การวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนังเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้ในการวัดระดับบิลิรูบินในเลือดของทารกแรกเกิดหรือไม่

ใจความสำคัญ

การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนนี้ชี้ให้เห็นว่าการวัดระดับบิลิรูบินผ่านผิวหนังโดยไม่ใช้เข็มสามารถตรวจหาระดับบิลิรูบินสูงในเด็กแรกเกิดได้

เหตุใดการวินิจฉัยระดับบิลิรูบินสูงในทารกแรกเกิดจึงมีความสำคัญ

บิลิรูบินเป็นสารที่เกิดจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดง อาการตัวเหลืองเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในช่วงทารกแรกเกิดและเป็นผลมาจากระดับบิลิรูบินในเลือดสูง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจหาภาวะตัวเหลืองเกินแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ เช่น สมองถูกทำลาย

การวัดค่าบิลิรูบินผ่านผิวหนังคืออะไร

ขั้นตอนปกติในการวัดค่าบิลิรูบินในทารกแรกเกิดคือการเก็บตัวอย่างเลือด (โดยการกรีดที่ส้นเท้าหรือสอดเข็มเข้าไปในเส้นเลือด ซึ่งอาจทำให้ทารกเจ็บปวดได้) และทดสอบในห้องปฏิบัติการ (การวัดค่าบิลิรูบินรวมในซีรั่มทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม มีอุปกรณ์ที่ใช้วัดบิลิรูบินโดยการส่งแสงวาบผ่านผิวหนัง (การวัดบิลิรูบินผ่านผิวหนัง) วิธีนี้ไม่เจ็บปวดและให้ผลเกือบจะในทันที

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าอุปกรณ์ตรวจวัดบิลิรูบินผ่านผิวหนังสามารถวินิจฉัยภาวะตัวเหลืองเกินได้อย่างถูกต้องหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดค่าบิลิรูบินผ่านผิวหนังเปรียบเทียบกับการวัดค่าบิลิรูบินทั้งหมดในซีรั่ม เราตั้งใจที่จะรวมผลลัพธ์ระหว่างการศึกษาโดยใช้วิธีการทางสถิติ แต่ไม่สามารถทำได้ แต่เรานำเสนอผลลัพธ์ด้วยการบรรยายแทน

ผู้วิจัยค้นพบอะไร

เราพบการศึกษา 23 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 5058 คน) ที่ดำเนินการในประเทศและบริบทที่แตกต่างกัน ใช้อุปกรณ์วัดค่าบิลิรูบินผ่านผิวหนังที่แตกต่างกัน และกำหนดภาวะตัวเหลืองในเลือดสูงด้วยค่าบิลิรูบินที่แตกต่างกัน ทารกบางคนคลอดก่อนกำหนดและคนอื่น ๆ คลอดครบกำหนด (จากการตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์); อายุของพวกเขามีตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 เดือน โดยรวมแล้ว ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการวัดค่าบิลิรูบินผ่านผิวหนังเป็นเครื่องมือคัดกรองที่ดีสำหรับการตรวจหาภาวะตัวเหลืองเกินในทารกแรกเกิด การศึกษาที่รวบรวมไว้พบระดับหรือระดับความแม่นยำที่แตกต่างกันสำหรับการใช้การวัดค่าบิลิรูบินผ่านผิวหนัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการศึกษา เราจึงไม่สามารถสรุปรวมโดยรวมของความแม่นยำของการทดสอบต่างๆ ได้ ความแตกต่างในการศึกษาเหล่านี้รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าเกณฑ์สำหรับภาวะตัวเหลืองในเลือดสูง ประเภทของอุปกรณ์วัดระดับบิลิรูบินผ่านผิวหนัง และอายุและเชื้อชาติ/สีผิวของทารกที่เข้าร่วม

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

การศึกษาที่รวบรวมมีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยสูง อย่างไรก็ตาม เรารายงานผลลัพธ์แบบบรรยายและไม่ได้ประเมินคุณภาพของหลักฐานอย่างเป็นทางการโดยใช้ GRADE

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนสิงหาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ความไวสูงของ TcB ในการตรวจหาภาวะตัวเหลืองเกินบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ TcB เป็นการตรวจคัดกรองที่เชื่อถือได้สำหรับการ rule out ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ผลการทดสอบที่เป็นบวกจะต้องได้รับการยืนยันผ่านการวัดระดับบิลิรูบินในซีรั่ม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการตัวเหลืองเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิด โดยพบได้มากถึง 60% ของทารกแรกเกิดที่ครบกำหนดและ 80% ของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดในสัปดาห์แรกของชีวิต อาการตัวเหลืองเกิดจากบิลิรูบินในเลือดเพิ่มขึ้นจากการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดง การตรวจตามมาตรฐานสูงสุดสำหรับการวัดระดับบิลิรูบินคือการได้รับตัวอย่างเลือดและดำเนินการในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ตรวจวัดบิลิรูบินผ่านผิวหนัง (TcB) แบบไม่รุกล้ำมีจำหน่ายอย่างกว้างขวางและใช้ในหลาย ๆ บริบทเพื่อประเมินระดับบิลิรูบินในซีรั่มทั้งหมด (TSB)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อหาความแม่นยำในการวินิจฉัยของการวัดค่าบิลิรูบินผ่านผิวหนังสำหรับตรวจหาภาวะตัวเหลืองเกินในทารกแรกเกิด

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL และการลงทะเบียนทดลองใช้จนถึง 18 สิงหาคม 2022 นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวมทั้งหมดและการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการศึกษาอื่นๆ ที่อาจเข้าเกณฑ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาแบบ cross-sectional และ prospective cohort ซึ่งประเมินความถูกต้องของอุปกรณ์ TcB ใด ๆ เปรียบเทียบกับการวัด TSB ในทารกแรกเกิดที่คลอดครบหรือก่อนกำหนด (อายุ 0 ถึง 28 วันหลังคลอด) การศึกษาที่รวบรวมทั้งหมดให้ข้อมูลและข้อมูลที่เพียงพอในการสร้างตาราง 2 × 2 สำหรับการคำนวณการวัดความแม่นยำในการวินิจฉัย รวมถึงความไวและความจำเพาะ เราไม่รวมการศึกษาที่รายงานเฉพาะค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนใช้เกณฑ์คุณสมบัติกับเอกสารอ้างอิงทั้งหมดจากการค้นหาและดึงข้อมูลจากการศึกษาที่รวบรวมโดยอิสระโดยใช้แบบฟอร์มการคัดลอกข้อมูลมาตรฐาน เราสรุปผลลัพธ์ที่มีอยู่โดยบรรยาย และหากเป็นไปได้ เรารวมข้อมูลการศึกษาไว้ใน meta-analysis

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 23 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 5058 คน การศึกษาทั้งหมดมีความเสี่ยงของการเกิดอคติต่ำเมื่อวัดด้วยเครื่องมือ QUADAS 2 การศึกษาดำเนินการในประเทศและบริบทต่างๆ รวมถึงทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์และหลังคลอดต่างกัน เปรียบเทียบอุปกรณ์ TcB ต่างๆ (รวมถึง JM 101, JM 102, JM 103, BiliChek, Bilitest และ JH20-1C) และใช้ค่าจุดตัดที่แตกต่างกันสำหรับ ผลบวก ในการศึกษาส่วนใหญ่ วัดค่า TcB จากหน้าผาก กระดูกอก หรือทั้งสองอย่าง ความไวของค่า TcB cutoff ต่างๆ เพื่อตรวจหาภาวะตัวเหลืองที่มีนัยสำคัญอยู่ระหว่าง 74% ถึง 100% และความจำเพาะอยู่ระหว่าง 18% ถึง 89%

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พฤษภาคม 2023

Tools
Information