กรดไขมันโอเมก้า 3 สำหรับภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่

เหตุใดการทบทวนวรรณกรรมนี้จึงมีความสำคัญ

โรคซึมเศร้า (MDD) มีลักษณะเฉพาะคืออารมณ์ซึมเศร้าหรือความสุขหรือความสนใจในกิจกรรมทั้งหมดลดลงอย่างเห็นได้ชัด หรือทั้งสองอย่าง มีผลกระทบในทางลบต่อบุคคลและต่อสังคม บ่อยครั้งในระยะยาว การรักษาที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งสำหรับ MDD คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน n-3 (n-3PUFAs) หรือที่เรียกว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งพบตามธรรมชาติในปลาที่มีไขมันสูง อาหารทะเลบางชนิด ถั่วและเมล็ดพืชบางชนิด หลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ว่า n-3PUFAs อาจส่งผลต่ออาการซึมเศร้า แต่การศึกษาจำนวนมากมีผลการวิจัยที่แตกต่างกัน ทำให้ยากที่จะสรุปผล

ใครจะสนใจการทบทวนวรรณกรรมนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ รวมถึงแพทย์ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช บุคคลที่มี MDD; และคนรอบข้าง

การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามอะไร

เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น n-3PUFAs มีผลต่ออาการซึมเศร้า ผลข้างเคียงเชิงลบ อัตราการฟื้นตัว คุณภาพชีวิต และอัตราการอยู่ในการศึกษาไม่จบในบุคคลที่มี MDD หรือไม่

การศึกษาใดบ้างที่รวมอยู่ในการทบทวน

การตรวจสอบนี้เป็นการปรับปรุงงานก่อนหน้านี้ (Appleton 2015) โดยใช้วิธีการเดียวกัน เราค้นหาฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมทั้งหมดในผู้ใหญ่ที่มี MDD โดยที่แต่ละคนได้รับ n-3PUFAs หรือทางเลือกอื่น ซึ่งเสร็จสิ้นจนถึงเดือนมกราคม 2021

เราได้รวบรวมการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 35 ฉบับ: 34 ฉบับศึกษาในคน 1924 คนเปรียบเทียบผลของ n-3PUFAs กับยาหลอก และการศึกษา 1 ฉบับ ศึกษาในคน 40 คนเปรียบเทียบผลของ n-3PUFAs กับยาต้านอาการซึมเศร้า การศึกษาทั้งหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทบทวนของเรา แต่เราพิจารณาว่าหลักฐานมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำถึงต่ำมาก

หลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมนี้บอกอะไรเราบ้าง

ในปัจจุบัน เราไม่มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงเพียงพอที่จะระบุผลกระทบของ n-3PUFAs ในการรักษา MDD เราพบผลในเชิงบวกเล็กน้อยถึงปานกลางของ n-3PUFAs เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก แต่ขนาดของผลกระทบนี้ไม่น่าจะมีความหมายต่อผู้ที่มี MDD และเราถือว่าหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก โดยมีความแตกต่างหลายๆ อย่างระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ยังมีหลักฐานคุณภาพสูงไม่เพียงพอที่จะระบุผลกระทบของ n-3PUFAs ต่อผลข้างเคียงเชิงลบหรือจำนวนที่ไม่อยู่ในการศึกษาจนเสร็จสิ้น

อะไรที่ควรจะเกิดขึ้นต่อไป

เราต้องการหลักฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างผลการวิจัย เช่น โดยการดูบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์จาก n-3PUFAs การศึกษาในอนาคตควรเปรียบเทียบ n-3PUFAs กับการรักษาด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าตามปกติ และศึกษาวิธีการรักษาเหล่านี้ที่อาจใช้ได้ผล

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในปัจจุบัน เราไม่มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงเพียงพอที่จะระบุผลกระทบของ n-3PUFAs ในการรักษา MDD การวิเคราะห์เบื้องต้นของเราอาจชี้ว่ามีผลเล็กน้อยถึงพอประมาณและไม่เป็นประโยชน์ทางคลินิกของ n-3PUFAs ต่ออาการซึมเศร้าเมื่อเทียบกับยาหลอก อย่างไรก็ตาม การประมาณนั้นไม่แม่นยำ และเราได้ตัดสินความแน่นอนของหลักฐานที่อ้างอิงผลลัพธ์นี้ว่าต่ำถึงต่ำมาก ข้อมูลของเราอาจแนะนำอัตราที่ใกล้เคียงกันของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการไม่อยู่ในการทดลองจนจบของกลุ่ม n-3PUFA และกลุ่มยาหลอก แต่การประมาณการของเราก็ไม่ชัดเจนมากนัก ผลกระทบของ n-3PUFAs เมื่อเทียบกับยาต้านอาการซึมเศร้านั้นไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน จำเป็นต้องมีหลักฐานที่สมบูรณ์กว่านี้สำหรับทั้งผลบวกและลบของ n-3PUFAs สำหรับรักษา MDD

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder; MDD) เป็นโรคที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอมาก รักษายาก มีอัตราการกลับเป็นซ้ำสูง และส่งผลเสียต่อบุคคลและสังคมโดยรวม การรักษาที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งสำหรับ MDD คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน n-3 (n-3PUFAs) หรือที่เรียกว่าน้ำมันโอเมก้า 3 ซึ่งพบตามธรรมชาติในปลาที่มีไขมันสูง อาหารทะเลบางชนิด ถั่วและเมล็ดพืชบางชนิด หลักฐานหลายช่องทางบ่งชี้ถึงบทบาทของ n-3PUFAs ใน MDD แต่หลักฐานยังห่างไกลจากข้อสรุป การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างการศึกษา การตรวจสอบความแตกต่างเสนอแนะว่าผลที่แตกต่างกันของ n-3PUFAs ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า โดยที่ไม่พบผลกระทบของ n-3PUFAs ในการศึกษาบุคคลที่มีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย แต่อาจได้รับประโยชน์ที่เป็นไปได้ในการศึกษาในบุคคลที่มีอาการซึมเศร้าที่รุนแรงมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ประสิทธิผลในการรักษา MDD การทบทวนนี้ปรับปรุงและรวมการทบทวนก่อนหน้านี้โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเดียวกัน (Appleton 2015)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน n-3 (หรือที่เรียกว่ากรดไขมันโอเมก้า 3) เทียบกับตัวเปรียบเทียบ (เช่น ยาหลอก การรักษาด้วยยารักษาโรคซึมเศร้า การดูแลตามมาตรฐาน ไม่มีการรักษา การให้รอโดยเป็นกลุ่มควบคุม) สำหรับโรคซึมเศร้า (MDD) ใน ผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน Cochrane Central Register of Controlled trials (CENTRAL), Ovid MEDLINE, Embase และ PsycINFO ร่วมกับทะเบียนการทดลองและแหล่งข้อมูลเอกสารสีเทา (ถึงวันที่ 9 มกราคม 2021) เราตรวจสอบรายการอ้างอิงและติดต่อผู้เขียนการศึกษาที่รวบรวมไว้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาในการทบทวนหาก: ใช้รูปแบบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม; ให้ n-3PUFAs เป็นการแทรกแซง; ใช้เครื่องมือเปรียบเทียบ วัดอาการซึมเศร้าเป็นผลลัพธ์ และดำเนินการในผู้ใหญ่ที่มี MDD ผลลัพธ์หลักคืออาการซึมเศร้า (ข้อมูลที่รวบรวมเป็นค่าต่อเนื่องโดยใช้มาตราส่วนประเมินที่ตรวจสอบแล้ว) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผลลัพธ์ทุติยภูมิ ได้แก่ อาการซึมเศร้า (ข้อมูลแบบแบ่งขั้วเกี่ยวกับการหายและการตอบสนอง) คุณภาพชีวิต และการไม่อยู่ในการศึกษาจนจบ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานตามที่คาดไว้โดย Cochrane เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้เกณฑ์ GRADE

ผลการวิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้มีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 35 ฉบับ รายละเอียดดังนี้ การศึกษา 34 ฉบับที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1924 คนตรวจสอบผลกระทบของการเสริม n-3PUFA เมื่อเทียบกับยาหลอก และการศึกษาหนึ่งเรื่องที่มีผู้เข้าร่วม 40 คนตรวจสอบผลกระทบของการเสริม n-3PUFA เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยารักาาโรคซึมเศร้า

สำหรับการเปรียบเทียบกับยาหลอก การเสริม n-3PUFA ให้ประโยชน์เล็กน้อยถึงปานกลางสำหรับอาการซึมเศร้า เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก: ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) (แบบจำลองผลกระทบแบบสุ่ม) −0.40 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −0.64 ถึง − 0.16; การศึกษา 33 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1848 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) แต่ผลกระทบนี้ไม่น่าจะมีความหมายทางคลินิก ค่า SMD 0.40 แสดงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มในคะแนนบน HDRS (17 รายการ) ประมาณ 2.5 คะแนน (95% CI 1.0 ถึง 4.0) โดยที่คะแนนการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญทางคลินิกน้อยที่สุดในระดับนี้คือ 3.0 คะแนน ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งผลกระทบที่สำคัญทางคลินิกที่เป็นไปได้และความเป็นไปได้ที่ผลจะไม่มีความสำคัญและมีความแตกต่างในระดับปานกลางระหว่างการศึกษา การวิเคราะห์ความไว การตรวจสอบ funnel plot และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรากับการทดลองขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการอย่างดี ยังเสนอแนะว่าการประมาณผลกระทบนี้อาจมีอคติต่อการค้นพบเชิงบวกสำหรับ n-3PUFA แม้ว่าจำนวนบุคคลที่ประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะใกล้เคียงกันในกลุ่มการรักษาและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (odds ratio (OR) 1.27, 95% CI 0.99 ถึง 1.64; การศึกษา 24 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1503 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) ช่วงความเชื่อมั่นรวมถึงการลดลงเล็กน้อย ถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่ม n-3PUFAs ไม่มีหลักฐานสำหรับความแตกต่างระหว่าง n-3PUFA และกลุ่มยาหลอกในอัตราการทุเลา (OR 1.13, 95% CI 0.74 ถึง 1.72; การศึกษา 8 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 609 คน, หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ), อัตราการตอบสนอง (OR 1.20, 95% CI 0.80 ถึง 1.79 การศึกษา 17 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 794 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) คุณภาพชีวิต (SMD −0.38 (95% CI −0.82 ถึง 0.06) การศึกษา 12 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 476 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือการทดลองที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (OR 0.92, 95% CI 0.70 ถึง 1.22; การศึกษา 29 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1777 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานที่อิงตามผลลัพธ์เหล่านี้ยังมีจำกัดมาก มีความแตกต่างกันอย่างมาก และอาจมีอคติ

มีเพียงการศึกษาเดียวที่มีผู้เข้าร่วม 40 คนสำหรับการเปรียบเทียบกับยารักษาซึมเศร้า การศึกษานี้ไม่พบความแตกต่างระหว่างการรักษาด้วย n-3PUFAs และการรักษาด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าในอาการซึมเศร้า (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −0.70, 95% CI −5.88 ถึง 4.48), อัตราการตอบสนองต่อการรักษา (OR 1.23, 95% CI 0.35 ถึง 4.31) หรือการทดลองที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ (OR 1.00, 95% CI 0.21 ถึง 4.71) อย่างไรก็ตาม ช่วงความเชื่อมั่นนั้นกว้างมากในการวิเคราะห์ทั้งหมด และไม่ได้สามารถตัดออกได้ว่ามีประโยชน์หรือมีผลเสียที่สำคัญของ n-3PUFAs เมื่อเปรียบเทียบกับยาต้านอาการซึมเศร้า ไม่มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ และไม่มีรายงานอัตราการหายของภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิต

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 27 กันยายน 2023

Tools
Information