymuszoną infuzją (rozpylanie pulsacyjne). W badaniach nie określono, czym jest duża lub mała dawka, stosowano różne środki z początkowym podaniem dużej dawki leku (bolus) lub bez takiego podania, a także podawano środki do tętnicy lub skrzepliny. W jednym z badań porównano stosowanie dodatkowych leków przeciwpłytkowych z trombolizą.

Ograniczone dane naukowe o bardzo niskiej i niskiej pewności pochodzące z poszczególnych badań mogą wskazywać, że większe korzyści obserwuje się, gdy środek trombolityczny podaje się do skrzepliny: ogólnoustrojowa tromboliza dożylna jest mniej skuteczna niż tromboliza dotętnicza. Techniki stosowania „dużej dawki” i „wymuszonej infuzji” lub stosowanie środków wspomagających, takich jak inhibitory glikoproteiny płytkowej IIb/IIIa, mogą przyspieszyć trombolizę, ale techniki te są na ogół bardziej pracochłonne i wydają się być związane z większym ryzykiem powikłań krwotocznych, w porównaniu ze stosowaniem schematów opartych na „małych dawkach”, i nie ma danych naukowych wskazujących, że takie postępowanie prowadzi do poprawy wyników (np. mniejszej częstości amputacji). Stosowanie wlewu ciągłego z małą dawką leku, następujące po wstępnym podwiązaniu skrzepliny dużą dawką środka trombolitycznego, jest najmniej pracochłonną techniką. Tromboliza wydaje się być akceptowalną terapią dla pacjentów z nieznacznie zagrożonymi kończynami (stopień IIa w skali Rutherforda), ale ze względu na ryzyko krwawienia, udaru mózgu i zgonu, trombolizę należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których nie występuje niedokrwienie zagrażające kończynom (stopień I w skali Rutherforda). Schematy, które skracają czas potrzebny do przywrócenia przepływu krwi, mogą umożliwić leczenie pacjentów z bezpośrednio zagrożonymi kończynami (stopień IIb w skali Rutherforda).

Potrzeba więcej badań, aby potwierdzić te ustalenia.

Na ile aktualne są powyższe dane naukowe?

Dane naukowe w tym przeglądzie Cochrane są aktualne do 20 października 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information