فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی برای نوزادان نارس

سوال مطالعه مروری

آیا تغذیه نوزادان پره‌ترم با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی (انرژی و پروتئین اضافی) در مقایسه با فرمولای استاندارد باعث افزایش نرخ رشد و بهبود تکامل آنها می‌شود؟

پیشینه

ممکن است فرمولای استاندارد (طراحی‌شده برای نوزادان ترم (term))، مقادیر کافی را از مواد مغذی برای حمایت از رشد و تکامل بهینه در نوزادان نارس فراهم نکند. فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی (حاوی پروتئین و انرژی اضافی ناشی از کربوهیدرات‌ها یا چربی و سایر مواد مغذی)، دارای حدود 20% محتوی مواد مغذی بیش‌تر در مقایسه با فرمولای استاندارد است. تغذیه نوزادان نارس، به‌خصوص نوزادان به‌شدت نارس با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی می‌تواند دریافت مواد مغذی و نرخ‌های رشد را افزایش داده و تکامل را بهبود بخشد.

ویژگی‌های مطالعه

ما هفت کارآزمایی را یافتیم؛ اغلب آن‌ها کوچک (شامل 590 نوزاد در مجموع)، و برخی مستعد سوگیری (bias) بودند.

نتایج اصلی

فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی در مقابل فرمولای استاندارد برای نوزادان پره‌ترم، زمان سپری‌شده تا بازیابی وزن را کاهش نمی‌دهد، اما با نرخ‌های بالاتر افزایش وزن و رشد سر در طول بستری در بخش نوزادان بعد از تولد مرتبط است (اگرچه با افزایش قد همراه نیست). فقط اطلاعات محدودی برای ارزیابی پیامدهای رشد و تکامل پس از نوزادی در دسترس هستند، و آن‌ها اثرات سازگاری را نشان نمی‌دهند. شواهد، بیانگر مزایا یا مضرات بالقوه دیگری از فرمولاهای غنی‌شده با مواد مغذی، از جمله اثرات بر تغذیه یا مشکلات روده‌ای نیستند.

نتیجه‌گیری‌ها

گرچه داده‌های کارآزمایی موجود نشان می‌دهند که فرمولاهای غنی‌شده با مواد مغذی، نرخ‌های رشد نوزادان پره‌ترم را حین بستری اولیه آنان در بیمارستان افزایش می‌دهد، آن‌ها شواهدی را از تاثیرات بر رشد یا تکامل بلندمدت‌تر ارائه نکردند. نیاز به انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده بیشتری برای برطرف کردن این عدم قطعیت وجود دارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

داده‌های کارآزمایی موجود نشان می‌دهند که تغذیه نوزادان پره‌ترم با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی (در قیاس با فرم استاندارد)، فقط اثرات متوسطی بر نرخ‌های رشد حین بستری اولیه آنان در بیمارستان دارد. هیچ شواهدی بیانگر تاثیرات بر رشد یا تکامل بلندمدت نیستند. ارزیابی GRADE حاکی از قطعیت پائین شواهد است و در نتیجه این یافته‌ها باید با احتیاط تفسیر و اعمال شوند. نیاز به انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده بیشتری برای برطرف کردن این عدم قطعیت وجود دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نوزادان پره‌ترم (نارس) ممکن است کمبودهای غذایی را انباشته کنند که منجر به محدودیت رشد خارج رحمی (extrauterine growth restriction) ‌شود. امکان دارد تغذیه نوزادان نارس با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی به‌جای فرمولای استاندارد، انباشتگی مواد مغذی و نرخ رشد را افزایش دهد و پیامدهای تکامل سیستم عصبی را بهبود بخشد.

اهداف: 

مقایسه اثرات تغذیه با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی در مقابل فرمولای استاندارد بر رشد و تکامل نوزادان نارس.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه نوزادان در کاکرین استفاده کردیم. آن‌ها شامل جست‌وجوهای الکترونیکی در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 11، 2018)؛ MEDLINE؛ Embase، و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (تا نوامبر 2018) و هم‌چنین مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، مرورهای پیشین و بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی بودند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه-‌تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده که به مقایسه تغذیه نوزادان پره‌ترم با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی (پروتئین و انرژی به‌علاوه مینرال‌ها، ویتامین‌ها یا سایر مواد مغذی) در مقابل فرمولای استاندارد پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها را با استفاده از روش‌های استاندارد گروه نوزادان در کاکرین استخراج کردیم. دو نویسنده مروری به‌طور جداگانه کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کرده و داده‌ها را با بهره‌گیری از خطرهای نسبی (RRs)، تفاوت‌های خطر و تفاوت‌های میانگین (MDs) استخراج و سنتز کردند. قطعیت شواهد را در سطح پیامد با استفاده از روش‌های درجه‌بندی توصیه‌ها، ارزیابی، ارتقا و بررسی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

هفت کارآزمایی با مجموع 590 نوزاد پره‌ترم شناسایی شدند. اغلب شرکت‌کنندگان نوزادان نارس پایدار از نظر بالینی با وزن هنگام تولد کم‌تر از 1850 گرم بودند. تعداد کمی از شرکت‌کنندگان به‌شدت نارس، با وزن بسیار پائین هنگام تولد یا دارای محدودیت رشد در زمان تولد بودند. کارآزمایی‌ها بیش از 30 سال قبل انجام شدند، از صنعت تولید فرمولا بودجه گرفتند، و با حجم نمونه کوچک همراه با ضعف‌های روش‌شناختی (از جمله فقدان کورسازی) بودند که سوگیری (bias) می‌تواند برآوردها را تحت تاثیر قرار دهد. متاآنالیز پارامترهای رشد درون بیمارستانی به‌وسیله ناهمگونی آماری محدود شدند. هیچ شواهدی از تاثیر بر زمان سپری شده تا بازیابی وزن هنگام تولد وجود نداشت (MD؛ 1.48- روز؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 4.73- تا 1.77) و شواهدی با قطعیت پائین نشان می‌دهد که تغذیه با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی، نرخ‌های درون بیمارستانی افزایش وزن (MD؛ 2.43 گرم/کیلو‌گرم/روز؛ 95% CI؛ 1.60 تا 3.26) و رشد دور سر (MD؛ 1.04 میلی‌متر/هفته؛ 95% CI؛ 0.18 تا 1.89) را بالا می‌برد. متاآنالیز، بیانگر تاثیر بر متوسط نرخ افزایش قد (MD؛ 0.22 میلی‌متر/هفته؛ 95% CI؛ 0.70- تا 1.13) نبود. داده‌های کم‌تری برای ارزیابی پیامدهای رشد و تکامل پس از دوره نوزادی در دسترس هستند و آن‌ها اثرات سازگاری را از تغذیه با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی نشان نمی‌دهند. اطلاعات حاصل از دو کارآزمایی حاکی از تاثیر بر نمرات شاخص تکامل روانی بیلی (Bayley Mental Developmental Index) طی 18 ماه بعد از زایمان نیست (MD: 2.87؛ 95% CI؛ 1.38- تا 7.12؛ شواهد با قطعیت متوسط). نوزادانی که فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی دریافت کرده بودند، نمرات شاخص رشد روانی بیلی بالاتری طی 18 ماه بعد از زایمان داشتند (MD: 6.56؛ 95% CI؛ 2.87 تا 10.26؛ شواهد با قطعیت پائین)؛ اما هیچ شواهدی نمایانگر تاثیر بر فلج مغزی نبود (RR معمول: 0.79؛ 95% CI؛ 0.30 تا 2.07؛ 2 مطالعه؛ 377 نوزاد). داده‌های موجود بیانگر هیچ مزایا یا مضرات دیگری نیستند و شواهدی را با قطعیت پائین درباره اثر تغذیه با فرمولای غنی‌شده با مواد مغذی بر خطر انتروکولیت نکروزان در نوزادان پره‌ترم فراهم کردند (RR معمول: 0.72؛ 95% CI؛ 0.41 تا 1.25؛ 3 مطالعه؛ 489 نوزاد).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information