การบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยรักษาอาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานในสตรีวัยหมดระดูได้หรือไม่

ใจความสำคัญ

• แม้ว่า 14 การศึกษา ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าสำหรับการทบทวนวรรณกรรมนี้ แต่ไม่มีการศึกษาใดกล่าวถึงการเปรียบเทียบความสนใจมากที่สุดของเรา ดังนั้นเราจึงไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานในสตรีวัยหมดระดู

• จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลของการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ ต่อการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานในสตรีวัยหมดระดู

อาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานคืออะไร

อาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานคือการที่มดลูก (มดลูก) กระเพาะปัสสาวะ หรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายของผู้หญิงเคลื่อนลงมาจากตำแหน่งปกติเข้าไปในช่องคลอด เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยพบ 50% ของผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปีที่มีบุตรอย่างน้อยหนึ่งคน ระหว่าง 6% ถึง 12% ของผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดมดลูก (การผ่าตัดเอามดลูกออก) จะมีอาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้น มีลูกมากขึ้น และผู้ที่มีน้ำหนักเกินมักจะมีอาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ผู้หญิงที่มีอาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานอาจรู้สึกว่ามี "บางอย่าง" ไหลลงมาในช่องคลอด หรืออาการอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของร่างกาย เช่น รู้สึกไม่สบายขณะมีเพศสัมพันธ์หรือปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะ

เราต้องการค้นหาอะไร

แพทย์หลายคนให้การรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน (การบำบัดด้วยฮอร์โมนชนิดหนึ่ง) เพื่อรักษาอาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน บางครั้งใช้ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ เช่น pessary (อุปกรณ์ที่สอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อพยุงตัว) หรือการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของแนวทางนี้ยังไม่ชัดเจน เราต้องการทราบว่าการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนบำบัดเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ สามารถปรับปรุงอาการของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานในสตรีหลังวัยหมดระดูได้หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบผลของการบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การให้ยาระงับปวดหรือการผ่าตัด ต่อผุ้หญิงวัยหมดระดู เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและจำนวนผู้เข้าร่วม

เราพบอะไร

เราพบ 14 การศึกษา ที่มีผู้หญิงทั้งหมด 1002 คน 10 การศึกษา คัดเลือกสตรีที่มีระดับความรุนแรงของการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานต่างกัน มีความแตกต่างระหว่างการศึกษาในแง่ของตำแหน่งของการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน จำนวนบุตรที่สตรีมี สตรีมีมดลูกหรือไม่ และประเภทของการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนที่กำลังศึกษาอยู่

ผลลัพธ์หลัก

แม้ว่าเราจะพบ 14 การศึกษาที่เข้าเกณฑ์ แต่ไม่มีการศึกษาใดที่กล่าวถึงการเปรียบเทียบความสนใจหลักๆ ของเรา (การบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับการไม่รักษา เปรียบเทียบกับการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เปรียบเทียบกับการผ่าตัด หรือเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การผ่าตัดคลอด) 4 การศึกษาประเมินการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนควบคู่ไปกับการใส่ pessary ในช่องคลอดเปรียบเทียบกับการการใส่ pessary ในช่องคลอดเพียงอย่างเดียว และ 10 การศึกษา ประเมินการรักษาด้วยเอสโตรเจนควบคู่ไปกับการผ่าตัดเปรียบเทียบกับการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นนอย่างมากเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการศึกษา ผู้หญิงมักจะทราบถึงการรักษาที่ได้รับซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ นอกจากนี้ การศึกษาหลายฉบับยังศึกษาในผู้หญิงเพียงไม่กี่คน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์หรือโทษของการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนในการจัดการอาการ POP ในสตรีวัยหมดระดู เอสโตรเจนเฉพาะที่ร่วมกับ pessaries มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในช่องคลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ pessaries เพียงอย่างเดียว และฮอร์โมนเอสโตรเจนเฉพาะที่ร่วมกับการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังผ่าตัดลดลงเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม การค้นพบนี้ควรตีความด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการศึกษาที่ให้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างมากในการออกแบบ

จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน การให้ยาทางช่องคลอด หรือการผ่าตัด เพื่อจัดการกับ POP การศึกษาเหล่านี้ควรวัดผลลัพธ์ในระยะกลางและระยะยาว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน (POP) คือการที่มดลูก กระเพาะปัสสาวะ หรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายของผู้หญิงลงมาในช่องคลอด ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อ 50% ของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งให้กำเนิดบุตรอย่างน้อย 1 คน และปัจจัยเสี่ยงที่ทราบกันคืออายุที่มากขึ้น จำนวนการเกิดที่มากขึ้น และดัชนีมวลกายที่สูงขึ้น การทบทวนวรรณกรรมนี้ประเมินผลของการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่น ๆ ต่อ POP ในสตรีวัยหมดระดู

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเฉพาะที่และทั้งระบบในการจัดการอาการห้อยยานของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานในสตรีวัยหมดระดู และสรุปผลการวิจัยหลักจากการประเมินทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน Cochrane Incontinence Specialized Register (จนถึง 20 มิถุนายน 2022) ซึ่งรวมถึง CENTRAL, MEDLINE, การลงทะเบียนการทดลองสองรายการ และการค้นหาด้วยมือของวารสารและการรายงานการประชุมวิชาการ เราค้นหารายการอ้างอิงของบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs), quasi-RCTs, multi-arm RCTs และ RCTs แบบไขว้ที่ประเมินผลของการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน (เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่น ๆ) เทียบกับยาหลอก การไม่รักษา หรือวิธีการอื่น ๆ ในผู้หญิงวัยหมดระดู ที่มี POP ระดับใดก็ได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดลอกข้อมูลจากการทดลองที่รวมไว้อย่างเป็นอิสระต่อกันโดยใช้การวัดผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและแบบฟอร์มการคัดลอกที่ได้ทำแบบนำร่องแล้ว ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมเดียวกันประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของการทดลองที่เข้าเกณฑ์อย่างอิสระโดยใช้เครื่องมือความเสี่ยงของการมีอคติของ Cochrane หากข้อมูลอนุญาต เราจะสร้างตารางสรุปผลสำหรับผลลัพธ์หลักของเรา และประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

เราพบ 14 การศึกษา รวมสตรีทั้งหมด 1002 คน โดยทั่วไป การศึกษามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติในแง่ของการปิดบังผู้เข้าร่วมและบุคลากร และยังมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับการรายงานแบบเลือกปฏิบัติ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับผลลัพธ์ที่น่าสนใจ เราจึงไม่สามารถทำการวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่วางแผนไว้ (เอสโตรเจนทั้งระบบเทียบกับเฉพาะที่, ผู้หญิงที่มีบุตรกับผู้หญิงที่ไม่มีบุตร ผู้หญิงที่มีและไม่มีมดลูก)

ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลของการบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวเทียบกับการไม่รักษา ยาหลอก การฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน อุปกรณ์ต่างๆ เช่น pessaries ในช่องคลอด หรือการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม เราพบ 3 การศึกษา ที่ประเมินการบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมกับ pessaries ในช่องคลอดเทียบกับ pessaries ในช่องคลอดเพียงอย่างเดียว และ 11 การศึกษา ที่ประเมินการรักษาด้วย estrogen ร่วมกับการผ่าตัดเทียบกับการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 สิงหาคม 2023

Tools
Information