تاثیر قارچ Coriolus versicolor در سرطان کولورکتال

سوال مطالعه مروری

آیا افزودن Coriolus به درمان سرطان کولورکتال (روده) عوارض جانبی را کاهش می‌دهد و بقای بیمار را بهبود می‌بخشد؟

پیشینه

پرتودرمانی و شیمی‌درمانی برای درمان سرطان کولورکتال استفاده می‌شوند اما عوارض جانبی آنها می‌توانند مشکل‌ساز باشند. قارچ Coriolus versicolor (که تحت عنوان Trametes versicolor یا «Turkey Tail» نامیده می‌شود) و عصاره آن توسط بیماران سرطانی برای کمک به بهبود عوارض جانبی استفاده می‌شود.

تاریخ جست‌وجو

بانک‌های اطلاعاتی پزشکی را برای یافتن کارآزمایی‌هایی جست‌وجو کردیم که به مقایسه Coriolus به علاوه شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی با شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی به‌تنهایی در بزرگسالان (18 ساله یا بیشتر) پرداختند. شواهد تا اپریل 2022 به‌روز است.

ویژگی‌های مطالعه

هفت کارآزمایی را با 1569 شرکت‌کننده وارد کردیم که مرد و زن مبتلا به سرطان مرحله 2 تا 4 بودند. شش مطالعه در ژاپن و یک مطالعه در چین انجام شدند. مطالعات تغییرات در بقا، فراوانی عوارض جانبی و تغییرات درمان را به دلیل ابتلا به عوارض جانبی اندازه‌گیری کردند. یک مطالعه کیفیت زندگی را گزارش کرد. همه مطالعات از عصاره Coriolus معروف به پلی‌ساکارید-کرستین (Polysaccharide-Krestin; PSK) استفاده کردند.

منابع تامین مالی مطالعه

هیچ مطالعه‌ای اطلاعاتی را در مورد بودجه گزارش نکرد.

نتایج کلیدی

مشخص نیست افزودن Coriolus تفاوتی را در تعداد بیمارانی ایجاد می‌کند که درمان آنها به دلیل عوارض جانبی باید متوقف شود یا خیر.

به این نتیجه رسیدیم که شواهد در مورد اینکه افزودن Coriolus به درمان باعث کاهش عوارض جانبی ناشی از شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی می‌شود یا خیر، نیز نامطمئن است. به شواهدی مبنی بر طیف وسیعی از عوارض جانبی مختلف از جمله تاثیرات روی تست‌های خونی و مشکلاتی مانند التهاب دهان، تهوع و اسهال نگاه کردیم.

شواهدی را با قطعیت پائین یافتیم که نشان می‌دهد افزودن Coriolus بر بقای پنج سال در مقایسه با عدم افزودن Coriolus تاثیر کوچکی دارد. تاثیرات پیش از پنج سال مشخص نبود. مراحل سرطان مانند درمان سرطان متفاوت بود. بیماران در برخی از مطالعات با ترکیبی از داروهای سرطانی تحت درمان بودند که در حال حاضر به‌طور گسترده‌ای در بالین استفاده نمی‌شوند، و بیشتر مطالعات مدتی پیش انجام شده بودند.

قطعیت شواهد

شرکت‌کنندگان در تمام مطالعات آگاه بودند که با Coriolus درمان شده‌اند یا خیر و این ممکن است بر گزارش آنها از تغییرات تهوع و دیگر مشکلات گزارش‌شده توسط بیمار تاثیر بگذارد. این امر نباید تفاوتی با تست‌های آزمایشگاهی مثل تست‌های خون داشته باشد. برخی از روش‌های گزارش شده در مطالعات نامشخص بودند و تعداد کمی از بیماران در بسیاری از مقایسه‌هایی که بررسی کردیم، گنجانده شدند. متوجه شدیم که شواهد برای همه مقایسه‌ها از قطعیت پائین یا بسیار پائینی برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به دلیل قطعیت بسیار پائین شواهد، در مورد تاثیر Coriolus کمکی (به شکل عصاره PSK) بر عوارض جانبی ناشی از شیمی‌درمانی مرسوم در سرطان کولورکتال نامطمئن بودیم. این شامل تاثیرات مداخله بر قطع درمان به دلیل عوارض جانبی و پیامدهای نامطلوب خاص مانند نوتروپنی و تهوع است. عدم-قطعیت شواهد هم‌چنین به این معنی است که مشخص نیست عوارض جانبی ناشی از شیمی‌درمانی بوده یا خود عصاره. در حالی که شواهدی با قطعیت پائین حاکی از تاثیر اندک مداخله بر بقای کلی (overall survival; OS) در پنج سال وجود داشت، تاثیر آن را بر کاهش عوارض جانبی نمی‌توان تعیین کرد. علاوه بر این، رژیم‌های شیمی‌درمانی مورد استفاده در ارزیابی این پیامد، روش ترجیحی فعلی را منعکس نمی‌کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پرتودرمانی و شیمی‌درمانی برای بهبود بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال استفاده می‌شود اما عوارض جانبی می‌توانند مشکل‌ساز باشند. عوارض جانبی شدید ممکن است منجر به کاهش دوز یا قطع درمان شود که بر بقای بیمار تاثیر می‌گذارد. قارچ Coriolus versicolor؛ (Trametes versicolor یا «Turkey Tail») و عصاره آن توسط بیماران سرطانی برای کمک به بهبود عوارض جانبی استفاده می‌شود.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات Coriolus versicolor (Trametes versicolor) کمکی و عصاره‌های آن بر عوارض جانبی و بر بقای بیمار در طول درمان سرطان کولورکتال (شیمی‌درمانی و پرتودرمانی) در مقایسه با عدم دریافت درمان کمکی.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی شامل CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ AMED و CINAHL، بانک‌های اطلاعاتی چینی و ژاپنی، و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌ها را تا 12ام اپریل 2022 بدون محدودیت در زبان نگارش یا وضعیت انتشار مقاله جست‌وجو کردیم. فهرست منابع را غربالگری کرده و تلاش کردیم با پژوهشگران این حیطه برای شناسایی مطالعات بیشتر تماس بگیریم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف Coriolus versicolor و عصاره‌های آن را در شرکت‌کنندگان بزرگسال با تشخیص تائید شده سرطان کولورکتال، علاوه بر درمان معمول، بررسی کردند. مداخلات شامل مصرف هرگونه فرآورده Coriolus versicolor (خام، جوشانده، کپسول، قرص، تنتور (tincture)، عصاره، تزریق)، هر قسمت از قارچ (کلاه، ساقه، میسلیوم یا کامل)، در هر دوز یا رژیم دارویی بود. پیامدها شامل نرخ عوارض جانبی، بقا، پیشرفت و عود بیماری، نرخ پاسخ به درمان و کیفیت زندگی بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را غربالگری و انتخاب کرده، داده‌های مربوط به پیامد را استخراج و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کردند. قطعیت کلی شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

تعداد هفت RCT موازی (شامل 1569 شرکت‌کننده) را وارد کردیم. شش مطالعه (1516 شرکت‌کننده) در ژاپن و یک مطالعه (53 شرکت‌کننده) در چین انجام شدند. مطالعات شامل شرکت‌کنندگان زن و مرد مبتلا به سرطان کولورکتال (پنج مطالعه)، سرطان کولون (یک مطالعه) یا سرطان رکتوم (یک مطالعه) بود. شرکت‌کنندگان مبتلا به سرطان از مرحله II تا مرحله IV تشخیص داده شدند. Coriolus به شکل عصاره در هر هفت مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و به‌طور کلی پس از رزکسیون درمانی استفاده شد، اگرچه در یک مطالعه، پیش از جراحی استفاده شد. طول دوره درمان با عصاره بین چهار هفته و سه سال متغیر بود. رژیم‌های شیمی‌درمانی در شش مطالعه شامل یک فلوروپیریمیدین (fluoropyrimidine) خوراکی بود که پیش از تزریق داخل-وریدی 5-فلوئورواوراسیل (5-FU) هفتگی در یک مطالعه، میتومایسین C در دو مطالعه، و اسید فولینیک (Leucovorin) در دو مطالعه و با پرتودرمانی پیش از جراحی در یک مطالعه ترکیب شد. XELOX (اینفیوژن داخل-وریدی اگزالی‌پلاتین (oxaliplatin) و کپسیتابین (capecitabine)) در مطالعه باقی‌مانده استفاده شد.

شواهدی را با قطعیت بسیار پائین مبنی بر تاثیری اندک تا عدم تاثیر درمان کمکی با Coriolus (به شکل یک عصاره، پلی‌ساکارید-کرستین (Polysaccharide-Krestin; PSK)) بر خروج از درمان به دلیل ابتلا به عوارض جانبی پیدا کردیم (خطر نسبی (RR): 1.03؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.45 تا 2.34؛ 703 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه). ما مطمئن نیستیم که Coriolus versicolor کمکی و عصاره‌های آن در مقایسه با مراقبت‌های معمول به‌تنهایی منجر به تفاوت در عوارض جانبی از جمله نوتروپنی (RR: 0.41؛ 95% CI؛ 0.24 تا 0.71؛ 133 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه؛ قطعیت بسیار پائین)، اختلالات حفره دهان مانند خشکی دهان و موکوزیت (RR: 0.37؛ 95% CI؛ 0.13 تا 1.03؛ 1022 شرکت‌کننده؛ 5 مطالعه؛ قطعیت بسیار پائین)، تهوع (RR: 0.73؛ 95% CI؛ 0.44 تا 1.22؛ 969 شرکت‌کننده؛ 4 مطالعه؛ قطعیت بسیار پائین)، اسهال (RR: 0.77؛ 95% CI؛ 0.32 تا 1.86؛ 1022 شرکت‌کننده؛ 5 مطالعه؛ قطعیت بسیار پائین)، و خستگی (RR: 0.76؛ 95% CI؛ 0.33 تا 1.78؛ 133 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه؛ قطعیت بسیار پائین) می‌شود یا خیر.

شواهدی را با قطعیت پائین حاکی از تاثیر کوچک Coriolus کمکی بر بهبود بقا در پنج سال در مقایسه با عدم دریافت مراقبت کمکی پیدا کردیم (RR: 1.08؛ 95% CI؛ 1.01 تا 1.15؛ 1094 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه؛ تعداد مورد نیاز جهت درمان تا حصول مزیت (NNTB) = 16؛ (95% CI؛ 9 تا 70)). تاثیر مداخله در نقاط زمانی (time point) قبلی نامشخص بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information