Apakah pandangan dan pengalaman pengguna dan penyedia kesihatan bekerja dalam perkongsian formal untuk merancang, menyampaikan dan menilai perkhidmatan kesihatan?

Mesej utama

-Ketidakseimbangan kuasa antara penyedia kesihatan dan pengguna boleh mengehadkan penyertaan pengguna dalam perancangan, penyampaian dan penilaian perkhidmatan kesihatan.

-Ketidakseimbangan kuasa dalam perkongsian mungkin berlaku kerana cara pengguna direkrut, cara mesyuarat dijalankan dan cara keputusan dibuat.

-Untuk mencapai perkongsian yang berjaya dengan pengguna, penyedia kesihatan perlu menangani ketidakseimbangan kuasa ini. 

-Sesetengah pengguna dan penyedia kesihatan percaya bahawa perkongsian meningkatkan budaya dan persekitaran perkhidmatan kesihatan, serta cara perkhidmatan kesihatan dirancang dan dibangunkan.

Mengapakah penting bagi pengguna dan penyedia kesihatan bekerjasama untuk merancang, menyampaikan dan menilai perkhidmatan kesihatan?

Pada masa lalu, penyedia kesihatan memutuskan cara perkhidmatan kesihatan dirancang, disampaikan dan dinilai. Baru-baru ini terdapat tumpuan untuk mereka bentuk perkhidmatan untuk memenuhi keperluan, keutamaan dan nilai pengguna dengan lebih baik. Ini telah menyebabkan pengguna bekerjasama dengan penyedia kesihatan untuk mereka bentuk, menyampaikan dan menilai perkhidmatan kesihatan. Selalunya perkongsian antara pengguna dan penyedia kesihatan berlaku dalam format kumpulan formal, seperti jawatankuasa, lembaga hospital atau kumpulan kerja.

Apa yang kami ingin tahu?

Kami ingin meneroka pandangan dan pengalaman pengguna dan penyedia kesihatan yang bekerjasama untuk merancang, menyampaikan dan menilai perkhidmatan kesihatan. Kami juga ingin mengenal pasti prinsip amalan terbaik untuk bekerjasama dalam format kumpulan formal.  

Apa yang kami buat?

Kami menjalankan sintesis bukti kualitatif (QES) untuk memahami pandangan dan pengalaman penyedia kesihatan dan pengguna yang bekerjasama. QES mengumpulkan dan menganalisis keputusan daripada kajian kualitatif individu. Kajian kualitatif menggunakan data yang dikumpul melalui temu bual, kumpulan fokus, soal selidik dan pemerhatian. 

QES telah dijalankan bersama Panel Pihak Berkepentingan yang terdiri daripada pengguna dan penyedia kesihatan. Panel bekerjasama dengan pasukan penyelidik untuk memutuskan soalan mana yang perlu dijawab, kajian apa yang perlu disertakan, sama ada analisis itu komprehensif dan untuk membangunkan prinsip amalan terbaik. 

Kami mencari pangkalan data untuk kajian kualitatif yang meneroka pandangan dan pengalaman pengguna dan penyedia kesihatan tentang perkongsian dalam format kumpulan formal. Kami mencari kajian yang diterbitkan dari Januari 2000 hingga Oktober 2018. Kami juga mencari tapak web organisasi yang terlibat dalam penjagaan berpusatkan orang, dan meminta pakar untuk berkongsi kajian yang berkaitan.

Daripada carian ini kami memilih 33 kajian untuk analisis mendalam. Kajian adalah dari negara dan persekitaran yang berbeza (cth klinik hospital atau komuniti) dan melibatkan orang yang berbeza (termasuk pesakit yang kurang diwakili) dan pelbagai jenis perkongsian kumpulan formal (cth jawatankuasa atau kumpulan pemandu).

Kami menggabungkan hasil kajian dan mencari tema yang sama. Tema-tema ini menjadi penemuan kami. Kami menilai keyakinan kami dalam setiap penemuan berdasarkan kaitan, kualiti dan kuantiti data. Kami mengumpulkan penemuan ke dalam kategori.

Apakah yang kami temui?

Analisis kami mengenal pasti 19 penemuan, yang kami kumpulkan ke dalam lima kategori berikut.

Faktor kontekstual yang mempengaruhi perkongsian: dasar kerajaan, proses, pembiayaan dan konteks organisasi perkhidmatan kesihatan mempengaruhi perkongsian.

Pengambilan pengguna: pengambilan pengguna berlaku dalam pelbagai cara. Dalam beberapa kajian pengguna menguruskan proses pengambilan. Sesetengah orang (terutamanya penyedia kesihatan) merasakan pengguna harus mencerminkan julat orang yang menggunakan perkhidmatan kesihatan. Sesetengah penyedia kesihatan berpendapat bahawa pengalaman sesetengah pengguna tidak menggambarkan populasi yang lebih luas. Pengguna kadangkala merasa sukar untuk mewakili pelbagai pandangan komuniti.

Dinamik dan proses perkongsian: hubungan positif antara penyedia kesihatan dan pengguna meningkatkan perkongsian. Mesyuarat rasmi dan tidak jelas tentang peranan pengguna boleh mengehadkan penglibatan pengguna. Status profesional penyedia kesihatan, pengetahuan teknikal dan penggunaan jargon boleh menakutkan pengguna. Pengguna kadangkala merasakan pengetahuan mereka tidak dihargai. Pengguna boleh menjadi kecewa apabila mereka tidak mempunyai kuasa membuat keputusan, dan apabila penyedia kesihatan mendominasi agenda mesyuarat.

Kesan yang dirasakan kepada peserta perkongsian: perkongsian formal boleh menjejaskan penyedia kesihatan dan pengguna dalam kedua-dua cara yang positif dan negatif.

Kesan yang dirasakan ke atas perancangan perkhidmatan kesihatan, penyampaian dan penilaian: orang yang dirasakan perkongsian formal boleh meningkatkan budaya perkhidmatan kesihatan dan persekitaran fizikal perkhidmatan kesihatan. Mereka juga merasakan perkongsian boleh meningkatkan reka bentuk dan penyampaian perkhidmatan kesihatan.

Bagaimanakah penemuan ini boleh diamalkan?

Prinsip amalan terbaik untuk bekerjasama dalam format kumpulan formal telah dibangunkan daripada penemuan. Prinsip termasuk kepimpinan dan budaya perkhidmatan kesihatan; kepelbagaian; ekuiti; saling menghormati; berkongsi visi dan komunikasi tetap; agenda bersama dan membuat keputusan; pengaruh dan kemampanan. 

Apakah batasan bukti?

Kebanyakan penemuan dalam ulasan ini dinilai sebagai keyakinan "tinggi" atau "sederhana", yang bermaksud bukti untuk penemuan itu kukuh. Walau bagaimanapun, satu penemuan yang menunjukkan orang ramai menganggap perkongsian formal meningkatkan penilaian perkhidmatan kesihatan, dinilai sebagai keyakinan "sangat rendah" kerana ia berdasarkan bukti yang lebih lemah.

Sejauh mana bukti ini terkini?

Bukti adalah terkini sehingga Oktober 2018. Ulasan mengambil masa lebih lama daripada biasa untuk disiapkan kerana penyelidikan yang dihasilkan bersama mengambil masa, dan ulasan telah disiapkan semasa wabak COVID-19. Oleh kerana kebanyakan penemuan diberi nilai keyakinan "tinggi" atau "sederhana", kami percaya carian yang dikemas kini mungkin tidak mengubah hasil dengan ketara. 

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Wan Anisa Hanim Binti Mohd Nasir@Azman (KP Kok Lanas). Disunting oleh Mohamad Masykurin Mafauzy (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information