การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารก

ไวรัสตับอักเสบบีเป็นเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและเกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับทารกและเด็กเป็นสองแหล่งหลักของการติดเชื้อที่แพร่จากมารดาหรือการอาศัยในบ้านที่มีเชื้อ การติดต่อจากมารดาสู่ทารก (Perinatal transmission) เป็นเรื่องปกติในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสูง มีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและต้องได้รับยาสามชุดตลอดหกเดือน อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยคืออาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนและอาการไข้เล็กน้อยถึงปานกลาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีแก่มารดาอาจจะเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกคลอดก่อนที่จะให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและให้การป้องกันแก่เด็กทารก ทารกแรกคลอดที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น การติดเชื้อเรื้อรัง ตับแข็งหรือมะเร็งตับ (มะเร็งเซลล์ตับ) การทบทวนเรื่องนี้ไม่พบหลักฐานจากการศึกษาแบบ randomized controlled trials ถึงผลของวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกคลอด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่พบการศึกษาแบบ RCT ที่ประเมินผลของวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกคลอด ดังนั้นการทบทวนนี้จึงไม่สามารถให้คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติทางคลินิกสำหรับเรื่องนี้ได้ อย่างไรก็ตามยังมีความต้องการการศึกษาแบบ randomized clinical trials ที่มีการออกแบบที่ดีเพื่อประเมินผลของวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในระหว่างตั้งครรภ์ต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อในทารกแรกคลอดและตรวจสอบผลข้างเคียงต่างๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกคลอดเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อเรื้อรัง (chronic infection) ตับแข็งหรือมะเร็งตับ (มะเร็งเซลล์ตับ) ในวัยผู้ใหญ่ การติดต่อจากมารดาสู่ทารก (Perinatal transmission) เป็นเส้นทางการติดเชื้อที่พบบ่อย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในสตรีมีครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกคลอด

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register (31 สิงหาคม 2014)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

Randomized controlled trials (RCTs) ประเมินวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการไม่ได้ให้การรักษาใดๆระหว่างการตั้งครรภ์สำหรับการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกคลอด การศึกษาแบบ Quasi-RCTs และ cross-over studies ไม่ผ่านเกณฑ์นำเข้าในการทบทวนเรื่องนี้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคนประเมินการนำเข้าการศึกษาโดยอิสระต่อกัน การศึกษาใดๆ ที่นำเข้า เราวางแผนประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ ดึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของการศึกษาทั้งหมดที่นำเข้า

ผลการวิจัย: 

เราไม่ได้ระบุการศึกษาใด ๆ สำหรับการนำเข้า

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นางสาวน้ำเพชร จำปาทอง Cochrane ประเทศไทย แปลเมื่อ 22 มกราคม 2018

Tools
Information