การรักษาสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็น nephrotic syndrome ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

เรื่องนี้มีประเด็นอย่างไร

Nephrotic syndrome เป็นภาวะที่ไตรั่วโปรตีนจากเลือดเข้าสู่ปัสสาวะ โรคที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่พบในการตรวจชิ้นเนื้อไตเป็นโรคไตปฐมภูมิที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับสามในผู้ใหญ่ที่เป็น Nephrotic syndrome โดยไม่ทราบสาเหตุ (10% ถึง 15%) ยังไม่มีการกำหนดสูตรการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เราทำอะไร

เราหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ทั้งหมด ซึ่งตรวจสอบการรักษาผู้ใหญ่ที่เป็น Nephrotic syndrome จากโรคที่เปลี่ยนแปลงน้อย เราค้นหา RCTs ที่ประเมินการรักษาด้วยสเตียรอยด์และการประเมินสารอื่นๆ ที่มี/ไม่มีการรักษาด้วยสเตียรอยด์

เราพบอะไร

เราพบ 15 การศึกษา ที่สุ่มผู้เข้าร่วม 769 คน ซึ่งสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ สารยับยั้ง Calcineurin (tacrolimus, cyclosporin) ที่มี/ไม่มี prednisolone ในขนาดต่ำมีประสิทธิผลเท่ากับ prednisolone เพียงอย่างเดียวในการบรรลุการบรรเทาอาการโดยไม่มีความแตกต่างในจำนวนที่ดื้อหรือที่กำเริบ (8 การศึกษา) แต่มีผลข้างเคียงที่ลดลงของโรคอ้วนและสิว Enteric-coated mycophenolate sodium มีประสิทธิผลเท่ากับ prednisolone เพียงอย่างเดียวในการบรรลุการบรรเทาอาการโดยไม่พบความแตกต่างในผลข้างเคียง เราพบว่าไม่ชัดเจนว่า prednisolone เทียบกับการไม่รักษาหรือ methylprednisolone ทางเส้นเลือดมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีอาการทุเลาหรือกำเริบภายหลังเนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก ใน 1 การศึกษาขนาดเล็ก ไม่พบความแตกต่างในจำนวนที่มีอาการทุเลาหรือการกำเริบของโรคด้วย levamisole เมื่อเทียบกับ prednisolone เราไม่พบการศึกษาที่เสร็จสิ้นแล้วในการประเมิน rituximab แต่ 2 การศึกษากำลังดำเนินการอยู่

ข้อสรุป

เราพบว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมฉบับปรับปรุงนี้บ่งชี้ว่าสารยับยั้ง calcineurin และ enteric-coated mycophenolate sodium อาจมีประสิทธิผลในการบรรลุการบรรเทาอาการในผู้ใหญ่ที่เป็น nephrotic syndrome เนื่องจาก MCD โดยมีผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา prednisolone ในขนาดสูงลดลงบ้าง จำเป็นต้องมีการศึกษาการรักษาเหล่านี้ในโรคที่กำเริบและใน MCD ที่ดื้อต่อการรักษาด้วย prednisolone

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมฉบับปรับปรุงนี้ได้พบหลักฐานสำหรับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของ CNIs และ EC-MPS ที่มีหรือไม่มี prednisolone ที่ลดขนาดยาเมื่อเทียบกับ prednisolone เพียงอย่างเดียวสำหรับการชักนำให้เกิดการ remission ในผู้ใหญ่ที่มี MCD และ nephrotic syndrome และมีการลดลงในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสเตียรอยด์ . กำลังรอข้อมูล RCT เกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของ rituximab ในผู้ใหญ่ที่มี MCD นอกจากนี้ จำเป็นต้องมี RCTs ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อบอกประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของ CNI และ EC-MPS และเพื่อประเมินยาเหล่านี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคซ้ำหรือโรคที่ดื้อต่อสเตียรอยด์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มีการใช้ steroids กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 ในการรักษาโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในผู้ใหญ่ (MCD) เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการใช้สารที่ใหม่กว่าใน MCD สำหรับผู้ใหญ่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียง อัตราการตอบสนองต่อยากดภูมิคุ้มกันใน MCD ของผู้ใหญ่มีความหลากหลายมากกว่าในเด็ก ยังไม่ได้มีการกำหนดยา ขนาดยา และระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรักษา nephrotic syndrome ในครั้งแรก หรือในการกำเริบของโรค นี่คือการปรับปรุงของการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2008

วัตถุประสงค์: 

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินประโยชน์และอันตรายของสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงสารกดภูมิคุ้มกันและสารที่ไม่กดภูมิคุ้มกัน ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรค MCD ที่ทำให้เกิดโรค nephrotic syndrome และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการใน 'ระยะเวลาถึงการบรรเทาอาการ' ของ nephrotic syndrome ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรค MCD ที่ก่อให้เกิด nephrotic syndrome

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2021 ผ่านการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโดยใช้ข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาใน Register ได้จากการค้นหาของ CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE รายงานการประชุม International Clinical Trials Register (ICTRP) และ ClinicalTrials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) และ quasi-RCTs ของวิธีการใด ๆ สำหรับ MCD ที่เป็น nephrotic syndrome ในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีได้รวมเข้า การศึกษาเปรียบเทียบชนิดต่างๆ เส้นทาง ความถี่ และระยะเวลาของสารกดภูมิคุ้มกันและสารที่ไม่กดภูมิคุ้มกันได้รับการประเมิน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคน ได้ประเมินคุณภาพของการศึกษาวิจัยและคัดลอกข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช ้random effects models สรุปผลการศึกษาเป็นค่า risk ratio (RR) สำหรับผลลัพธ์ที่เป็น dichotomous หรือสรุปในรูปของ mean difference (MD) สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่อง พร้อมกับรายงานค่าช่วงเชื่อมั่น 95% (95% CI) ความเชื่อมั่นในหลักฐานได้รับการประเมินโดยใช้วิธี Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

ผลการวิจัย: 

พบ 15 RCTs (ผู้เข้าร่วมสุ่ม 769 คน); 4 การศึกษาประเมินสูตรยา prednisolone ที่แตกต่างกัน 8 การศึกษาประเมิน calcineurin inhibitors (CNIs) (tacrolimus หรือ cyclosporin) 2 การศึกษาประเมิน enteric-coated mycophenolate sodium (EC-MPS) และ 1 การศึกษาประเมิน levamisole ในการศึกษาทั้งหมด ยกเว้น 2 การศึกษาของยาที่ไม่ใช่ corticosteroid ให้ prednisolone ในขนาดที่ลดลงร่วมกับสารรักษา และตัวเปรียบเทียบคือ prednisolone ในขนาดสูง ในการประเมินความเสี่ยงของอคติ 11 และ 7 การศึกษา มีความเสี่ยงต่ำของ sequence generation และ allocation concealment ตามลำดับ ไม่มีการศึกษาใดที่มีความเสี่ยงต่ำของ performance bias และ 8 การศึกษามีความเสี่ยงต่ำของ detection bias 13, 10 และ 6 การศึกษา มีความเสี่ยงต่ำของ attrition bias, reporting bias and other bias ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับไม่มีการรักษาเฉพาะ ไม่แน่ใจว่า prednisolone เพิ่มจำนวน complete remission หรือไม่ (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 28 คน: RR 1.44, 95% CI 0.95 ถึง 2.19) complete or partial remission (1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 28 คน: RR 1.38, 95% CI 0.98 ถึง 1.95) การกลับเป็นซ้ำในภายหลัง (1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 28 คน: RR 0.75, 95% CI 0.48 ถึง 1.17) หรือลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก เมื่อเทียบกับ prednisolone แบบรับประทานเพียงอย่างเดียว ไม่แน่ใจว่า methylprednisolone และ prednisolone ทางเส้นเลือดจะเพิ่มจำนวน complete remission หรือไม่ (2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 35 คน: RR 1.76, 95% CI 0.17 ถึง 18.32; I² = 90%) การกำเริบของโรค (2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 19 คน RR 1.18, 95% CI 0.65 ถึง 2.15; I² = 0%) หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

เมื่อเทียบกับ prednisolone เพียงอย่างเดียว CNIs ที่มี prednisolone แบบลดขนาดหรือไม่มี prednisolone อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับจำนวนที่มี complete remission (8 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 492 คน: RR 0.99, 95% CI 0.93 ถึง 1.05; I² = 0%) complete or partial remission (4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 269 คน: RR 1.01, 95% CI 0.96 ถึง 1.05; I² = 0%) หรืออาการกำเริบ (7 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 422 คน: RR 0.73, 95% CI 0.51 ถึง 1.03; I² = 0%) (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจลดความเสี่ยงของโรคอ้วนหรือ Cushing's Syndrome (5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 388 คน: RR 0.11, 95% CI 0.02 ถึง 0.59; I² = 45%) และความเสี่ยงของการเกิดสิว (4 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 270 คน: RR 0.15, 95% CI 0.03 ถึง 0.67; I² = 0%) (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); และมีผลที่ไม่แน่นอนต่อโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และอาการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลัน (AKI) (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เมื่อเทียบกับ prednisolone อย่างเดียว EC-MPS ที่มี prednisolone แบบลดขนาด อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับจำนวนที่มี complete remission ใน 4 สัปดาห์ (1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 114 คน: RR 1.12, 95% CI 0.84 ถึง 1.50) และใน 24 สัปดาห์ อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับจำนวนที่มี complete remission (2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 134 คน: RR 1.12, 95% CI 0.84 ถึง 1.38; I² = 0%) (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) complete or partial remission (2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 134 คน: RR 0.92, 95% CI 0.75 ถึง 1.12; I² = 0%) อาการกำเริบ (2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 83 คน: RR 0.50, 95% CI 0.07 ถึง 3.74; I² = 56%) (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการแพ้น้ำตาลกลูโคสที่เริ่มมีอาการใหม่ การเสียชีวิต หรือ AKI (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

1 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 24 คน) เปรียบเทียบ levamisole และ prednisolone กับ prednisolone ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกำเริบ ผู้ประพันธ์พบว่าไม่มีความแตกต่างของอัตราการกลับเป็นซ้ำเฉลี่ยหรือผลข้างเคียง แต่ไม่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 มีนาคม 2022

Tools
Information