اهداف فشار خون برای هیپرتانسیون در افراد مسن

سوال مطالعه مروری

فشار خون (blood pressure ; BP) هدف مطلوب هنگام درمان بزرگسالان مسن مبتلا به هیپرتانسیون چیست؟

پیشینه

افزایش BP در افراد مسن شایع است و فشارهای بالاتر باعث افزایش خطر عوارض جانبی سلامت مانند استروک، حمله قلبی، نارسایی قلبی، و مرگ‌ومیر می‌شود. نشان داده شده که کاهش BP با داروها خطر این عوارض جدی سلامت را کاهش می‌دهد، اما زمان درمان BP هدف بهینه در بزرگسالان مسن ناشناخته است.

ویژگی‌های مطالعه

ما تمام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده‌ای را که تاثیر BP هدف بالاتر (تعداد BP بالاتر، کمتر از 150 تا 160 میلی‌متر جیوه) را با BP هدف پائین‌تر متعارف (تعداد BP بالاتر، کمتر از 140 میلی‌متر جیوه) در افراد بالای 65 سال مقایسه کردند به‌طور سیستماتیک بازیابی کردیم. شواهد تا فوریه 2017 به‌روز است.

نتایج کلیدی

ما سه کارآزمایی تصادفی‌سازی شده را یافتیم (دارای شواهد پزشکی «استاندارد طلایی») که این سوال را در مجموع بین 8221 بزرگسال سالمند (میانگین سنی 75 سال، 59% زن) مورد بررسی قرار دادند. ما تفاوتی را بین BP هدف بالاتر و BP هدف پائین‌تر متعارف نیافتیم، اما تفاوت مهمی را که به نفع BP هدف پائین‌تر بود نتوانستیم منتفی بدانیم.

کیفیت شواهد

ما کیفیت شواهد تجمعی را پائین قضاوت کردیم و قادر به ارائه پاسخ مناسب به این سوال که کدام BP هدف بهتر بود، نبودیم. انجام کارآزمایی‌های بیشتر با کیفیت بهتر برای بررسی این سوال ضروری هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که بدانیم BP هدف بالاتر (کمتر از 150 تا 160/95 تا 105 میلی‌متر جیوه) یا BP هدف پائین‌تر (کمتر از 140/90 میلی‌متر جیوه) برای بزرگسالان مسن مبتلا به BP بالا بهتر است یا خیر. علاوه بر این، انجام کارآزمایی‌های بیشتر با کیفیت خوب برای ارزیابی BP هدف در این جمعیت ضروری هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هشت مورد از 10 کارآزمایی اصلی مربوط به داروهای آنتی-هیپرتانسیو در افراد مسن بر آن هستند تا به فشار خون هدف سیستولیک (BP) کمتر از 160 میلی‌متر جیوه دست یابند. به‌طور خلاصه این کارآزمایی‌ها، در مقایسه با عدم درمان، برای یک بزرگسال مسن با BP بیش از 160 میلی‌متر جیوه، مزیتی را برای درمان نشان داد. با این حال، حتی BP هدف پائین‌تر از 140 میلی‌متر جیوه به‌طور شایعی برای همه گروه‌های سنی اعمال می‌شود. در حال حاضر نمی‌دانیم که BP هدف پائین‌تر یا بالاتر با پیامدهای بهتر قلبی‌عروقی در افراد مسن همراه است یا خیر.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات BP هدف بالاتر (کمتر از 150 تا 160/95 تا 105 میلی‌متر جیوه) در مقایسه با BP هدف پائین‌تراز 140/90 میلی‌متر جیوه در هیپرتانسیو بزرگسالان 65 ساله یا بالاتر.

روش‌های جست‌وجو: 

متخصص اطلاعات گروه هیپرتانسیون در کاکرین تا فوریه 2017 بانک‌های اطلاعاتی زیر را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده جست‌وجو کرد: پایگاه ثبت تخصصی گروه هیپرتانسیون در کاکرین، MEDLINE؛ Embase؛ ClinicalTrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت. هم‌چنین با نویسندگان مقالات مرتبط برای یافتن کارهای منتشر شده و منتشر نشده بیشتر تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده میان بزرگسالان هیپرتانسیو 65 ساله یا بالاتر که حداقل یک سال طول کشیده باشد و اهداف درمانی هدف BP سیستولیک یا دیاستولیک (بر اساس اندازه‌های آمبولاتوری، خانه، یا مطب پزشک) را در محدوده BP سیستولیک کمتر از 150 تا 160 میلی‌متر جیوه یا BP دیاستولیک کمتر از 95 تا 105 میلی‌متر جیوه در مقایسه با هدف درمانی BP پائین‌تر، کمتر از 140/90 میلی‌متر جیوه یا کمتر، بر مورتالیتی و موربیدیتی گزارش کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم به بررسی و انتخاب کارآزمایی‌ها برای ورود پرداختند، و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. داده‌های مربوط به پیامدهای دو-حالتی را با استفاده از خطر نسبی (RR) با 95% فاصله اطمینان (CI) ترکیب و برای پیامدهای پیوسته از تفاوت میانگین (MD) استفاده کردیم. پیامدهای اولیه عبارت بودند از مورتالیتی به هر علت، استروک، نهادینه‌سازی (institutionalisation)، و حوادث جانبی جدی قلبی‌عروقی. پیامدهای ثانویه عبارت بودند از مورتالیتی قلبی‌عروقی، مورتالیتی به غیر از علل قلبی‌عروقی، بستری برنامه‌ریزی نشده در بیمارستان، هر یک از حوادث جانبی جدی قلبی‌عروقی به صورت جداگانه (از جمله بیماری‌های سربروواسکولار (cerebrovascular)، بیماری قلبی، بیماری عروقی، و نارسایی کلیوی)، حوادث جانبی جدی کلی، حوادث جانبی مینور کلی، خروج از مطالعه به دلیل حوادث جانبی، BP سیستولیک به دست آمده، و BP دیاستولیک به دست آمده.

نتایج اصلی: 

سه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کورسازی‌ نشده با 8221 بزرگسال را یافته و وارد کردیم (میانگین سنی 74.8 سال)، که در آنها اهداف BP بالاتر به میزان کمتر از 150/90 میلی‌متر جیوه (دو کارآزمایی) و کمتر از 160/90 میلی‌متر جیوه (یک کارآزمایی) با هدف پائین‌تر به میزان کمتر از 140/90 مقایسه شد. درمان برای دو BP هدف مختلف به مدت بیش از دو تا چهار سال موفق به ایجاد تفاوت در هر یک از پیامدهای اولیه ما نشد، از جمله مورتالیتی به هر علتی (RR: 1.24؛ 95% CI؛ 0.99 تا 1.54)، استروک (RR: 1.25؛ 95% CI؛ 0.94 تا 1.67) و حوادث جانبی جدی قلبی‌عروقی کلی (RR: 1.19؛ 95% CI؛ 0.98 تا 1.45). با این حال، 95% فاصله اطمینان برای این پیامدها نشان می‌دهد که BP هدف پائین‌تر احتمالا بدتر نیست، و ممکن است مزیت بالینی مهمی داشته باشد. ما همه مقایسه‌ها را بر اساس شواهد با کیفیت پائین قضاوت کردیم. داده‌های مربوط به حوادث جانبی در تمام کارآزمایی‌ها در دسترس نبودند و تفاوتی نداشتند، از جمله حوادث جانبی جدی، حوادث جانبی مینور کلی، خروج از مطالعه به دلیل حوادث جانبی.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information