การให้ peri-implantation glucocorticoids สำหรับวงรอบเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

คำถามการทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมนี้ศึกษาว่าการให้กลูโคคอร์ติคอยด์ในช่วงที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ในสตรีที่ได้รับการทำการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) หรือการฉีดสเปิร์มในเซลล์ (ICSI) เมื่อเทียบกับการไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์ การทำเด็กหลอดแก้วและ ICSI เป็นวิธีการรักษาเพื่อช่วยให้ตั้งครรภ์

ความเป็นมา

กลูโคคอร์ติคอยด์เป็นกลุ่มยาที่คล้ายกับฮอร์โมนสเตียรอยด์ที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติในร่างกาย ยาเหล่านี้ลดการอักเสบและกดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กลูโคคอร์ติคอยด์ยับยั้งการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูก (เนื้อเยื่อในมดลูกที่ตัวอ่อนฝังตัว) ดังนั้นจึงมีการแนะนำให้ใช้กลูโคคอร์ติคอยด์เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนและการตั้งครรภ์ในสตรีที่ทำ IVF หรือ ICSI

ลักษณะการศึกษา

เราพบ 16 การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การศึกษาที่วิธีการรักษาเป็นการสุ่ม สิ่งเหล่านี้มักจะให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดเกี่ยวกับผลการรักษา) เปรียบเทียบกลูโคคอร์ติคอยด์ในช่วงที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนกับไม่มีกลูโคคอร์ติคอยด์หรือยาหลอก (การรักษาหลอก) ในคู่สามีภรรยา 2232 คู่ที่ทำเด็กหลอดแก้ว/ ICSI หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2021

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของหลักฐาน เราไม่เชื่อมั่นว่ามีความแตกต่างในอัตราการเกิดมีชีพหลังการให้กลูโคคอร์ติคอยด์หรือไม่ หลักฐานบ่งชี้ว่าหากโอกาสของการเกิดมีชีพหลังจากไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์หรือได้ยาหลอกจะเท่ากับ 9% โอกาสเกิดหลังจากได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์จะอยู่ระหว่าง 6% ถึง 21% เรายังไม่เชื่อมั่นว่ามีอัตราการตั้งครรภ์แฝดที่แตกต่างกันหรือไม่ (มากกว่าหนึ่งตัวอ่อนต่อการตั้งครรภ์) สำหรับการกำลังตั้งครรภ์และอัตราการตั้งครรภ์ทางคลินิก เรายังไม่เชื่อมั่นว่ามีความแตกต่างระหว่างกลูโคคอร์ติคอยด์กับไม่มีกลูโคคอร์ติคอยด์หรือยาหลอกหรือไม่ หลักฐานบ่งชี้ว่า หากโอกาสของการตั้งครรภ์ทางคลินิกหลังจากไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์หรือได้ยาหลอก สันนิษฐานว่าเป็น 25% โอกาสเกิดหลังจากได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์จะอยู่ระหว่าง 24% ถึง 32% นอกจากนี้ เรายังไม่เชื่อมั่นว่ามีความแตกต่างในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การตั้งครรภ์นอกมดลูก กลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (ความเจ็บปวดและบวมของรังไข่และหน้าท้อง) แต่สิ่งเหล่านี้ได้รับรายงานไม่ดีและไม่สอดคล้องกัน

คุณภาพของหลักฐาน

หลักฐานมีคุณภาพต่ำถึงต่ำมาก ข้อจำกัดหลักคือการรายงานวิธีการศึกษาที่ไม่ดีและการศึกษาที่รวมมีขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาบทบาทที่เป็นไปได้ของการบำบัดนี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการกำหนดไว้อย่างดี

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

โดยรวมแล้ว มีหลักฐานไม่เพียงพอว่าการให้กลูโคคอร์ติคอยด์ระหว่างการปลูกถ่ายในรอบ IVF/ICSI มีผลต่อผลลัพธ์ทางคลินิก การค้นพบนี้จำกัดเฉพาะการใช้กลูโคคอร์ติคอยด์เป็นประจำในสตรีมีบุตรยากที่ทำเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การใช้ peri-implantation glucocorticoids ได้รับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงการฝังตัวของตัวอ่อนในระหว่างวงรอบเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ART) เช่น in vitro fertilisation (IVF) หรือ intracytoplasmic sperm injection (ICSI) มีการเสนอว่า glucocorticoids อาจปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมดลูกโดยทำหน้าที่เป็นตัวปรับภูมิคุ้มกันเพื่อลดจำนวนเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติของมดลูก (natural killer; NK) และกิจกรรม ทำให้โปรไฟล์การแสดงออกของไซโตไคน์เป็นปกติในเยื่อบุโพรงมดลูกและโดยการยับยั้งการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูก

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ การให้ glucocorticoids เทียบกับการไม่ให้ glucocorticoids ในช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดการฝังตัวในสตรีที่ได้รับการผสมเทียมหรือ ICSI

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Gynaecology and Fertility (CGF) Group specialised register, CENTRAL (ขณะนี้ยังมีผลลัพธ์จากการลงทะเบียนการทดลองสองรายการและ CINAHL), MEDLINE และ Embase เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2021 พร้อมกับการตรวจสอบการอ้างอิง การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาและที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการประชุมเพื่อระบุการศึกษาเพิ่มเติม การทบทวนนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2007 และปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2012

เกณฑ์การคัดเลือก: 

รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้กลูโคคอร์ติคอยด์เสริมทั่วร่างกายในช่วงการปลูกถ่ายกับยาหลอกหรือไม่มีกลูโคคอร์ติคอยด์ในสตรีมีบุตรยากที่ทำเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane ผลลัพท์หลักของการทบทวน ได้แก่ อัตราการเกิดมีชีพและการตั้งครรภ์แฝด

ผลการวิจัย: 

เรารวม 16 RCTs (2232 คู่ที่วิเคราะห์) เราไม่เชื่อมั่นว่ากลูโคคอร์ติคอยด์ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดมีชีพหรือไม่ (odds ratio (OR) 1.37, 95% Confident Interval (CI) 0.69 ถึง 2.71; 2 RCTs, n = 366; I 2 = 7%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหากโอกาสของการเกิดมีชีพหลังจากไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์/ยาหลอกคือ 9% โอกาสในกลุ่มที่ได้กลูโคคอร์ติคอยด์จะอยู่ระหว่าง 6% ถึง 21% นอกจากนี้ เรายังไม่เชื่อมั่นว่ามีความแตกต่างระหว่างกลูโคคอร์ติคอยด์ระหว่างการปลูกถ่ายต่ออัตราการตั้งครรภ์แฝดต่อคู่สามีภรรยาหรือไม่ (OR 0.86, 95% CI 0.33 ถึง 2.20; 4 RCTs, n = 504; I 2 = 53%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) I2 53% อาจแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติในระดับปานกลางและต้องตีความผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวัง สำหรับอัตราการตั้งครรภ์ เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่างอัตราการกำลังตั้งครรภ์หลังจากได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์หรือไม่เมื่อเทียบกับไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์/ยาหลอก (OR 1.19, 95% CI 0.80 ถึง 1.76; 3 RCTs, n = 476; I2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และอัตราการตั้งครรภ์ทางคลินิกหลังจากได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์เทียบกับการไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์/ยาหลอก (OR 1.17, 95% CI 0.95 ถึง 1.44; 13 RCTs, n = 1967; I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหากโอกาสของการตั้งครรภ์ทางคลินิกหลังจากไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์/ยาหลอกเท่ากับ 25% โอกาสหลังจากได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์จะอยู่ระหว่าง 24% ถึง 32% นอกจากนี้ เรายังไม่เชื่อมั่นว่ากลูโคคอร์ติคอยด์ระหว่างการปลูกถ่ายมีผลต่ออัตราการแท้งต่อคู่สามีภรรยาหรือไม่ (OR 1.09, 95% CI 0.63 ถึง 1.87; 6 RCTs, n = 821; I2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) อุบัติการณ์ของ การตั้งครรภ์นอกมดลูกต่อคู่ (OR 2.28, 95% CI 0.33 ถึง 15.62; 3 RCTs, n = 320; I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS) ต่อคู่ (OR 1.07, 95% CI 0.60 ถึง 1.90; 3 RCTs, n = 370; I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เปรียบเทียบกับไม่มีกลูโคคอร์ติคอยด์/ยาหลอก หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำถึงต่ำมาก: ข้อจำกัดหลักคือความเสี่ยงร้ายแรงของอคติเนื่องจากการรายงานวิธีการศึกษาที่ไม่ดี และความไม่แม่นยำอย่างร้ายแรง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ นพ ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 ธันวาคม 2022 Edit โดย ผกากรอง 30 มกราคม 2023

Tools
Information