การล้างไตทางช่องท้องอย่างเร่งด่วนเมื่อเทียบกับการฟอกเลือดสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง

เรื่องนี้มีประเด็นอย่างไร

การล้างไตทางช่องท้อง (PD) เป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดทดแทนไตโดยใช้เยื่อบุช่องท้อง (เยื่อบุช่องท้องด้านใน) เป็นตัวกรองสำหรับการฟอกไต ตามธรรมเนียมปฏิบัติ การเริ่มต้น PD จะต้องรอ 2 สัปดาห์หลังจากการใส่สายสวน PD เพื่อให้มีเวลาในการรักษาบาดแผล อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายต้องการการฟอกไตอย่างเร่งด่วนและไม่สามารถรอเป็นเวลา 2 สัปดาห์ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนเพิ่มเติมในการใส่สายสวนสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ในผู้ป่วย PD มีการศึกษาที่รายงานการเริ่มต้นการล้างไตทางช่องท้อง (PD) ได้สำเร็จอย่างเร่งด่วนภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการใส่สายสวน PD การทบทวนวรรณกรรมเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้ป่วย PD ที่เริ่มการล้างไตทางช่องท้องอย่างเร่งด่วนกับผู้ป่วย HD ที่เริ่มการฟอกไตโดยใช้สายสวน

เราได้ทำอะไร

เราทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อดูประโยชน์และผลเสียของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เริ่มใช้การล้างไตทางช่องท้องอย่างเร่งด่วน (โดยปกติภายใน 2 สัปดาห์หลังจากใส่สายสวน PD) กับผู้ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้สายสวนล้างไต

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 7 รายการ (ผู้เข้าร่วม 991 คน) เปรียบเทียบความเสี่ยงและประโยชน์ของการเริ่มต้นอย่างเร่งด่วนของการล้างไตทางช่องท้องกับการฟอกเลือดโดยใช้สายสวน เราพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างเร่งด่วนอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด (การมีแบคทีเรียในเลือด) ลดลงเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้สายสวนล้างไต ความแตกต่างของความเสี่ยงในการมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ออื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนทางกลไกของสายสวนล้างไตหรือความยั่งยืนของการรักษาด้วยการฟอกเลือดแบบเดิม (PD หรือ HD) ระหว่าง 2 วิธีการของการฟอกไตนั้นไม่แน่นอน

บทสรุป

ผู้ป่วยที่ใช้ PD อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดลดลงเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ใช้สายสวน HD อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่า มีความแตกต่างของภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ หรือสายสวน ความสามารถในการรักษาด้วยการฟอกไตประเภทเดียวกันและการรอดชีวิตของผู้ป่วยระหว่าง PD แบบเร่งด่วน และ HD โดยใช้สายสวน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เมื่อเทียบกับ HD ที่เริ่มต้นโดยใช้ CVC, PD ที่เริ่มต้นอย่างเร่งด่วนอาจลดความเสี่ยงของการเกิด bacteraemia และมีผลกระทบที่ไม่แน่นอนต่อภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการฟอกไตและ technique survival และการรอดชีวิตของผู้ป่วย โดยสรุปมีการศึกษาน้อยมากที่เปรียบเทียบโดยตรงระหว่างผลลัพธ์ของ PD ที่เริ่มแบบเร่งด่วน และ HD ที่เริ่มต้นโดยใช้ CVC สำหรับผู้ป่วย CKD ที่จำเป็นต้องเริ่มการฟอกไตอย่างเร่งด่วน ช่องว่างของหลักฐานนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในการศึกษาในอนาคต

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่ต้องการการฟอกไตอย่างเร่งด่วน แต่ไม่มีการฟอกไตแบบถาวร จะต้องเริ่มการฟอกเลือด (HD) โดยใช้สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (CVC) อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิ้นรายงานว่าการเริ่มต้นการฟอกไตทางช่องท้อง (PD) อย่างเร่งด่วนเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับผู้ป่วยดังกล่าว

วัตถุประสงค์: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประโยชน์และอันตรายของ PD ที่เริ่มเร่งด่วนเมื่อเทียบกับ HD ที่เริ่มต้นโดยใช้ CVC ในผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นโรค CKD ซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตในระยะยาว

วิธีการสืบค้น: 

ผู้วิจัยได้สืบค้นใน Cochrane Kidney และ Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2020 ผ่านการติดต่อกับ Information Specialist โดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาในทะเบียนจะได้จากการค้นหา CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, conference proceedings, the International Clinical Trials Register (ICTRP) Search Portal and ClinicalTrials.gov.

สำหรับการทดลองที่ควบคุมโดยไม่สุ่มตัวอย่างจะมีการสืบค้นจาก MEDLINE (OVID) (1946 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2020) และ EMBASE (OVID) (1980 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2020)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมทั้งหมด (RCT), quasi-RCT และ non-RCT ที่เปรียบเทียบ PD แบบเร่งด่วนกับ HD ที่เริ่มต้นโดยใช้ CVC

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 2 คนคัดลอกข้อมูลและประเมินคุณภาพของการศึกษาโดยอิสระต่อกัน ข้อมูลเพิ่มเติมได้รับจากผู้วิจัยหลัก การประมาณผลได้รับการวิเคราะห์โดยใช้ random-effects model และแสดงผลลัพธ์เป็นอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) กรอบ GRADE ใช้ในการตัดสินเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

โดยรวมแล้ว มีการศึกษาเชิงสังเกต 7 รายการ (ผู้เข้าร่วม 991 คน): prospective cohort 3 รายการ และ retrospective cohort 4 รายการ ผลลัพธ์ทั้งหมดยกเว้นหนึ่ง (bacteraemia) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก เนื่องจากการศึกษาที่รวมอยู่ทั้งหมดเป็นการศึกษาเชิงสังเกตและมีเหตุการณ์น้อย ที่ทำให้เกิดความไม่แม่นยำและผลที่ไม่สอดคล้องกัน PD ที่เริ่มต้นอย่างเร่งด่วน อาจลดอุบัติการณ์ของ bacteraemia ที่เกี่ยวกับสายสวน เมื่อเทียบกับ HD ที่เริ่มต้นด้วย CVC (2 การศึกษาผู้เข้าร่วม 301 คน: RR 0.13, 95% CI 0.04 ถึง 0.41; I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ซึ่งแปลเป็น bacteraemia น้อยลง 131 ต่อ 1,000 (95% CI น้อยกว่า 89 ถึง 145) PD ที่เริ่มเร่งด่วนมีผลที่ไม่แน่นอนต่อความเสี่ยงต่อการเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 301 คน: RR 1.78, 95% CI 0.23 ถึง 13.62; I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การติดเชื้อที่ exit-site/tunnel (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 419 คน: RR 3.99, 95% CI 1.2 ถึง 12.05; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เลือดออกที่บริเวณ exit-site (1 การศึกษาผู้เข้าร่วม 178 คน: RR 0.12, 95% CI 0.01 ถึง 2.33; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การทำงานผิดปกติของสายสวน (2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 597 คน: RR 0.26, 95% CI: 0.07 ถึง 0.91; I 2 = 66%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การปรับสายสวนใหม่ (2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 225 คน: RR: 0.13; 95% CI 0.00 ถึง 18.61; I 2 = 92%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), technique survival (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 123 คน: RR: 1.18, 95% CI 0.87 ถึง 1.61; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือการรอดชีวิตของผู้ป่วย (5 การศึกษาผู้เข้าร่วม 820 คน RR 0.68 95% CI 0.44 ถึง 1.07 I2 = 0% หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เมื่อเทียบกับ HD ที่เริ่มต้นโดยใช้ CVC การศึกษา 2 รายการ ที่ใช้วิธีการวัดที่แตกต่างกันสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รายงานว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความคล้ายคลึงกันแม้ว่าการศึกษาหนึ่งรายงานอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นใน HD ที่เริ่มโดยใช้สายสวนเมื่อเทียบกับ PD ที่เริ่มแบบเร่งด่วน

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 มกราคม 2021

Tools
Information