زمان‌بندی استنشاق دورناز آلفا در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

تعیین تاثیر زمان‌بندی استنشاق دورناز آلفا بر معیارهای اثربخشی آن در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک (در رابطه با تکنیک‌های پاک‌سازی ریه یا اوقات روز). این مطالعه، به‌روز شده یک مرور کاکرین است که پیش از این منتشر شد.

پیشینه

استنشاق آنزیم دورناز آلفا چسبندگی خلط را کاهش داده و سبب بهبود پیامدهای بالینی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک می‌شود. مشخص نیست که دورناز آلفا قبل از پاک‌سازی مجاری تنفسی با تکنیک‌های فیزیکی استنشاق شود یا پس از آن. این مساله نیز روشن نیست که بهتر است در صبح استنشاق شود یا در عصر.

تاریخ جستجو

شواهد تا تاریخ زیر به‌روز است: 12 اکتبر 2020.

ویژگی های مطالعه

تعداد پنج کارآزمایی را با مجموع 122 شرکت‌کننده وارد کردیم. طول دوره درمان در این کارآزمایی‌ها در بازه زمانی دو تا هشت هفته قرار داشت.

نتایج کلیدی

چهار کارآزمایی به مقایسه استنشاق دارو پیش از پاک‌سازی مجاری تنفسی با پس از آن پرداختند و هیچ تفاوت کلی در پیامدهای بالینی دیده نشد. با این حال، در کودکان با عملکرد خوب ریه، استنشاق دورناز آلفا پس از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی مجاری تنفسی برای عملکرد مجاری تنفسی کوچک بهتر بود. با این حال، این کار بر کیفیت زندگی یا دیگر پیامدها تاثیری نمی‌گذارد. در بقیه کارآزمایی‌ها استنشاق دارو در صبح در مقابل استنشاق آن در عصر هیچ تاثیری بر عملکرد ریه یا نشانه‌ها نداشت. بنابراین، برای بسیاری از افراد مبتلا به فیبروز سیستیک، زمان‌بندی استنشاق دورناز آلفا (قبل یا پس از پاک‌سازی مجاری تنفسی یا اوقات روز) می‌تواند بر اساس دلایل عملی یا اولویت‌های فردی باشد.

کیفیت شواهد

به غیر از یک مطالعه که فقط چکیده آن چاپ شده بود، سطح کیفیت شواهد از پائین تا بسیار پائین بود. این امر بازمی‌گشت به مسائل مربوط به تخصیص گروه، کورسازی، گزارش ناقص داده‌های پیامد و محدودیت سنی شرکت‌کنندگان.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد موجود به دست آمده از تعداد کمی از شرکت‌کنندگان نشان نمی‌دهد که استنشاق دورناز آلفا پس از استفاده از تکنیک‌های پاک‌سازی مجاری تنفسی، نسبت به توصیه‌های فعلی برای استنشاق دورناز آلفا نبولیزه شده 30 دقیقه پیش از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی مجاری تنفسی، برای بسیاری از پیامدها موثرتر است یا خیر. برای کودکان با عملکرد خوب ریه، ممکن است استنشاق دارو پیش از پاک‌سازی مجاری تنفسی موثرتر از استنشاق آن پس از پاک‌سازی از نظر عملکرد مجاری تنفسی کوچک باشد. با این حال، این نتیجه مبتنی بر یک معیار با تنوع بالا و کارآزمایی‌هایی با مدت زمان پیگیری متغیر بود. با توجه به عدم وجود شواهد قوی برای اینکه نشان دهیم یک رژیم زمان‌بندی بهتر از دیگری است، زمان‌بندی استنشاق دورناز آلفا می‌تواند تا حد زیادی بر اساس دلایل عمل‌گرایانه یا اولویت‌های فردی با توجه به زمان‌بندی پاک‌سازی مجاری تنفسی و اوقات روز باشد. انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

استنشاق آنزیم دورناز آلفا (dornase alfa) ویسکوزیته خلط را کاهش داده و باعث بهبود پیامدهای بالینی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک می‌شود. این مطالعه، به‌روز شده یک مرور کاکرین است که پیش از این منتشر شد.

اهداف: 

تعیین تاثیر زمان‌بندی استنشاق آنزیم دورناز آلفا (در رابطه با تکنیک‌های پاک‌سازی مجاری تنفسی یا استنشاق آن در صبح در مقابل عصر) بر معیارهای عینی و ذهنی اثربخشی بالینی مداخله در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک.

روش‌های جست‌وجو: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده مرتبط، از طریق پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک در کاکرین، Physiotherapy Evidence Database (PEDro)، پایگاه‌های ثبت کارآزمایی بالینی و خلاصه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی فیبروز سیستیک، شناسایی شدند.

تاریخ آخرین جست‌وجو: 12 اکتبر 2020.

معیارهای انتخاب: 

هر نوع کارآزمایی با محوریت تجویز دورناز آلفا در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک که در آن زمان‌بندی استنشاق، عنصر تصادفی‌سازی در مطالعه بود: استنشاق دارو پیش از پاک‌سازی مجاری تنفسی نسبت به پس از آن؛ استنشاق در صبح در مقایسه با عصر.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هر دو نویسنده به‌طور جداگانه کارآزمایی‌ها را انتخاب، خطر سوگیری (bias) را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کرده و در صورت وجود اختلاف نظر، با بحث آن را حل‌وفصل کردند. اطلاعات مرتبط استخراج و، در صورت امکان، متاآنالیز (meta-analysis) انجام شد. کیفیت شواهد را با کمک رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) سنجیدیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 115 گزارش کارآزمایی را شناسایی کردیم که نماینده 55 مطالعه بودند، از این میان پنج کارآزمایی (با حضور 122 شرکت‌کننده) معیارهای ورود را به مطالعه داشتند. همه پنج مطالعه از طراحی متقاطع (cross-over) استفاده کردند. دوره‌های مداخله در بازه زمانی دو تا هشت هفته قرار داشتند. چهار کارآزمایی (98 شرکت‌کننده) به مقایسه استنشاق دورناز آلفا قبل و پس از استفاده از تکنیک‌های پاک‌سازی راه هوایی پرداختند. استنشاق پس از انجام تکنیک‌های پاک‌سازی مجاری تنفسی نسبت به قبل از آن، تغییر معنی‌داری را در حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه به وجود نیاورد (شواهد با کیفیت بسیار پائین). به‌طور مشابه، ظرفیت حیاتی اجباری (شواهد با کیفیت پائین) و کیفیت زندگی (شواهد با کیفیت بسیار پائین) به طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار نگرفتند؛ بر اساس داده‌های تجمیع شده از دو کارآزمایی کوچک در کودکان (7 تا 19 سال ) با عملکرد خوب ریه، جریان بازدمی اجباری در 25% با استنشاق دورناز آلفا پس از پاک‌سازی مجاری تنفسی به طور معنی‌داری بدتر بود، تفاوت میانگین (MD): 0.17- لیتر (95% فاصله اطمینان (CI): 0.28- تا 0.05-). هیچ‌یک از پیامدهای ثانویه دیگر از نظر آماری معنی‌دار نبودند.

در یک کارآزمایی (25 شرکت‌کننده)، استنشاق دارو در صبح نسبت به استنشاق عصرگاهی آن هیچ تاثیری را بر عملکرد ریه یا نشانه‌ها نشان نداد (شواهد با کیفیت پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information