กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับระบบสุขภาพในประเทศที่มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ของภาพรวมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้คืออะไร

วัตถุประสงค์ของ Cochrane Overview นี้ คือ การสรุปในภาพกว้างในสิ่งที่รู้เกี่ยวกับผลของกลยุทธ์สำหรับการนำวิธีการต่าง ๆ ลงไปดำเนินงานเพื่อทำให้สุขภาพของคนในประเทศที่มีรายได้น้อยดีขึ้น

การศึกษาโดยภาพรวมครั้งนี้อิงตามการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 39 เรื่อง ในแต่ละการทบทวนวรรณกรรมได้ทำการสืบค้นการศึกษาที่ประเมินประเภทของกลยุทธ์การดำเนินงานที่แตกต่างกันภายในขอบเขตของคำถามที่กำหนดไว้โดยการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมรวบรวมนำเข้าทั้งหมด 1332 การศึกษา

ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้เป็น 1 ใน 4 ชุดของภาพรวมการทบทวนวรรณอย่างเป็นระบบของ Cochrane ที่ซึ่งมีการประเมินการจัดระบบสุขภาพที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ศึกษาในภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้คืออะไร

ฟังก์ชันสำคัญของระบบสุขภาพเป็นวิธีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น ความครอบคลุมของวิธีการทางสุขภาพที่จำเป็นนั้นยังคงต่ำอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อย ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอาจใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางสุขภาพ และตัวเลือกเหล่านี้ควรอิงหลักฐานทางประสิทธิภาพของกลยุทธ์

ผลลัพธ์หลักจากภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบคืออะไร

กลยุทธ์การดำเนินงานที่ติดตามนี้มีผลที่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งผลลัพธ์ที่มีความเชื่อมั่นของหลักฐานในระดับปานกลางหรือสูง และไม่พบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง หรือสูงสำหรับผลที่ไม่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ

- การประชุมด้านวิชาการ

- การอบรมทางด้านโภชนาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ

- การเผยแพร่ความรู้ (เทียบกับ ไม่มีการดำเนินงาน)

- การสนันสนุนในการฝึกปฏิบัติ

- ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น

- การตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

- ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ (เทียบกับ ไม่มีวิธีการใดๆ)

กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพโดยเจาะจงชนิดของปัญหา

- การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นในการให้คำปรึกษาทางด้านคลินิก

- ใช้ชุดเครื่องมือการให้กำเนิด

- ความรู้ของแพทย์ผู้รักษาและความรู้ของผู้ป่วยเพื่อลดการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในแผนกผู้ป่วยนอก

- การฝึกอบรมการให้บริการฉุกเฉินทารกแรกเกิด

- กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพ

- ใช้วิธีการทางสื่อสารมวลชนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการตรวจหาเชื้อ HIV (แผ่นพับหรือวิดีโอที่เสนอข้อดีประโยชน์ของพฤติกรรมสุขภาพ)

- การติดตามและการจัดการสุขภาพด้วยตนเองอย่างเข้มข้น การจัดการโรคอย่างเข้มข้นเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ด้านสุขภาพให้ดีขึ้น

- วิธีการแทรกแซงทางด้านพฤติกรรมและการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อการติดตามการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส (antiretroviral therapy)

- การกระตุ้นหนึ่งครั้งเพื่อการเริ่มต้นหรือดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันวัณโรค

- การแจ้งเตือนการละเลยสำหรับผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาวัณโรคระยะแสดงอาการ

- การใช้ถุง polythene สำหรับการติดตามการใช้ยารักษาโรคมาลาเรีย

การให้สุขศึกษาโดยชุมชน และการแจ้งเตือน และกลยุทธ์การระลึกความจำเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการให้วัคซีน

- กำหนดให้ปลอดมุ้งเคลือบยากันยุง

- วิธีการต่าง ๆ สำหรับปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (การเชิญชวน การให้ความรู้ การให้คำปรึกษา การเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพทางการพยาบาล และการสรรหาบุคคลอย่างเข้มข้น)

- ข้อมูลการประกันสุขภาพและการสนับสนุนการสมัคร

กลยุทธ์การดำเนินงานที่ติดตามนี้มีความเชื่อมั่นของหลักฐานในระดับต่ำ หรือต่ำมาก (หรือไม่มีการศึกษาที่ใช้ได้) สำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณา

กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่องค์กรดูแลสุขภาพ

- กลยุทธ์ในการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ

- การพิมพ์เอกสารความรู้

- การเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต

- การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

- สอนการประเมินอย่างมีวิจารณญาน

- การเผยแพร่ความรู้ (เทียบกับ วิธีการอื่น ๆ)

- การให้บริการของเภสัชกร

- การใช้รายการตรวจสอบความปลอดภัยโดยทีมบริการทางการแพทย์ในแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล

- ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ (เทียบกับ ไม่มีการปรับปรุงวิธีการ และวิธีการที่ตั้งเป้าหมายไปที่องกรค์และอุปสรรคส่วนบุคคล เทียบกับวิธีการที่ตั้งเป้าหมายไปที่อุปสรรคส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว)

- วิธีการเพื่อกระตุ้นการใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจทางคลินิก

กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพโดยเจาะจงชนิดของปัญหา

- วิธีการปรับปรุงการล้างมือ

- วิธีการลดอัตราความไม่จำเป็นของการผ่าตัดคลอด

- การฝึกอบรมผู้ที่ทำการผดุงครรภ์แบบโบราณ

- ผู้ที่มีทักษะในการผดุงครรภ์

- การฝึกอบรมหมอพื้นบ้านเกี่ยวกับยาสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอชไอวี (HIV)

- กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพ

- การให้ข้อมูล/ความรู้สำหรับการส่งเสริมการตรวจ HIV (มัลติมีเดีย)

- การให้ข้อมูลยาที่เป็นลายลักษณ์อักษร

- การให้วิธีการแบบเดี่ยวในการปรับปรุงความแตกฉานทางด้านสุขภาพ

- วิธีการเพื่อปรับปรุงวินัยในการรับประทานยา

- วินัยในการรับประทานยาวัณโรค (การให้สิ่งจูงใจแบบทันทีทันใด เทียบกับ การผัดผ่อนการให้สิ่งจูงใจ; ให้เงินจูงใจ เทียบกับ การไม่จ่ายเงินเพื่อจูงใจ; ระดับความแตกต่างการจ่ายเงินจูงใจ; การให้สิ่งจูงใจ เทียบกับวิธีการอื่น ๆ)

- วินัยในการรับประทานยามาเลเรีย (ยาเม็ดและแคปซูลแบบบลิสเตอร์แพ็คเปรียบเทียบกับยาเม็ดและแคปซูลในซองกระดาษ; ยาเม็ดในถุงแบบ polythene เปรียบเทียบกับยาขวดไซรัป)

- การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ เยี่ยมบ้าน และสิ่งจูงใจทางการเงินในการปรับปรุงความครอบคลุมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

- การประเมินปัจจัยเสี่ยงในการปรับปรุงความเข้าใจในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ความเป็นปัจจุบันของภาพรวมการทบทวนวรรณกรรมนี้

ผู้ทบทวนภาพรวมการทบทวนวรรณกรรม สืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2016

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือได้ประเมินความหลากหลายของกลยุทธ์การดำเนินงานอิงตามหลักฐานในประเทศที่มีรายได้น้อย หลักฐานที่มีอยู่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้ให้บริการสุขภาพและผู้รับบริการสุขภาพและผลลัพธ์ของกระบวนการที่เกี่ยวของ หลักฐานของผลของกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่องค์กรสุขภาพยังขาดแคลน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ฟังก์ชันสำคัญของระบบสุขภาพเป็นการดำเนินงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น แต่ความครอบคลุมวิธีการทางสุขภาพที่จำเป็นยังคงอยู่ในระดับต่ำในประเทศที่มีรายได้น้อย การนำวิธีการ (interventions) ไปใช้เป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนทางคลินิกที่ทำเป็นประจำ การให้ความร่วมือกันในกลุ่มผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ในพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ผู้ป่วย หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือในองค์กรดูแลสุขภาพ ผู้ตัดสินใจอาจใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ และตัวเลือกเหล่านี้ควรอิงหลักฐานด้านประสิทธิภาพของกลยุทธ์

วัตถุประสงค์: 

เพื่อให้ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของหลักฐานที่มีอยู่ของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับผลของกลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับระบบสุขภาพในประเทศที่มีรายได้น้อย วัตถุประสงค์ที่สองประกอบด้วยการระบุความต้องการและจัดลำดับความสำคัญสำหรับการประเมินในอนาคตและการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานทางเลือก และการแจ้งรายละเอียดของโครงสร้างสำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานที่ได้นำเสนอในภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

วิธีการ: 

เราดำเนินการค้นหาใน Health Systems Evidence ในเดือนพฤศจิกายน 2010 และ PDQ-Evidence จนถึงเดือนธันวาคม 2016 สำหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เราไม่มีข้อจำกัดการสืบค้นเกี่ยวกับวันที่ ภาษา หรือสถานะการเผยแพร่ เรานำเข้าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทีมีวิธีการดำเนินงานที่ดีที่มีการประเมินผลของกลยุทธ์การดำเนินงานของการฏิบัติงานวิชาชีพ และผลลัพธ์ของผู้ป่วย และที่มีการเผยแพร่หลังเดือนเมษายน 2005 เราคัดการทบทวนวรรณกรรมที่มีข้อจำกัดสำคัญพอต่อการยอมรับในความน่าเชื่อถือของผลการทบทวนวรรณกรรมออก ผู้ประพันธ์สองคนคัดกรองการทบทวนวรรณกรรม (reviews) สกัดข้อมูล และประเมินระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE อย่างเป็นอิสระต่อกัน เราเตรียมข้อสรุป SUPPORT สำหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เหมาะสม รวมไปถึง ข้อความสำคัญ ตารางสรุปประเด็นที่ค้นพบ (โดยใช้ GRADE ในการประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน) และประเมินผลที่พบซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศที่มีรายน้อย

ผลการวิจัย: 

เราพบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 7272 เรื่อง และนำเข้าในภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้ 39 เรื่อง มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสี่เรื่องให้ในภาคผนวก การทบทวนวรรณกรรม 32 เรื่องใน 39 เรื่องที่มีข้อจำกัดเล็กน้อย และ 7 เรื่อง มีข้อจำกัดทางระเบียบวิธีวิจัยที่สำคัญ การศึกษาส่วนใหญ่ในการการทบทวนวรรณกรรมมาจากประเทศที่มีรายได้สูง ไม่มีการศึกษาจากประเทศที่มีรายได้น้อยในการทบทวนวรรณกรรมแปดเรื่อง

กลยุทธ์การดำเนินงานที่ระบุในการทบทวนวรรณกรรมถูกจัดเป็น 4 กลุ่มตามเป้าหมายกุลยุทธ์ ดังนี้

1. องค์กรดูแลสุขภาพ (เช่น กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ; การทบทวนวรรณกรรม1 เรื่อง)

2. ผู้ปฎิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพตามชนิดของวิธีการ (type of intervention) (เช่น พิมพ์วัสดุการศึกษา; การทบทวนวรรณกรรม 14 เรื่อง

3. ผู้ปฎิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพเพื่อระบุปัญหาเฉพาะ (เช่น การสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น; การทบทวนวรรณกรรม 9 เรื่อง)

4. ผู้รับบริการสุขภาพ (เช่น วินัยในการรับประทานยา; การทบทวนวรรณกรรม 15 เรื่อง)

โดยภาพรวม เราพบว่าวิธีการ (interventions) ที่ติดตามนี้มีผลที่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งผลลัพธ์ที่หลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางหรือสูง และไม่มีหลักฐานในระดับความเชืื่อมั่นปานกลางหรือสูงสำหรับผลที่ไม่พึงประสงค์

1.กลยุทธ์ที่ตั้งป้าหมายไปที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ: การประชุมวิชาการ การฝึกอบรมทางด้านโภชนาการของผู้ปฎิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ การเผยแพร่ความรู้ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ ความคิดเห็นผู้นำท้องถิ่น การตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ และการปรับเปลี่ยนวิธีการ

2.กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพโดยเจาะจงชนิดของปัญหา: การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นในการให้คำปรึกษาทางด้านคลินิก ใช้ชุดเครื่องมือการให้กำเนิด กลยุทธ์ เช่น ความรู้ของแพทย์ผู้รักษาและความรู้ของผู้ป่วยเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในแผนกผู้ป่วยนอก และการฝึกอบรมการให้บริการฉุกเฉินทารกแรกเกิด

3.กลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพ: ใช้วิธีการทางสื่อสารมวลชนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการตรวจหาเชื้อ HIV การติดตามและการจัดการสุขภาพด้วยตนเองอย่างเข้มข้น การจัดการโรคอย่างเข้มข้นเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ด้านสุขภาพให้ดีขึ้น วิธีการทางด้านพฤติกรรมและการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือสำหรับการติดตามการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส; การกระตุ้นหนึ่งครั้งเพื่อการเริ่มต้นหรือดำเนินการต่อเพื่อป้องกันวัณโรค; การแจ้งเตือนการละเลยสำหรับผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาวัณโรคระยะแสดงอาการ; การใช้ถุง polythene สำหรับการติดตามการใช้ยารักษาโรคมาลาเรีย; การให้สุขศึกษาโดยชุมชน และแจ้งเตือนและกลยุทธ์ระลึกความจำเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการให้วัคซีน; วิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (การเชิญชวน การให้ความรู้ การให้คำปรึกษา การเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพทางการพยาบาล และการสรรหาบุคคลอย่างเข้มข้น); ข้อมูลการประกันสุขภาพและการสนับสนุนการสมัคร

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นายอนุวัตน์ เพ็งพุฒ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

Tools
Information