ประโยชน์และอันตรายของยาขับปัสสาวะที่ให้เป็นวิธีการรักษาแรกเมื่อเปรียบเทียบกับยาประเภทอื่นสำหรับความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) คืออะไร

ใจความสำคัญ

- Thiazides และยาคล้าย thiazide (ยาขับปัสสาวะ) อาจลดอาการไม่พึงประสงค์จากโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเทียบกับ beta-blockers, calcium channel blockers, ACE inhibitors และ alpha-blockers เมื่อใช้เป็นยาทางเลือกแรกในการรักษาความดันโลหิตสูง

- อัตราการเสียชีวิตโดยรวมอาจไม่แตกต่างกันระหว่างยาขับปัสสาวะและยาประเภทอื่นๆ

- ยาขับปัสสาวะเป็นทางเลือกแรกน่าจะลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดทั้งหมดและภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อเทียบกับ calcium channel blockers และ alpha-blockers

- ยาขับปัสสาวะเป็นทางเลือกแรกมีแนวโน้มที่จะลดการถอนตัวจากการศึกษาเนื่องจากผลที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตราย (ไม่พึงประสงค์) เมื่อเปรียบเทียบกับ beta-blockers, calcium channel blockers, ACE inhibitors, และ alpha-blockers

ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) คืออะไร

ภาวะความดันโลหิตสูงถูกกำหนดโดยใช้ความดันโลหิตขณะพัก: เล็กน้อย (140 ถึง 159/90 ถึง 99 mmHg) ปานกลาง (160 ถึง 179/100 ถึง 109 mmHg) และรุนแรง (180/110 mmHg หรือสูงกว่า) ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว และไตถูกทำลายได้ ยาลดความดันโลหิตได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีความดันโลหิตสูงปานกลางถึงรุนแรง นอกจากนี้ยังช่วยลดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 60 ปีที่มีความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงรักษาได้อย่างไร

การทบทวนวรรณกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่ประเภทของยาลดความดันโลหิตที่ให้เป็นวิธีการรักษาแรกเมื่อมาตรการต่อการใช้ชีวิตไม่เพียงพอ ประเภทของยาที่น่าสนใจ ได้แก่ ยาขับปัสสาวะ (เช่น hydrochlorothiazide, chlorthalidone); beta-blockers (เช่น propranolol, atenolol); calcium channel blockers (เช่น amlodipine, nifedipine); สารยับยั้ง angiotensin-converting enzyme (ACE) (เช่น lisinopril, enalapril); receptor blockers angiotensin (เช่น candesartan, losartan); สารยับยั้ง renin (เช่น aliskiren); alpha-blockers (เช่น doxazosin); และยาที่ออกฤทธิ์จากส่วนกลาง (เช่น clonidine)

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าประโยชน์และอันตรายของยาขับปัสสาวะที่ให้ก่อนสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงแตกต่างจากยาประเภทอื่นๆ หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบยาขับปัสสาวะที่ใช้เป็นทางเลือกแรกกับยาลดความดันโลหิตประเภทอื่นในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เราพบ 20 การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมากกว่า 90,000 ราย และใช้เวลาโดยเฉลี่ย 5 ปี

ผลลัพธ์หลัก

อัตราการเสียชีวิตอาจไม่แตกต่างกันระหว่างยาขับปัสสาวะและยาประเภทอื่นๆ เมื่อใช้เป็นทางเลือกแรก ยาขับปัสสาวะที่ใช้เป็นทางเลือกแรกอาจช่วยลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับ beta-blocker ยาขับปัสสาวะที่ใช้เป็นทางเลือกแรกอาจช่วยลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดและภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อเปรียบเทียบกับ calcium channel blockers ยาขับปัสสาวะที่ใช้เป็นทางเลือกแรกอาจลดอาการหลอดเลือดสมองได้เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสารยับยั้ง ACE ยาขับปัสสาวะที่ใช้เป็นทางเลือกแรกอาจลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ alpha-blockers ยาขับปัสสาวะอาจลดการถอนยาเนื่องจากผลข้างเคียงเมื่อเปรียบเทียบกับ beta-blockers, calcium channel blockers, ACE inhibitors และ alpha-blockers มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับ angiotensin receptor blockers และ renin inhibitors

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

จำเป็นต้องมีการทดลองแบบตัวต่อตัวเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบ thiazides ขนาดต่ำกับ angiotensin receptor blockers และ renin inhibitors

หลักฐานทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมีนาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เมื่อใช้เป็นยาทางเลือกแรกในการรักษาความดันโลหิตสูง ยา thiazides and thiazide-like จะไม่เปลี่ยนอัตราการเสียชีวิตทั้งหมด และอาจลดผลต่อการเจ็บป่วยบางอย่าง เช่น ภาวะหัวใจและหลอดเลือดและการถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง เมื่อเปรียบเทียบกับ beta-blockers, calcium channel blockers, ACE inhibitors และ alpha-blockers

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

กลุ่มยาทางเลือกแรกที่แตกต่างกันสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักถือว่ามีประสิทธิผลใกล้เคียงกันโดยคำนึงถึงการลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วย และลดความดันโลหิต ก่อนหน้านี้ทางเลือกแรกโดยยาขับปัสสาวะ thiazide ขนาดต่ำแสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา การเปรียบเทียบ thiazide แบบตัวต่อตัวกับยาลดความดันโลหิตประเภทอื่นจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างที่สำคัญหรือไม่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อเปรียบเทียบผลของยาขับปัสสาวะเป็นทางเลือกแรกกับยาลดความดันโลหิตประเภทอื่นๆเป็นทางเลือกแรก ต่อการตาย การเจ็บป่วย และการถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง วัตถุประสงค์รองประกอบด้วยการประเมินความจำเป็นในการเพิ่มยา การเปลี่ยนยา และการลดความดันโลหิต

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของ Cochrane Hypertension ได้ค้นหาทะเบียน Cochrane Hypertension Specialized Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase และทะเบียนการทดลองจนถึงเดือนมีนาคม 2021 นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงและติดต่อเจ้าของงานวิจัยเพื่อค้นหาการศึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการค้นหาเพิ่มเติมของทะเบียนเฉพาะทางในเดือนมิถุนายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

รวมการทดลองเปรียบเทียบเชิงรุกแบบสุ่มที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีด้วย การทดลองมีกลุ่มที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ายาขับปัสสาวะเป็นทางเลือกแรก ((thiazide, thiazide-like, หรือ loop diuretic) เปรียบเทียบกับทางเลือกแรกอื่น ๆ ได้แก่ beta-blockers, calcium channel blockers, alpha adrenergic blockers, angiotensin Converting enzyme (ACE ) inhibitors, angiotensin II receptor blockers, direct renin inhibitors หรือกลุ่มยาลดความดันโลหิตอื่นๆ การศึกษาต้องรวมผลลัพธ์การเสียชีวิตและการเจ็บป่วยที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง เหตุการณ์หลอดเลือดหัวใจทั้งหมด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) ภาวะหัวใจล้มเหลว และการถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีมาตรฐานของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

เรารวม 20 การทดลอง โดยมี 26 การเปรียบเทียบ ผู้เข้าร่วมมากกว่า 90,000 คน การค้นพบนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ยาทางเลือกแรกในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชายและหญิงสูงอายุ (อายุ 50 ถึง 75 ปี) ที่มีโรคร่วมหลายอย่าง รวมถึงโรคเบาหวานประเภท 2 เปรียบเทียบ thiazide และ thiazide-like diuretics เป็นทางเลือกแรกกับ beta-blockers (ุ6 การทดลอง), calcium channel blockers (8 การทดลอง), ACE inhibitors (5 การทดลอง) และ alpha-adrenergic blockers (3 การทดลอง); ตัวเปรียบเทียบอื่น ๆ ได้แก่ angiotensin II receptor blockers, aliskiren (ตัวยับยั้ง renin โดยตรง) และ clonidine (ยาที่ออกฤทธิ์จากส่วนกลาง) มีเพียง 3 การศึกษาเท่านั้นที่รายงานข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงทั้งหมด: 2 การศึกษา เปรียบเทียบยาขับปัสสาวะกับ calcium channel blockers และอีก 1 การศึกษามีสารยับยั้ง renin โดยตรง

เมื่อเปรียบเทียบกับ first-line beta-blockers, thiazides ที่เป็นทางเลือกแรกอาจส่งผลให้ อัตราการเสียชีวิตทั้งหมด แตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (risk ratio (RR) 0.96, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.84 ถึง 1.10; 5 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 18,241 คน; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจลด เหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด (5.4% เทียบกับ 4.8%; RR 0.88, 95% CI 0.78 ถึง 1.00; 4 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 18,135 คน; absolute risk reduction (ARR) 0.6% ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจส่งผลเพียงเล็กน้อยถึงไม่มีความแตกต่างใน โรคหลอดเลือดสมอง (RR 0.85, 95% CI 0.66 ถึง 1.09; 4 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 18,135 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ), CHD (RR 0.91, 95% CI 0.78 ถึง 1.07; 4 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 18,135 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ) หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลว (RR 0.69, 95% CI 0.40 ถึง 1.19; 1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 6569 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ) และอาจลด การถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง 10.1% เทียบกับ 7.9%; RR 0.78, 95% CI 0.71 ถึง 0.85; 5 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 18,501 คน; ARR 2.2%; ความเชื่อมั่นปานกลาง)

เมื่อเปรียบเทียบกับ first-line calcium channel blockers, first-line thiazides อาจส่งผลให้ อัตราการเสียชีวิตทั้งหมด แตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 1.02, 95% CI 0.96 ถึง 1.08; 7 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 35,417 คน; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจมีผลเพียงเล็กน้อยถึงไม่มีความแตกต่างใน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (RR 1.09, 95% CI 0.97 ถึง 1.24; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 7204 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ) อาจลด เหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด (14.3% เทียบกับ 13.3%; RR 0.93, 95% CI 0.89 ถึง 0.98; 6 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 35,217 คน; ARR 1.0%; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจส่งผลให้เกิด โรคหลอดเลือดสมอง ที่แตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 1.06, 95% CI 0.95 ถึง 1.18; 6 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 35,217 คน; ความเชื่อมั่นปานกลาง) หรือ CHD (RR 1.00 , 95% CI 0.93 ถึง 1.08; 6 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 35,217 คน; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจลด ภาวะหัวใจล้มเหลว (4.4% เทียบกับ 3.2%; RR 0.74, 95% CI 0.66 ถึง 0.82; 6 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 35,217 คน; ARR 1.2%; ความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจลด การถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง (7.6 เทียบกับ 6.2%; RR 0.81, 95% CI 0.75 ถึง 0.88; 7 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 33,908 คน; ARR 1.4%; ความเชื่อมั่นต่ำ)

เมื่อเปรียบเทียบกับ first-line ACE inhibitors, first-line thiazides อาจส่งผลให้ อัตราการเสียชีวิตทั้งหมด แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 1.00, 95% CI 0.95 ถึง 1.07; 3 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 30,961 คน; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจมีผลน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยใน เหตุการณ์หลอดเลือดหัวใจทั้งหมด (RR 0.97, 95% CI 0.92 ถึง 1.02; 3 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 30,900 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ) อาจลด อาการหลอดเลือดสมอง ได้เล็กน้อย (4.7% เทียบกับ 4.1%; RR 0.89, 95% CI 0.80 ถึง 0.99; 3 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 30,900 คน; ARR 0.6%; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจส่งผลให้ CHD แตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 1.03, 95% CI 0.96 ถึง 1.12; 3 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 30,900 คน; ความเชื่อมั่นปานกลาง) หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลว (RR 0.94, 95% CI 0.84 ถึง 1.04; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 30,392 คน; มีความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจลด การถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง 3.9% เทียบกับ 2.9%; RR 0.73, 95% CI 0.64 ถึง 0.84; 3 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 25,254 คน; ARR 1.0%; ความเชื่อมั่นปานกลาง)

เมื่อเปรียบเทียบกับ first-line alpha-blockers, first-line thiazides อาจส่งผลต่อ อัตราการเสียชีวิตรวม เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลย (RR 0.98, 95% CI 0.88 ถึง 1.09; 1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 24,316 คน; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจลด เหตุการณ์หลอดเลือดและหัวใจทั้งหมด (12.1% เทียบกับ 9.0%; RR 0.74, 95% CI 0.69 ถึง 0.80; 2 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 24,396 คน; ARR 3.1%; ความเชื่อมั่นปานกลาง) และ โรคหลอดเลือดสมอง (2.7% เทียบกับ 2.3%; RR 0.86, 95% CI 0.73 ถึง 1.01; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 24,396 คน; ARR 0.4%; ความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจส่งผลให้ CHD แตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (RR 0.98, 95% CI 0.86 ถึง 1.11; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 24,396 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ) อาจลด ภาวะหัวใจล้มเหลว (5.4% เทียบกับ 2.8%; RR 0.51, 95% CI 0.45 ถึง 0.58; 1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 24,316 คน; ARR 2.6%; ความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจลด การถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง 1.3% เทียบกับ 0.9%; RR 0.70, 95% CI 0.54 ถึง 0.89; 3 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 24,772 คน; ARR 0.4%; ความเชื่อมั่นต่ำ)

สำหรับยาประเภทอื่นๆ มีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่มีกลุ่มยาลดความดันโลหิตใดที่แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบที่สำคัญทางคลินิกเหนือ first-line thiazides

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 กันยายน 2023

Tools
Information