การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงในความจำและทักษะการคิดอื่นๆ (IQCODE) สำหรับการประเมินภาวะที่อาจเป็นสมองเสื่อม

จำนวนผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและปัญหาด้านความจำและความคิดอื่นๆ เพิ่มขึ้นทั่วโลก แนะนำให้วินิจฉัยโรคสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ไม่มีข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุด หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านความจำควรประเมินผู้ป่วยอย่างไร กลยุทธ์ที่เป็นไปได้คือการสัมภาษณ์เพื่อนหรือครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในความจำหรือทักษะการคิดอื่นๆ มีวิธีการที่หลากหลายสำหรับการสัมภาษณ์แบบ "อ้อม" นี้ และวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดเรียกว่า the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE) เราค้นหาฐานข้อมูลที่แตกต่างกันของงานวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของ IQCODE ในการตรวจหาภาวะสมองเสื่อม เราพบเพียง 1 การศึกษาที่ทดสอบความแม่นยำในการวินิจฉัยของ IQCODE ในสถานบริการปฐมภูมิ/สถานปฏิบัติทั่วไป การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากประชากรบางกลุ่ม (ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น) และผลลัพธ์อาจใช้ไม่ได้กับผู้ป่วยในประเทศอื่น นอกจากนี้เรายังตั้งข้อสังเกตปัญหาในวิธีการศึกษาที่ใช้และผลที่รายงาน จากการศึกษาเดี่ยวนี้ เราไม่สามารถให้คำแนะนำว่า IQCODE อาจทำหน้าที่เป็นการประเมินภาวะสมองเสื่อมในสถานบริการปฐมภูมิได้ดีเพียงใด จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้ เนื่องจากผู้ป่วยที่มีปัญหาความจำหรือปัญหาการคิดจำนวนมากจะปรึกษาแพทย์ทั่วไป/แพทย์ประจำครอบครัวก่อน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแม่นยำในการทดสอบของ IQCODE สำหรับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในสถานบริการปฐมภูมิตามการศึกษาเดี่ยวที่พบ เรารู้สึกประหลาดใจที่ขาดการวิจัยที่ใช้ IQCODE ในการดูแลปฐมภูมิ เนื่องจากเป็นบริบทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการค้นหาผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดการและให้การสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) เป็นเครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามโดยทั่วไปซึ่งใช้ข้อมูลข้างเคียงเพื่อประเมินการลดลงของสติปัญญาและภาวะสมองเสื่อม เครื่องมือสั้นๆ ที่สามารถนำมาใช้สำหรับ "การตรวจคัดกรอง" หรือ "triage" ของภาวะสมองเสื่อม อาจมีประโยชน์เฉพาะในการดูแลเบื้องต้น/สถานพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เฉพาะในกรณีที่มีความแม่นยำในการทดสอบที่เหมาะสมเท่านั้น

การสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความถูกต้องของ IQCODE ในการดูแลเบื้องต้นควรช่วยบอกกลยุทธ์การประเมินสติปัญญาสำหรับการปฏิบัติทางคลินิก การวิจัยและนโยบาย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความถูกต้องของแบบสอบถาม IQCODE ตามข้อมูล สำหรับการตรวจหาภาวะสมองเสื่อมในสถานบริการปฐมภูมิ

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ในวันที่ 28 มกราคม 2013: ALOIS (Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group), MEDLINE (Ovid SP), EMBASE (Ovid SP), PsycINFO (Ovid SP), BIOSIS (Ovid SP), ISI Web of Science and Conference Proceedings (ISI Web of Knowledge), CINHAL ( EBSCOhost) และ LILAC (BIREME) นอกจากนี้เรายังค้นหาแหล่งข้อมูลเฉพาะสำหรับความแม่นยำในการทดสอบวินิจฉัย: MEDION (Universities of Maastricht and Leuven); DARE (York University); HTA Database (Health Technology Assessments Database via The Cochrane Library) and ARIF (Birmingham University) เราพัฒนากลยุทธ์การค้นหาที่มีความไว; search term ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมแนวคิดหลักโดยใช้วิธีการต่างๆ ที่ดำเนินการควบคู่กัน และรวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสติปัญญา การคัดกรองทางด้านสติปัญญา และภาวะสมองเสื่อม เราใช้หัวเรื่องฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เช่น คำศัพท์ MeSH (ใน MEDLINE) และหัวข้อมาตรฐานอื่นๆ (คำศัพท์ที่ควบคุม) ในฐานข้อมูลอื่น ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการศึกษาเหล่านั้นที่ดำเนินการในสถานบริการปฐมภูมิ ซึ่งรวมถึง (ไม่จำเป็นต้องเฉพาะ) IQCODE เพื่อประเมินว่ามีภาวะสมองเสื่อมและที่ยืนยันการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมด้วยการประเมินทางคลินิก สำหรับบริบท "การดูแลปฐมภูมิ" เราได้รวมบริบทการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยทั่วไปมาพบเพื่อการประเมินหน่วยความจำเบื้องต้นที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาการที่ไม่เกี่ยวกับความจำ บ่อยครั้งเพื่อการส่งต่อเพื่อการประเมินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราคัดกรองชื่อเรื่องทั้งหมดที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และทบทวนบทคัดย่อของการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนตรวจสอบเอกสารฉบับเต็มเพื่อดูความเหมาะสมและคัดลอกข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน การประเมินคุณภาพ (ความเสี่ยงของอคติและการใช้) ถูกกำหนดโดยใช้เครื่องมือ QUADAS-2 คุณภาพการรายงานถูกประเมินโดยใช้ STARDdem ซึ่งเป็นส่วนขยายของเครื่องมือ STARD

ผลการวิจัย: 

จากเอกสาร 71 ฉบับที่บรรยายความถูกต้องของการทดสอบ IQCODE เราได้รวมบทความ 1 ฉบับซึ่งแสดงข้อมูลจาก 230 คน (n=16 [7%] ที่มีภาวะสมองเสื่อม) บทความนี้บรรยายผู้ป่วยที่ปรึกษาบริการปฐมภูมิซึ่งระบุตัวเองว่าเป็น Japanese-American การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมใช้เกณฑ์ของ Benson & Cummings และ IQCODE ได้รับการบันทึกเป็นส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลนานต่อไป

ความแม่นยำของ IQCODE ได้รับการประเมินเกณฑ์การทดสอบระดับต่างๆ โดยมี "พิจารณา" ระหว่างความไวและความจำเพาะในจุดตัดเหล่านี้ เกณฑ์ IQCODE ที่ 3.2 ความไว: 100% ความจำเพาะ: 76%; สำหรับ IQCODE 3.7 ความไว: 75% ความจำเพาะ: 98%

เมื่อใช้การประเมิน QUADAS-2 การศึกษามีความเสี่ยงของการมีอคติสูงในทุกหมวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับของการปิดบังไม่ชัดเจน และผู้เข้าร่วมทั้งหมดไม่ได้รวมอยู่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 สิงหาคม 2021

Tools
Information