رادیوآمبولیزاسیون میکروسفیر ایتریوم-90 برای کارسینوم پیشرفته هپاتوسلولار (سرطان اولیه کبد)

این مرور مسترد شده است.

دلیل برای مستردشدن و نسخه‌های پیشین آرشیو شده‌اند و از طریق یادداشت استرداد در کتابخانه کاکرین قابل دسترسی هستند.