Suplemen fluorida (tablet, titisan, lozeng atau gula-gula getah) untuk mencegah kerosakan gigi pada kanak-kanak.

Kerosakan gigi (karies gigi) boleh menyebabkan kesakitan dan membawa kepada kehilangan gigi. Dalam tempoh 30 tahun, prevalen karies gigi kanak-kanak di kebanyakan negara membangun telah menurun. Namun, sesetengah individu atau populasi mengalami peningkatan cabaran karies dan dianggap berada pada tahap ‘berisiko karies tinggi’

Fluorida adalah mineral yang boleh mencegah kerosakan gigi. Fluorida boleh diberi dalam berbagai cara sama ada secara topikal (ubat gigi, ubat kumur, varnish, gel) atau secara sistemik (suplemen fluorida, air berfluorida, garam). Hari ini, kesan pencegahan fluorida post-eruptif (topikal) dianggap lebih penting dari kesan pre-eruptif (sistemik). Fluorida topikal telah menunjukkan keberkesanan yang tinggi dan penggunaan ubat gigi yang mengandungi fluorida adalah hampir menyeluruh. Apabila pemberusan gigi secara harian dengan ubat gigi berfluorida tidak dapat dijalankan atau risiko karies yang tinggi, sumber fluorida tambahan boleh disyorkan.

Suplemen fluorida diberi dalam bentuk lozeng, tablet atau cecair. Dalam kajian sistematik ini, kami hanya mengambilkira pemberian fluorida melalui suplemen.

Kajian sistematik ini menunjukkan bahawa terdapat kesan pencegahan karies pada gigi kekal pada kanak-kanak (berumur lebih daripada 6 tahun), apabila dibandingkan suplemen fluorida dengan tiada suplemen. Tiada kesan berbeza di antara suplemen fluorida dan fluorida topikal untuk pencegahan gigi karies. Kebanyakan laporan penyelidikan yang dimasukkan dalam kajian sistematik ini dijalankan semasa penggunaan fluorida topikal belum meluas. Oleh itu terdapat kurang bukti daripada kajian sistematik ini untuk membuat cadangan yang sahih. Hari ini, kesan suplemen fluorida pada kanak-kanak yang menggunakan ubat gigi berfluorida secara tetap adalah terhad.

Dalam kajian sistematik ini, tiada kesimpulan dapat dicapai tentang keberkesanan suplemen fluorida untuk pencegahan kerosakan gigi kanak-kanak (kurang daripada 6 tahun) dengan gigi susu. Tambahan pula, tiada bukti yang mencukupi untuk menunjukkan sama ada penggunaan suplemen fluorida pada kanak-kanak (kurang daripada 6 tahun) boleh menyebabkan fluorosis enamel, iaitu kesan kronik akibat pengambilan fluorida berlebihan.

Kesimpulan penulis: 

Kajian sistematik ini mencadangkan bahawa penggunaan suplemen fluorida adalah berkait dengan pengurangan dalam peningkatan karies berbanding tanpa penggunaan suplemen fluorida pada gigi kekal. Kesan suplemen fluorida adalah tidak jelas pada gigi desidus. Apabila dibandingkan dengan fluorida topikal, tiada kesan berbeza didapati. Kami mengenalpasti 10 kajian yang mempunyai risiko bias yang tidak jelas dan satu kajian berisiko bias tinggi, dan oleh itu kajian-kajian tersebut menunjukkan bukti yang lemah tentang keberkesanan suplemen fluorida.

Baca abstrak penuh ...
Latar belakang: 

Suplemen fluorida dalam diet pertama kali diperkenalkan untuk memberi fluorida sistemik di kawasan yang tidak ada bekalan air berfluorida. Sejak 1990, penggunaan suplemen fluorida untuk mencegah karies di beberapa negara telah dinilai semula.

Objektif: 

Untuk menilai keberkesanan suplemen fluorida bagi pencegahan karies gigi kanak-kanak.

Strategi carian: 

Kami membuat carian Daftar Kajian Kumpulan Kesihatan Oral Cochrane (hingga 12 Oktober 2011), Daftar Pusat Kajian Klinikal Terkawal Cochrane (CENTRAL) (Perpustakaan Cochrane 2000, Isu 3), MEDLINE melalui OVID (1950 hingga 12 Oktober 2011), EMBASE melalui OVID (1980 hingga 12 Oktober 2011), WHOLIS/PAHO/MEDCARIB/LILACS/BBO melalui BIREME (1982 hingga 12 Oktober 2011) dan kajian klinikal terawal yang sedang dijalankan (hingga 12 Oktober 2011).Kami membuat carian tangan senarai rujukan artikel dan menghubungi penulis tertentu.

Kriteria pemilihan: 

Kami memasukkan kajian klinikal atau kuasi-klinikal rawak yang membandingkan suplemen fluorida (tablet, titik, lozeng) dengan tiada suplemen fluorida atau dengan cara pencegahan lain misalnya fluorida topikal pada kanak-kanak berumur kurang dari 16 tahun semasa permulaan kajian dengan susulan sekurang-kurangnya 2 tahun. Hasil utama ialah ukuran pertambahan karies melalui perubahan pada kerosakan, kehilangan dan restorasi permukaan gigi (DMFS).

Pengumpulan data dan analisis: 

Dua penulis kajian sistematik secara berasingan dan duplikat menilai kelayakan kajian untuk dimasukkan dan menjalankan penilaian risiko bias dan penggalian data. Jika terjadi perselisihan, kami mencari konsensus dan merujuk penulis ketiga. Kami menghubungi penyelidik kajian untuk maklumat yang tiada. Kami menggunakan ‘pecahan yang dicegah’ (PF) sebagai ukuran metrik untuk menilai keberkesanan intervensi. PF didefinisi sebagai min pertambahan karies kontrol tolak min pertambahan karies dalam kumpulan rawatan dibahagi dengan min pertambahan karies dalam kontrol. Kami menjalankan meta-analisis kesan rawak apabila data dikumpulkan. Kami menilai kepelbagaian keputusan kajian melalui ‘forest plot’ dan ujian formal untuk kehomogenan. Kami merekod kesan sampingan (fluorosis) apabila kajian menunjukkan data yang relevan.

Keputusan utama: 

Kami memasukkan 11 kajian melibatkan 7196 kanak-kanak dalam kajian sistematik ini.

Untuk gigi kekal, apabila suplemen fluorida dibanding dengan tiada suplemen fluorida (tiga kajian), penggunaan suplemen fluorida dikaitkan dengan 24% (95% julat keyakinan (JK) 16 hingga 33%) pengurangan kerosakan, kehilangan dan restorasi permukaan gigi (D(M)FS). Kesan suplemen fluorida adalah kurang jelas pada gigi desidus atau susu.Dalam satu kajian, tiada kesan pencegahan karies dapat diperhatikan pada gigi desidus sedangkan dalam satu kajian lain, penggunaan suplemen fluorida menunjukkan pengurangan pertambahan karies yang nyata.

Apabila suplemen fluorida dibandingkan dengan fluorida topikal atau cara pencegahan lain, tiada kesan berbeza pada gigi kekal atau desidus.

Kajian sistematik ini mendapati maklumat tentang kesan-kesan sampingan yang dikaitkan dengan penggunaan suplemen fluorida adalah terhad.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Noorliza Mastura Ismail (Melaka Manipal Medical College). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila berhubung dengan noorliza.mastura@manipal.edu.my. Disunting oleh Norhayati Mohd Noor (Universiti Sains Malaysia; hayatikk@usm.my).

Tools
Information
Share/Save