نقش جینسینگ در بهبود عملکرد نعوظ

سوال مطالعه مروری

آیا جینسینگ (ginseng) به توانایی مردان در داشتن نعوظ کمک می‌کند؟

پیشینه

بسیاری از مردان در داشتن نعوظ مشکل دارند. این وضعیت می‌تواند موجب اعتماد به نفس پائین، ایجاد مشکلات در رابطه و افت کیفیت زندگی شود. دارو‌درمانی و جراحی می‌توانند به رفع این مشکل کمک کنند، اما مطالعات نشان می‌دهند که مکمل‌های گیاهی هم ممکن است کمک کننده باشند. ما منابع علمی را مرور کردیم تا دریابیم که فرم‌های خاصی از جینسینگ، یک ریشه گیاهی محبوب مورد استفاده در بسیاری از کشورها، می‌تواند به رفع مشکلات نعوظ کمک کند یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

نه مطالعه را وارد کردیم که به مقایسه تاثیرات جینسینگ در برابر دارونما (placebo) (داروی ساختگی) پرداختند. این مطالعات شامل 587 شرکت‌کننده 20 تا 70 سال مبتلا به اختلال نعوظ خفیف تا متوسط بودند. تمام اطلاعاتی را که پیدا کردیم، محدود به یک دوره پیگیری کوتاه 12 هفته یا کمتر بودند.

نتایج کلیدی

بر اساس نتیجه ارزیابی حاصل از دو پرسشنامه اختصاصی برای این هدف، جینسینگ در مقایسه با یک داروی ساختگی، ممکن است تاثیر بی‌اهمیتی بر عملکرد نعوظ داشته باشد. همچنین می‌تواند تاثیری اندک تا عدم تاثیر بر عوارض جانبی ناخواسته بر جای بگذارد. بر اساس پاسخ‌های داده شده به دو پرسشنامه اختصاصی، این مکمل ممکن است تاثیر جزئی بر رضایت مردان از انجام مقاربت جنسی نیز داشته باشد.

هنگامی که از مردان به سادگی پرسیده شد نعوظ آنها بهبود یافته یا خیر (بدون استفاده از پرسشنامه اختصاصی)، نتایج این مرور سیستماتیک نشان داد که جینسینگ ممکن است توانایی انجام مقاربت جنسی را بهبود بخشیده باشد.

قطعیت شواهد

سطح قطعیت شواهد برای اکثر پیامدها پائین بود، به این معنی که تاثیر واقعی ممکن است تفاوت قابل توجهی با آن چیزی داشته باشد که این مرور نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بر اساس شواهدی که اغلب با قطعیت پائین هستند، در زمانی که ارزیابی با استفاده از ابزار معتبر صورت گیرد، جینسینگ در مقایسه با دارونما ممکن است فقط تاثیرات جزئی بر عملکرد نعوظ یا رضایت از انجام مقاربت جنسی داشته باشد. جینسینگ ممکن است توانایی خود-اظهاری مردان را در مورد مقاربت جنسی بهبود بخشد. این مکمل می‌تواند تاثیری اندک تا عدم تاثیر بر عوارض جانبی بر جای بگذارد. هیچ شواهدی را کارآزمایی در مورد مقایسه جینسینگ با سایر داروهایی که نقش ثابت شده‌تری در درمان اختلال عملکرد نعوظ دارند، مانند مهار کننده‌های فسفودی‌استراز-5، پیدا نکردیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مکمل‌های غذایی حاوی جینسینگ (ginseng)، یا مکمل‌های غذایی جینسینگ به‌تنهایی، به‌طور گسترده‌ای در طیف وسیعی از بیماری‌ها، از جمله اختلال عملکرد نعوظ، مورد استفاده قرار می‌گیرند. جینسینگ به ویژه در کشورهای آسیایی محبوب است. مطالعات جداگانه‌ای که تاثیرات آن را ارزیابی کرده‌اند، اغلب کوچک بوده، و از نظر کیفیت روش‌شناسی نامطمئن و نتایج نامشخصی دارند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات جینسینگ بر اختلال عملکرد نعوظ.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجوهای سیستماتیک را در چندین بانک‌های اطلاعاتی الکترونیک، شامل CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL؛ AMED، و بانک‌های اطلاعاتی منطقه‌ای-بومی شرق آسیا، از زمان آغاز به کار آنها تا 30 ژانویه 2021، بدون اعمال محدودیتی در زبان و وضعیت انتشار مقالات، انجام دادیم. جست‌وجوهای دستی شامل خلاصه مقالات کنفرانس‌ها بودند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی شده‌ و کنترل شده‌ای را وارد کردیم که به ارزیابی هر نوعی از جینسینگ به عنوان درمانی برای اختلال عملکرد نعوظ در مقایسه با دارونما (placebo) یا درمان مرسوم پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم، مطالعات را طبقه‌بندی کرده و سه نویسنده مستقلا داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) را در مطالعات وارد شده ارزیابی کردند. قطعیت شواهد را بر اساس رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE)، رتبه‎‌بندی کردیم.

نتایج اصلی: 

نه مطالعه را با حضور 587 مرد دچار اختلال عملکرد خفیف تا متوسط نعوظ در سنین 20 تا 70 سال وارد کردیم. همه مطالعات جینسینگ را با دارونما مقایسه کردند. ما فقط داده‌های پیگیری کوتاه‌-مدت (حداکثر تا 12هفته) را یافتیم.

پیامدهای اولیه

به نظر می‌رسد که جینسینگ در مقایسه با دارونما، بر اساس دامنه اختلال عملکرد نعوظ (Erectile Function Domain) در ابزار شاخص بین‌المللی اختلال عملکرد نعوظ -15 (International Index of Erectile Function; IIEF)، تاثیر جزئی بر اختلال عملکرد نعوظ دارد (مقیاس: 1 تا 30، نمرات بالاتر به معنی عملکرد بهتر است؛ تفاوت میانگین (MD): 3.52؛ 95% فاصله اطمینان (CI)؛ 1.79 تا 5.25؛ I² = 0%؛ 3 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین)، با فرض حداقل تفاوت بالینی مهم (minimal clinically important difference; MCID) برابر با 4.

همچنین، جینسینگ در مقایسه با دارونما بر اساس ابزار IIEF-5، احتمالا تاثیر جزئی بر اختلال عملکرد نعوظ دارد (مقیاس: 1 تا 25، امتیازات بالاتر به معنی عملکرد بهتر است؛ MD: 2.39؛ 95% CI؛ 0.89 تا 3.88؛ I² = 0%؛ 3 مطالعه؛ شواهد با قطعیت متوسط) با فرض MCID برابر با 5.

جینسینگ در مقایسه با دارونما ممکن است تاثیری اندک تا عدم تاثیر بر عوارض جانبی داشته باشد (خطر نسبی (RR): 1.45؛ 95% CI؛ 0.69 تا 3.03؛ I² = 0%؛ 7 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین). بر اساس 86 مورد عارضه جانبی در هر 1000 مرد در گروه دارونما، این عدد معادل است با 39 مورد عارضه جانبی بیشتر در هر 1000 مرد (95% CI؛ 27 مورد کمتر تا 174 مورد بیشتر).

پیامدهای ثانویه

جینسینگ ممکن است توانایی خود-اظهاری مردان را در مورد مقاربت جنسی بهبود بخشد (RR: 2.55؛ 95% CI؛ 1.76 تا 3.69؛ I² = 23%؛ 6 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین). بر اساس 207 مورد خود-اظهاری برای توانایی انجام مقاربت جنسی در هر 1000 مرد در گروه دارونما، این عدد معادل است با 321 مورد مرد بیشتر (95% CI؛ 158 مورد بیشتر تا 558 مورد بیشتر) در هر 1000 خود-اظهاری در مورد توانایی انجام مقاربت جنسی.

جینسینگ ممکن است بر اساس دامنه رضایت از مقاربت جنسی در IIEF-15، تاثیر جزئی بر رضایت مردان از انجام مقاربت بگذارد (مقیاس: 0 تا 15، امتیازات بالاتر به معنی عملکرد بهتر است؛ MD: 1.19؛ 95% CI؛ 0.41 تا 1.97؛ I² = 0%؛ 3 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین) بر اساس MCID برابر با 25% بهبودی نسبت به خط پایه. جینسینگ ممکن است بر اساس آیتم 5 از IIEF-5، تاثیر جزئی بر رضایت مردان از انجام مقاربت جنسی بگذارد (مقیاس: 0 تا 5، امتیازات بالاتر به معنی عملکرد بهتر است؛ MD: 0.60؛ 95% CI؛ 0.02 تا 1.18؛ 1 مطالعه؛ شواهد با قطعیت پائین) بر اساس MCID برابر با 25% بهبودی نسبت به خط پایه.

هیچ مطالعه‌ای کیفیت زندگی بیماران را به عنوان یک پیامد گزارش نکرد.

هیچ شواهدی را از کارآزمایی برای آگاهی از مقایسه‌ها با سایر درمان‌های اختلال نعوظ، مانند مهار کننده‌های فسفودی‌استراز-5 پیدا نکردیم. ما نتوانستیم هیچ یک از تجزیه‌وتحلیل‌های زیر-گروه از پیش تعریف‌ شده را انجام دهیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information