چگونه می‌توانیم مرورهای سیستماتیک را در MEDLINE و Embase به بهترین نحو فیلتر کنیم؟

پیام‌های کلیدی

طیف وسیعی از فیلترهای جست‌وجو برای بازیابی مرورهای سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. اگرچه بسیاری از آنها حساسیت (چند مطالعه مرتبط از دست رفته) و ویژگی (مطالعات نامرتبط حذف شده) قابل قبولی داشتند، هیچ فیلتر واحدی را نمی‌توان توصیه کرد زیرا اکثر آنها از مجموعه‌های قدیمی‌تر مرورها مشتق شده‌اند که ممکن است ویژگی‌ها و استانداردهای گزارش‌دهی فعلی را منعکس نکنند.

فیلترهای جست‌وجو برای مرورهای سیستماتیک چه هستند؟

فیلترهای جست‌وجو، کلمات و عبارات را برای بازیابی رکوردهای دارای یک ویژگی مشترک ترکیب کرده (مثلا طراحی مطالعه، موضوع بالینی) و معمولا از نظر حساسیت و دقت ارزیابی می‌شوند. مرورهای سیستماتیک شواهد علمی را خلاصه و سنتز کرده و منبع مهمی از اطلاعات برای متخصصان مراقبت سلامت به شمار می‌روند. بانک‌های اطلاعاتی دسترسی به آنها را فراهم می‌کنند، و از فیلترهای جست‌وجو می‌توان برای بازیابی مرورهای سیستماتیک به صورت عملی استفاده کرد.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

هدف آن بود که فیلترهای جست‌وجو را برای یافتن مرورهای سیستماتیک شناسایی کنیم، کیفیت آنها را ارزیابی کرده و داده‌های مربوط به حساسیت، ویژگی و دقت را بازیابی کنیم.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

در جست‌وجوی مطالعاتی بودیم که فیلتر جست‌وجویی را ایجاد، ارزیابی یا مقایسه کردند که می‌توان از آن برای بازیابی مرورهای سیستماتیک در MEDLINE؛ Embase یا هر دو استفاده کرد. نه مطالعه را که فیلترهایی را برای MEDLINE و سه مطالعه را که فیلترهایی را برای Embase توسعه دادند، شناسایی کردیم.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

برای MEDLINE، همه فیلترها حساسیت و دقت مشابهی را نشان داده و یک فیلتر سطوح بالاتری را از ویژگی داشت. فیلترها برای Embase، حساسیت و دقت متغیری را، با گزارش‌های محدود شده مطالعاتی که ممکن است بر ارزیابی‌های صحت (accuracy) آنها تاثیر بگذارند، نشان دادند.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

برخی از فیلترها برای موضوعات خاص (مثلا سلامت عمومی) ایجاد شدند، و بیشتر آنها با استفاده از مطالعات قدیمی‌تر ساخته شدند، که ممکن است نشان‌دهنده نحوه گزارش‌دهی مرورهای سیستماتیک فعلی نباشد. علاوه بر این، فیلترها ممکن است نتوانند میان مرورهای با کیفیت بالا و پائین تمایز قائل شوند.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا ژانویه 2023 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مطالعاتی که توسعه، ارزیابی یا مقایسه فیلترهای جست‌وجو را برای بازیابی گزارش‌های مرورهای سیستماتیک در MEDLINE گزارش دادند، به حساسیت و دقت مشابهی دست یافتند، با یک فیلتر که سطوح بالاتری را از ویژگی نشان داد. فیلترها برای Embase، حساسیت و دقت متغیری را، با اطلاعات محدود در مورد نحوه تولید فیلتر نشان دادند، که ما را در مورد ارزیابی عملکرد آنها نامطمئن می‌سازد. فیلترهای جدیدتر محدودیت‌هایی در روش یا دامنه خود داشتند، از جمله مباحث موضوعی بسیار متمرکز برای استانداردهای طلایی خود، که قابلیت کاربرد آنها را در موضوعات دیگر محدود کرد. یافته‌ها نشان می‌دهند که دستیابی به یک راهنمای جامع بر اساس اجماع نظر متخصصان در مورد انجام فیلترهای جست‌وجو و گزارش‌دهی استاندارد شده از فیلترهای جست‌وجو مورد نیاز است، زیرا روش‌های توسعه، ارزیابی‌های صحت و انتخاب پیامد، بسیار ناهمگون بودند. راهبردهای جدید قابل انطباق میان رابط‌ها می‌توانند قابلیت استفاده از آنها را افزایش دهند. علاوه بر این، عملکرد فیلترهای موجود باید با توجه به تاثیر دستورالعمل‌های بالینی گزارش‌دهی، از جمله PRISMA 2009، در مورد گزارش‌دهی مرورهای سیستماتیک، ارزیابی شود. در نهایت، ارتقای فیلترها در آینده باید مقایسه فیلترها را با یک مجموعه مرجع مشترک، برای ایجاد عملکرد مقایسه‌ای و ارزیابی کیفیت مرورهای سیستماتیک بازیابی شده توسط راهبردها، در نظر بگیرند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بانک‌های اطلاعاتی کتاب‌شناختی (bibliographic) امکان دسترسی را به مجموعه‌ای از متون علمی بین‌المللی در زمینه علوم سلامت و علوم پزشکی، فراهم می‌کنند. مرورهای سیستماتیک منبع مهمی از شواهد برای متخصصان بالینی، پژوهشگران، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران هستند، زیرا آنها به یک سوال خاص مرتبط با سلامت می‌پردازند و از روش‌های صریح و روشن برای شناسایی، ارزیابی و سنتز شواهدی استفاده می‌کنند که می‌توان بر اساس آنها نتیجه‌گیری و تصمیم‌گیری کرد.

فیلترهای جست‌وجوی روش‌شناسی (methodology) به کاربران نهایی بانک اطلاعاتی کمک می‌کنند تا متون علمی را با سطوح مختلف حساسیت (sensitivity) و ویژگی (specificity) به نحو موثری جست‌وجو کنند. این فیلترها برای طراحی‌های مختلف مطالعات توسعه یافته‌اند و مشخص شده که برای مطالعات مداخله‌ای (intervention studies) مفید هستند. فیلترهای دیگری برای یافتن مرورهای سیستماتیک ایجاد شده‌اند. با توجه به تنوع و تعداد فیلترهای جست‌وجوی موجود برای مرورهای سیستماتیک، برای ارائه شواهدی در رابطه با ویژگی‌های بازیابی آنها در زمان توسعه، انجام یک مرور در این زمینه الزامی است.

اهداف: 

مرور مطالعات تجربی به صورت سیستماتیک که توسعه، ارزیابی، یا مقایسه فیلترهای جست‌وجو را برای بازیابی گزارش‌هایی از مرورهای سیستماتیک در MEDLINE و Embase گزارش کردند.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را از ابتدای شروع به کار تا ژانویه 2023 جست‌وجو کردیم: MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO؛ Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) و Science Citation Index (Web of Science).

معیارهای انتخاب: 

مطالعاتی را وارد کردیم که یکی از اهداف اصلی آنها توسعه، ارزیابی، یا مقایسه فیلتر جست‌وجویی بود که می‌توانست برای بازیابی مرورهای سیستماتیک در MEDLINE؛ Embase یا هر دو مورد استفاده قرار گیرد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را با استفاده از یک فرم استخراج از پیش مشخص شده اطلاعات و پایلوت با استفاده از چک‌لیست ارزیابی فیلتر جست‌وجوی (Search Filter Evaluation Checklist) از InterTASC Information Specialist Subgroup (ISSG) استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

هشت مطالعه را که فیلترهایی را برای MEDLINE و سه مطالعه را که فیلترهایی را برای Embase توسعه دادند، شناسایی کردیم. اکثر مطالعات بسیار قدیمی هستند و برخی از آنها به مرورهای سیستماتیک در زمینه‌های بالینی خاص محدود بودند. شش مطالعه وارد شده حساسیت فیلتر توسعه یافته خود را گزارش کردند. هفت مطالعه دقت (precision) و شش مطالعه ویژگی آن را گزارش کردند. فقط یک مطالعه تعداد مورد نیاز برای خواندن و ارزش اخباری مثبت (positive predictive value) را گزارش کرد. هیچ یک از فیلترها برای متمایز کردن مرورهای سیستماتیک بر اساس کیفیت روش‌شناسی (methodology) آنها طراحی نشدند. برای MEDLINE، همه فیلترها حساسیت و دقت مشابهی را نشان داده و یک فیلتر سطوح بالاتری را از ویژگی داشت. فیلترها برای Embase، حساسیت و دقت متغیری را، با گزارش‌های محدود شده مطالعاتی که ممکن است بر ارزیابی‌های صحت (accuracy) آنها تاثیر بگذارند، نشان دادند. گزارش این مطالعات دارای محدودیت‌هایی بود، و ارزیابی‌های صحت آنها ممکن است از غیر مستقیم بودن رنج ببرند، با توجه به اینکه اغلب، پیش از انتشار بیانیه PRISMA 2009 منتشر شده، یا ناشی از دامنه (scope) محدود آنها در انتخاب موضوعات مرور سیستماتیک باشد.

فیلترهای جست‌وجوی MEDLINE

سه مطالعه فیلترهایی را با حساسیت > 90% با درجات دقت متغیر تولید کردند و فقط یکی از آنها در یک بانک اطلاعاتی استاندارد طلایی توسعه یافت و تایید شد که امکان محاسبه ویژگی را فراهم می‌کرد. دو فیلتر جست‌وجوی دیگر، سطوح پائین‌تری را از حساسیت داشتند. یکی از آنها فیلتری را با سطوح بالاتری از ویژگی (> 90%) تولید کرد. همه فیلترها حساسیت و دقت مشابهی را در اعتبارسنجی خارجی (external validation) نشان دادند، به جز یکی که اعتبار خارجی برای آن انجام نشد و دیگری که به صورت مفهومی مشتق شده و فقط به صورت خارجی، اعتبارسنجی شد.

فیلترهای جست‌وجو در Embase

سه مطالعه را شناسایی کردیم که فیلترهایی را برای این بانک اطلاعاتی ایجاد کردند. یکی از این مطالعات فیلترهایی را با حساسیت و دقت متغیر، از جمله راهبردهای بسیار حساس (> 90%) ایجاد کرد؛ با این حال، به صورت خارجی اعتبارسنجی نشد. مطالعه دیگر، فیلتری را با حساسیت کمتر (72.7%) اما ویژگی بالا (99.1%)، با عملکرد مشابه در اعتبارسنجی خارجی، تولید کرد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information