کرومولین سدیم برای پیشگیری از بیماری مزمن ریوی در نوزادان پره‌ترم

سوال مطالعه مروری: تاثیر تجویز پروفیلاکتیک کرومولین سدیم (cromolyn sodium) بر بروز بیماری مزمن ریوی در 28 روزگی یا سن 36 هفته‌ پس از قاعدگی (PMA)، مرگ‌ومیر، یا پیامدهای ترکیبی مرگ‌ومیر یا بیماری مزمن ریوی در 28 روزگی یا 36 هفته‌ PMA در نوزادان پره‌ترم چیست.

پیشینه

نشان داده نشده که تجویز کرومولین سدیم در چند روز اول زندگی، از بیماری مزمن ریوی در نوزادان پره‌ترم پیشگیری می‌کند. نوزادان پره‌ترم (نوزادانی که قبل از 37 هفته PMA متولد شده‌اند) اغلب به علت مشکلات ریوی ناشی از بیماری مزمن ریوی، به مدت چندین هفته نیاز به اکسیژن دارند. این وضعیت تا حدودی ناشی از التهاب (تورم) درون ریه‌ها است. از لحاظ تئوری، کرومولین سدیم دارویی است که ممکن است به پیشگیری از این التهاب کمک کند. این دارو نسبتا ایمن و عوارض جانبی آن نادر است. در چند روز اول زندگی می‌توان آن را با نبولایزر یا افشانه استنشاقی آئروسل برای پیشگیری از بیماری مزمن ریوی به کار برد.

ویژگی‌های مطالعه

ما فقط دو مطالعه را پیدا کردیم که 64 نوزاد را وارد کردند. در یکی از این دو مطالعه، خطر سوگیری (bias) پائین بود، در حالی که در مطالعه دوم نگرانی‌هایی در مورد نحوه قرارگیری نوزادان در گروه‌های درمان، و اینکه والدین و پزشکان از نوع درمان ارائه شده آگاهی داشتند (تولید تصادفی توالی، پنهان‏‌سازی تخصیص و کورسازی ارزیابی پیامدها)، وجود داشت.

منابع تامین مالی مطالعه

ما هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که از صنعت تامین مالی شده باشد.

نتایج کلیدی

پروفیلاکسی با کرومولین سدیم تاثیر مهمی بر پیامد ترکیبی مرگ‌ومیر یا بیماری مزمن ریوی در 28 روزگی، بیماری مزمن ریوی در 28 روزگی؛ بیماری مزمن ریوی در 28 روزگی یا 36 هفته PMA؛ یا بیماری مزمن ریوی در بازماندگان در 28 روزگی یا 36 هفته PMA نداشت. این مرور از کارآزمایی‌ها، شواهدی قوی‌ای را نیافت که نشان دهد کرومولین سدیم می‌تواند از بیماری مزمن ریوی پیشگیری کند یا آن را کاهش دهد و به نظر نمی‌رسد که انجام تحقیقات بیشتر موجه باشد.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد برای اکثر معیارها پائین بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده برای نشان دادن نقش کرومولین سدیم در پیشگیری از CLD وجود ندارد. نمی‌توان کرومولین سدیم را برای پیشگیری از CLD در نوزادان پره‌ترم توصیه کرد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این یک به روزرسانی از مروری است که آخرین بار تحت عنوان «کرومولین سدیم برای پیشگیری از بیماری‌ مزمن ریوی در نوزادان پره‌ترم» در جون 2012 توسط کاکرین منتشر شد و دو مطالعه را وارد کرد. این به‌روزرسانی در سال 2016 هیچ مطالعه دیگری را شناسایی نکرد.

بیماری مزمن ریوی (CLD) اغلب در نوزادان پره‌ترم رخ می‌دهد و دارای اتیولوژی چندعاملی از جمله التهاب است. کرومولین سدیم (cromolyn sodium) یک تثبیت کننده ماست‌سل (mast cell) است که فعال شدن نوتروفیل‌ و کموتاکسی نوتروفیل‌ها را مهار می‌کند و بنابراین می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از CLD داشته باشد.

اهداف: 

تعیین تاثیر تجویز پروفیلاکتیک کرومولین سدیم بر بروز CLD در 28 روزگی یا 36 هفته پس از آخرین قاعدگی (PMA)، مورتالیتی، یا پیامدهای ترکیبی مرگ‌ومیر و CLD در 28 روزگی یا 36 هفته PMA در نوزادان پره‌ترم.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی استاندارد جست‌وجوی گروه نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 4؛ 2016)، MEDLINE via PubMed (از 1966 تا 12 می 2016)؛ Embase (از 1980 تا 12 می 2016) و CINAHL (از 1982 تا 12 می 2016) استفاده کردیم. ما بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی شبه-تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده و تصادفی‌سازی شده‌ و شبه‌-تصادفی‌سازی شده‌ای را در این مرور وارد کردیم که شامل نوزادان پره‌ترم بودند. آغاز تجویز کرومولین سدیم طی دو هفته اول زندگی بود. مداخله باید شامل تجویز کرومولین سدیم توسط نبولایزر یا افشانه استنشاقی با دوز اندازه‌گیری شده با یا بدون دستگاه اسپیسر (spacer device) در برابر دارونما (placebo) یا عدم مداخله باشد. مطالعات واجد شرایط باید شامل حداقل یکی از پیامدهای زیر باشد: مرگ‌ومیر کلی، CLD در 28 روزگی، CLD در 36 هفته PMA، یا ترکیب پیامد مرگ‌ومیر و CLD در 28 روزگی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما از روش‌های استاندارد شرح داده شده کاکرین در کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات استفاده کردیم. ما خطر نسبی (RR) و تفاوت خطر (RD) را با 95% فاصله اطمینان (CI) برای پیامدهای دو حالتی و تفاوت میانگین (MD) را با 95% CI برای پیامدهای پیوسته گزارش دادیم. متاآنالیز با استفاده از یک مدل اثر ثابت انجام شد. ما ناهمگونی را با استفاده از آماره I2 بررسی کردیم. ما کیفیت شواهد را برای مقایسه اصلی در سطح پیامد با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

ما دو مطالعه واجد شرایط را با تعداد کمی از نوزادان به کار گرفته شده (64 نوزاد) شناسایی کردیم. تاثیر پروفیلاکسی با کرومولین سدیم بر پیامد ترکیبی مرگ‌ومیر و CLD در 28 روزگی (RR معمول: 1.05، 95% CI؛ 0.73 تا 1.52؛ RD معمول: 0.03، 95% CI؛ 0.20- تا 0.27، 2 کارآزمایی، 64 نوزاد؛ I2 = %0 هم برای RR و هم RD)؛ مرگ‌ومیر در 28 روزگی (RR معمول: 1.31؛ 95% CI؛ 0.52 تا 3.29؛ I2 = %73؛ RD معمول: 0.06؛ 95% CI؛ 0.13- تا 0.26؛ I2 = %87؛ 2 کارآزمایی؛ 64 نوزاد) (شواهد با کیفیت بسیار پائین)؛ CLD در 28 روزگی (RR معمول: 0.93؛ 95% CI؛ 0.53 تا 1.64؛ I2 = %40؛ RD معمول: 0.03-؛ 95% CI؛ 0.27- تا 0.20؛ I2 = %38؛ 2 کارآزمایی؛ 64 نوزاد) یا در 36 هفته PMA (RR: 1.25؛ 95% CI؛ 0.43 تا 3.63؛ RD: 0.08؛ 95% CI؛ 0.29- تا 0.44؛ 1 کارآزمایی؛ 26 نوزاد) دارای اهمیت آماری نبود. تفاوت معنی‌داری در CLD در بازماندگان در 28 روزگی وجود نداشت (RR معمول: 0.97؛ 95% CI؛ 0.58 تا 1.63؛ RD معمول: 0.02-؛ 95% CI؛ 0.29- تا 0.26؛ I2 = %0 برای هر دو RR و RD؛ 2 کارآزمایی؛ 50 نوزاد) یا در 36 هفته PMA (RR: 1.04؛ 95% CI؛ 0.38 تا 2.87؛ RD: 0.02؛ 95% CI؛ 0.40- تا 0.43؛ 1 کارآزمایی؛ 22 نوزاد). پروفیلاکسی با کرومولین سدیم تفاوتی در مرگ‌ومیر کلی نوزادان، بروز نشت هوا، انتروکولیت نکروزان، هموراژی داخل بطنی، عفونت خونی و تعداد روزهای استفاده از ونتیلاسیون مکانیکی ایجاد نکرد که دارای اهمیت آماری باشد. هیچ موردی از عارضه جانبی مشخص نشد. کیفیت شواهد بر اساس GRADE برای یک پیامد (مرگ‌ومیر تا 28 روزگی) بسیار پائین و برای سایر پیامدها پائین بود. دلایل کاهش سطح کیفیت شواهد ناشی از طراحی (خطر سوگیری در یک مطالعه)، ناهمگونی بین دو مطالعه (مقادیر بالای I2 برای مرگ‌ومیر در 28 روزگی برای هر دو RR و RD) و ضعف در دقت برآورد‌ها (حجم نمونه‌های کوچک) بود. به نظر نمی‌رسد که توجیهی برای انجام مطالعات بیشتر وجود داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information