โสมเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศ

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

โสมช่วยให้อวัยวะเพศผู้ชายแข็งตัวได้หรือไม่

ที่มาและความสำคัญ

ผู้ชายหลายคนมีปัญหากับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ ปัญหาความสัมพันธ์ และคุณภาพชีวิตที่ลดลง การใช้ยาและการผ่าตัดสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่การศึกษายังแนะนำว่าอาหารเสริมสมุนไพรอาจช่วยได้ เราได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อค้นหาว่าโสมบางรูปแบบซึ่งเป็นรากที่นิยมใช้กันในหลายประเทศสามารถช่วยแก้ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้หรือไม่

ลักษณะการศึกษา

เรารวมการศึกษาเก้าเรื่องที่เปรียบเทียบผลของโสมกับยาหลอก (ยาหลอก) การศึกษาเหล่านี้รวมผู้เข้าร่วม 587 คนที่มีปัญหาการแข็งตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง อายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปี ข้อมูลทั้งหมดที่เราพบถูกจำกัดให้ติดตามผลในช่วงเวลาสั้น ๆน้อยกว่าหรือไม่เกิน 12 สัปดาห์

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก โสมอาจมีผลเล็กน้อยต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งประเมินโดยแบบสอบถามสองชุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับจุดประสงค์นี้ นอกจากนี้ยังอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังอาจมีผลเล็กน้อยต่อความพึงพอใจของผู้ชายต่อการมีเพศสัมพันธ์ประเมินโดยใช้แบบสอบถามเฉพาะสองชุด

เมื่อผู้ชายถูกถามว่าการแข็งตัวของพวกเขาดีขึ้นหรือไม่ (โดยไม่ใช้แบบสอบถามเฉพาะ) ผลลัพธ์ของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้แสดงให้เห็นว่าโสมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่บทวิจารณ์นี้แสดงให้เห็น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำเป็นส่วนใหญ่ โสมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือความพึงพอใจต่อการมีเพศสัมพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกเมื่อประเมินโดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โสมอาจปรับปรุงความสามารถของผู้ชายในการมีเพศสัมพันธ์โดยการรายงานด้วยตนเอง อาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราไม่พบหลักฐานการทดลองเปรียบเทียบโสมกับสารอื่นที่มีบทบาทมากขึ้นในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น สารยับยั้ง phosphodiesterase-5

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโสมหรือโสมเพียงอย่างเดียว ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับสภาวะต่างๆ มากมาย รวมถึงอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โสมเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย การศึกษาแต่ละเรื่องที่ประเมินผลของมันส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีคุณภาพระเบียบวิธีที่ไม่สม่ำเสมอและให้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของโสมต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาอย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่ง รวมถึง CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL, AMED และฐานข้อมูลระดับท้องถิ่นของเอเชียตะวันออก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2021 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาและสถานะสิ่งพิมพ์ Handsearches เพื่อค้นหาเอกสารที่รวบรวมบทความวิจัยในงานประชุม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มหรือกึ่งสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่ประเมินการใช้โสมชนิดใดก็ได้ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการรักษาแบบเดิม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้แต่ง 2 คนแยกประเภทการศึกษาโดยอิสระ และผู้แต่ง 3 คนแยกข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของอคติในการศึกษาที่รวบรวมอย่างอิสระต่อกัน เราจัดอันดับคุณภาพของหลักฐานตามเกณฑ์ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 9 ฉบับ ศึกษาในผู้ชาย 587 คนที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเล็กน้อยถึงปานกลาง อายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปี การศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบโสมกับยาหลอก เราพบข้อมูลการติดตามผลในระยะสั้นเท่านั้น (ไม่เกิน 12 สัปดาห์)

ผลลัพธ์หลัก

โสมดูเหมือนจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกตามโดเมนการทำหน้าที่ของการแข็งตัวของอวัยวะเพศของเครื่องมือ International Index of Erectile Function (IIEF)-15 (มาตราส่วน: 1 ถึง 30 คะแนนที่สูงกว่าหมายถึงการทำงานที่ดีขึ้น ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย [MD] 3.52, ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI] 1.79 ถึง 5.25; I² = 0%; การศึกษา 3 ฉบับ; หลักฐานที่มีความแน่นอนต่ำ) สมมติว่ามีความแตกต่างที่สำคัญทางคลินิกในระดับน้อยที่สุด (MCID) ที่ 4

โสมอาจมีผลเล็กน้อยต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกโดยการใช้เครื่องมือ IIEF-5 (มาตราส่วน: 1 ถึง 25 คะแนนที่สูงกว่าหมายถึงการทำงานที่ดีขึ้น MD 2.39, 95% CI 0.89 ถึง 3.88; I² = 0%; การศึกษา 3 ฉบับ; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) สมมติว่า MCID เท่ากับ 5

โสมอาจมีผลต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับยาหลอก (อัตราส่วนความเสี่ยง [RR] 1.45, 95% CI 0.69 ถึง 3.03; I² = 0%; การศึกษา 7 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 86 เหตุการณ์ต่อผู้ชาย 1000 คนในกลุ่มยาหลอก สิ่งนี้จะสอดคล้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น 39 เหตุการณ์ต่อ 1000 เหตุการณ์ (95% CI ลดลง 27 เป็น เพิ่มขึ้น 174)

ผลลัพธ์รอง

โสมอาจปรับปรุงความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ที่ผู้ชายรายงานด้วยตัวเอง (RR 2.55, 95% CI 1.76 ถึง 3.69; I² = 23%; การศึกษา 6 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) จาก 207 ต่อผู้ชาย 1000 คนที่รายงานด้วยตนเองถึงความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มยาหลอกจะสอดคล้องกับผู้ชายเพิ่มขึ้นอีก 321 คน (95% CI 158 เพิ่มขึ้น เป็น เพิ่มขึ้น 558) ต่อ 1000 คนที่รายงานด้วยตนเองเรื่องความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์

โสมอาจมีผลเล็กน้อยต่อความพึงพอใจของผู้ชายต่อการมีเพศสัมพันธ์ตามโดเมนความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของ IIEF-15 (มาตราส่วน: 0 ถึง 15 คะแนนที่สูงกว่าหมายถึงความพึงพอใจที่มากขึ้น MD 1.19, 95% CI 0.41 ถึง 1.97; I²=0%; การศึกษา 3 ฉบับ; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) อ้างอิงจาก MCID ที่เพิ่มขึ้น 25% จากค่าพื้นฐาน นอกจากนี้ยังอาจมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความพึงพอใจของผู้ชายต่อการมีเพศสัมพันธ์ตามข้อ 5 ของ IIEF-5 (มาตราส่วน: 0 ถึง 5 คะแนนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความพึงพอใจมากขึ้น MD 0.60, 95% CI 0.02 ถึง 1.18; การศึกษา 1 ฉบับ; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) อ้างอิงจาก MCID ที่เพิ่มขึ้น 25% จากค่าพื้นฐาน

ไม่มีการศึกษารายงานผลเรื่องคุณภาพชีวิต

เราไม่พบหลักฐานการทดลองในการเปรียบเทียบกับการรักษาอื่นๆ สำหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น สารยับยั้ง phosphodiesterase-5 และผู้วิจัยไม่สามารถทำการวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 20 สิงหาคม 2023

Tools
Information