วิธีการทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรมสำหรับการรักษาเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปีที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

วิธีการทางอาหาร การออกกำลังกายและทางพฤติกรรม ในการลดน้ำหนักของเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนอายุ 6 ถึง 11 ปีมีประสิทธิภาพเพียงใด?

ความเป็นมา

เด็กทั่วโลกมีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนมากขึ้น เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพทั้งในขณะที่ยังเป็นเด็กและในชีวิตภายหลัง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาปัญหานี้

ลักษณะของการศึกษา

เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม 70 รายการ (การทดลองทางคลินิกโดยสุ่มให้ผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 2 กลุ่มขึ้นไป) เปรียบเทียบการรักษาทางอาหาร การออกกำลังกายและทางพฤติกรรม (ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนิสัย) กับกลุ่มควบคุมที่หลากหลาย ซึ่งให้กับเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน 8461 คน อายุ 6 ถึง 11 ปี เรารายงานเกี่ยวกับผลของวิธีการหลายองค์ประกอบ 64 อย่าง (การรวมแบบต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงทางอาหารและการออกกำลังกาย และทางพฤติกรรม) วิธีการกิจกรรมทางกาย 4 รายการ และวิธีการทางอาหาร 2 รายการ เทียบกับการไม่มีวิธีการ 'การดูแลตามปกติ' หรือการบำบัดอื่น ๆ หากมีการให้ด้วยในกลุ่ม intervention เด็กในการศึกษานี้ได้รับการติดตามระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปี

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เด็กอายุเฉลี่ย 10 ปี การศึกษาส่วนใหญ่รายงานค่าดัชนีมวลกาย (BMI) z score: BMI คือการวัดไขมันในร่างกาย และคำนวณโดยการหารน้ำหนัก (เป็นกิโลกรัม) ด้วยกำลังสองของความสูงของร่างกายที่วัดเป็นเมตร (กก. / ตร.ม. ) ในเด็ก มักวัดค่า BMI โดยคำนึงถึงเพศและอายุ น้ำหนักและส่วนสูงที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเด็กโตขึ้น (BMI z score)

เราสรุปผลการทดลอง 37 รายการในเด็ก 4019 คนที่รายงาน BMI z score ซึ่งโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 0.06 หน่วยในกลุ่มวิธีการเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เราสรุปผลการทดลอง 24 รายการในเด็ก 2785 คนที่รายงานค่า BMI โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.53 กก. / ม. 2 ตำ่กว่า ในกลุ่มที่ได้รับวิธีการเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เราสรุปผลการทดลอง 17 รายการในเด็ก 1774 คนที่รายงานน้ำหนัก ซึ่งโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 1.45 กก. ในกลุ่มที่ได้รับวิธีการเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

ผลอื่น ๆ ของวิธีการ เช่น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยังไม่ชัดเจน ไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ การเจ็บป่วย หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นได้ยาก: มีเพียง 2 ใน 31 การทดลองที่มีข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (ผู้เข้าร่วม 4/2105 คนในกลุ่มวิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วม 7/1991 คนในกลุ่มเปรียบเทียบ) หลักฐานนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2016

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพโดยรวมของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำหรือต่ำมาก ส่วนใหญ่เป็นเพราะความเชื่อมั่นที่จำกัดในวิธีการศึกษา และผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาน้อย สำหรับผลลัพธ์บางอย่างโดยมีเด็กจำนวนน้อยที่รวมอยู่

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายองค์ประกอบ ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจเป็นประโยชน์ในการลดค่าดัชนีมวลกายในระยะสั้นคะแนน BMI z และน้ำหนักในเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในระดับต่ำมาก คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก ความแตกต่างที่สังเกตได้จากผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ได้รับการอธิบายโดยการวิเคราะห์กลุ่มย่อย จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในประเทศที่มีรายได้ต่ำ และในเด็กจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับผลของวิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อคุณภาพชีวิตและโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความยั่งยืนของการลดคะแนน BMI / BMI z และน้ำหนักเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ และมีความจำเป็นในการติดตามผลในระยะยาวและการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินการหลังวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์จากวิธีการจะคงอยู่ ในระยะยาว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น เพิ่มขึ้นทั่วโลกและอาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นี่เป็นการปรับปรุงของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2003 และปรับปรุงก่อนหน้านี้ในปี 2009 อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงได้แบ่งออกเป็นการทบทวนวรรณกรรม 6 รายการเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วนในวัยเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของวิธีการทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรม (วิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) สำหรับการรักษาเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอายุ 6 ถึง 11 ปี

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL, LILACS รวมถึงทะเบียนการทดลอง ClinicalTrials.gov และ ICTRP Search Portal เราตรวจสอบเอกสารอ้างอิงของการศึกษาและการทบทวนอย่างเป็นระบบ เราไม่ได้ใช้ข้อจำกัดด้านภาษาใด ๆ วันที่ของการสืบค้นครั้งล่าสุดคือกรกฎาคม 2016 สำหรับฐานข้อมูลทั้งหมด

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม (RCTs) ของวิธีการทางอาหาร การออกกำลังกายและทางพฤติกรรม (วิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) สำหรับการรักษาเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอายุ 6 ถึง 11 ปีโดยมีการติดตามผลอย่างน้อย 6 เดือน เราไม่รวมวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความผิดปกติของการรับประทานอาหาร หรือโรคเบาหวานประเภท 2 หรือรวมผู้เข้าร่วมที่มีสาเหตุทุติยภูมิหรือเป็นกลุ่มอาการของโรคอ้วน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดกรองเอกสารอ้างอิงคัดลอกข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของอคติ และประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยใช้เครื่องมือ GRADE อย่างเป็นอิสระ เราติดต่อผู้ประพันธ์การศึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เราทำ meta-analysis ตามแนวทางทางสถิติใน Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

ผลการวิจัย: 

เรารวม RCTs 70 รายการกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8461 คนที่สุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่ม intervention หรือกลุ่มควบคุม จำนวนผู้เข้าร่วมต่อการทดลองอยู่ระหว่าง 16 ถึง 686 คน การทดลอง 55 รายการ เปรียบเทียบวิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับ ไม่มีการรักษา / การควบคุมดูแลตามปกติ และ 15 รายการ ประเมินประสิทธิผลของการเพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติมในวิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การทดลอง 64 รายการเป็น RCTs แบบคู่ขนาน และ 4 รายการเป็น cluster RCTs การทดลอง 64 รายการ เป็นแบบหลายองค์ประกอบ 2 รายการเป็นอาหารเท่านั้น และ 4 รายการเป็นวิธีการออกกำลังกายเท่านั้น การทดลอง 10 รายการมีมากกว่า 2 กลุ่ม คุณภาพโดยรวมของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำหรือต่ำมาก และการทดลอง 62 รายการมีความเสี่ยงสูงของอคติอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ ระยะเวลาทั้งหมดของการทดลองอยู่ระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปี median ของอายุของผู้เข้าร่วมคือ 10 ปีและ median ของคะแนนค่า BMI z เท่ากับ 2.2

การวิเคราะห์เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อเทียบกับการไม่มีการรักษา / การควบคุมดูแลตามปกติ ในการติดตามผลที่ยาวนานที่สุด จะทำให้ค่าดัชนีมวลกาย BMI z และน้ำหนักลดลง ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) ใน BMI คือ -0.53 kg / m 2 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -0.82 ถึง -0.24); P <0.00001; 24 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 2785 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ MD ในคะแนน BMI z เท่ากับ -0.06 หน่วย (95% CI -0.10 ถึง -0.02); P = 0.001; 37 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 4019 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ และน้ำหนัก MD เท่ากับ -1.45 กก. (95% CI -1.88 ถึง -1.02) P <0.00001; 17 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 1774 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ

การทดลอง 31 รายการ รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงโดยมีการทดลอง 29 รายการที่รายงานว่าไม่มีการเกิดขึ้น RR 0.57 (95% CI 0.17 ถึง 1.93); P = 0.37; ผู้เข้าร่วม 4/2105 คนในกลุ่มวิธีการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วม 7/1991 คนในกลุ่มเปรียบเทียบ) มีการทดลองเพียงไม่กี่รายการ ที่รายงานผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และไม่มีการวิเคราะห์ใดที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลลัพธ์เหล่านี้ระหว่างกลุ่มวิธีการและกลุ่มควบคุม ในการทดลอง 2 รายการที่รายงานเกี่ยวกับนาทีต่อวันของการดูทีวี ลดลงเล็กน้อย 6.6 นาทีต่อวัน (95% CI -12.88 ถึง -0.31), P = 0.04; 2 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 55 คน) พบว่าดีกว่าในกลุ่ม intervention ไม่มีการทดลองที่รายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ การเจ็บป่วย หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการทดลองบางส่วนที่รายงานเกี่ยวกับมุมมองของผู้เข้าร่วม ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำ meta-analysis ได้

ในขณะที่ meta-analysis พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก เราจึงได้ทำการวิเคราะห์กลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบผลของ ประเภทของตัวเปรียบเทียบ ประเภทของวิธีการ ความเสี่ยงของ attrition bias บริบท ระยะเวลาของระยะติดตามผลหลังวิธีการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคะแนน BMI z พื้นฐาน . ไม่มีผลของกลุ่มย่อยสำหรับกลุ่มย่อยใด ๆ ต่อผลลัพธ์ใด ๆ ข้อมูลบางอย่างระบุว่า การลดค่าดัชนีมวลกายทันทีหลังวิธีการ ไม่คงอยู่อีกต่อไปในการติดตามผลในเวลาน้อยกว่า 6 เดือนซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบในการทดลองเพิ่มเติม

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 เมษายน 2021

Tools
Information