อินซูลินจากมนุษย์กับอินซูลินจากสัตว์ใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน

อินซูลินจากมนุษย์ได้กลายเป็นอินซูลินทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ในที่สุดบริษัทอินซูลินจะไม่รักษาสูตรผสมสายพันธุ์ที่แตกต่างกันเพราะสัดส่วนของประชากรที่เป็นโรคเบาหวานที่ใช้อินซูลินจากสัตว์ลดลง มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปลี่ยนไปใช้อินซูลินจากมนุษย์ และอินซูลินในสัตว์หาได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในการทบทวนอย่างเป็นระบบของเรา เราไม่สามารถระบุความแตกต่างที่มีนัยสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพระหว่างอินซูลินแต่ละสายพันธุ์ได้ ไม่เคยมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่สำคัญหลายประการที่มุ่งเน้นผู้ป่วย เช่น คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลกระทบต่อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและการเสียชีวิต อินซูลินจากมนุษย์ถูกนำออกสู่ตลาดโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงความได้เปรียบเหนืออินซูลินจากสัตว์บริสุทธิ์ที่ใช้อยู่เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินซูลินจากสุกร

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การเปรียบเทียบผลกระทบของอินซูลินจากมนุษย์และสัตว์ตลอดจนลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ไม่ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่เกี่ยวข้องทางคลินิก ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและการเสียชีวิต ไม่เคยได้รับการตรวจสอบในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มคุณภาพสูง เรื่องราวของการแนะนำอินซูลินจากมนุษย์อาจเกิดขึ้นซ้ำด้วยการเปิดตัวแคมเปญร่วมสมัยเพื่อแนะนำนวัตกรรมทางเภสัชกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่เพียงพอถึงข้อดีและความปลอดภัย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อินซูลินจากมนุษย์ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานเป็นปกติในช่วงต้นทศวรรษ 1980 โดยไม่มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เพียงพอกับการเตรียมอินซูลินจากสัตว์ รายงานแรกของการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหลังจากถ่ายโอนไปยังอินซูลินของมนุษย์ ทำให้แพทย์และโดยเฉพาะผู้ป่วยไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากอินซูลินจากมนุษย์

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลกระทบของอินซูลินสายพันธุ์ต่างๆ โดยการประเมินประสิทธิภาพของอินซูลิน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) และกรอบผลข้างเคียง (โดยเฉพาะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นหลัก)

วิธีการสืบค้น: 

การค้นหาที่มีความไวสูงสำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมรวมกับคำสำคัญในการระบุการศึกษาเกี่ยวกับอินซูลินจากมนุษย์กับสัตว์ได้ดำเนินการโดยใช้ The Cochrane Library , MEDLINE และ EMBASE นอกจากนี้เรายังค้นหารายการอ้างอิงและฐานข้อมูลของการทดลองที่กำลังดำเนินการอยู่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกวัยโดยเปรียบเทียบอินซูลินจากมนุษย์กับสัตว์ (โดยจากสุกรและทำให้บริสุทธิ์มากที่สุด) ระยะเวลาทดลองต้องอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับค่าน้ำตาลสะสมซึ่งเป็นผลลัพธ์หลักของการศึกษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

การคัดเลือกการทดลองและการประเมินคุณภาพการศึกษาดำเนินการโดยผู้วิจัย 2 คน อย่างอิสระต่อกัน คุณภาพของการรายงานของการทดลองแต่ละการทดลองจะได้รับการประเมินตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์คุณภาพตามที่ Schulz และ Jadad ระบุ

ผลการวิจัย: 

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2156 คนมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 45 ฉบับ ซึ่งค้นโดยใช้วิธีค้นหาอย่างครอบคลุม แม้ว่าการศึกษาจำนวนมากมีการออกแบบแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ด้าน แต่การศึกษาส่วนใหญ่มีคุณภาพด้านระเบียบวิธีต่ำ อินซูลินบริสุทธิ์จากสุกรและอินซูลินกึ่งสังเคราะห์มักถูกตรวจสอบบ่อยที่สุด ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างที่มีนัยสำคัญในการควบคุมการเผาผลาญหรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระหว่างอินซูลินสายพันธุ์ต่างๆ ได้ ปริมาณอินซูลินและอินซูลินแอนติบอดีไม่แสดงความแตกต่างที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร วันที่ 26 มกราคม 2024

Tools
Information