Podcast: Opioider för nyfödda spädbarn som får respiratorbehandling

I mars 2021 publicerade Cochrane Neonatal Group en litteraturstudie om användning av opioider hos nyfödda som behöver respiratorbehandling. Medförfattarna Olga Romantsik och Matteo Bruschettini spelade in en podcast på engelska, som har översatts och spelats in av Lea Styrmisdóttir som är forskare hos Cochrane Sweden.

- Read transcript

I mars 2021 publicerade Cochrane Neonatal Group en litteraturstudie om användning av opioider hos nyfödda som behöver respiratorbehandling. Medförfattarna Olga Romantsik och Matteo Bruschettini spelade in en podcast på engelska, som har översatts och spelats in av Lea Styrmisdóttir som är forskare hos Cochrane Sweden.

Ett barn som läggs in på en neonatal intensivvårdsavdelning kan i vissa fall behöva hjälp med andningen, t.ex. i form av respiratorbehandling. Intubation, vilket är när man för in ett rör i luftvägarna, och mekanisk ventilation med respirator orsakar stress och smärta. Man har tidigare kunnat visa att nyfödda spädbarn är väldigt känsliga för smärta och att smärta kan ha negativa effekter på hjärnans utveckling. Därför är det viktigt att minska smärtan vid intubation och respiratorbehandling så mycket som möjligt. För att minska smärtan kan man använda läkemedel som morfin och fentanyl, vilka också kallas för opioider. Det är svårt att bedöma smärta hos spädbarn och särskilt hos de barn som är för tidigt födda. Sjukvårdspersonal som jobbar inom neonatal intensivvård får speciell utbildning i att förstå tecken på stress och smärta hos nyfödda spädbarn. Det finns ett flertal skalor som används för att bedöma smärta och dessa fokuserar på barnets beteende samt på andra objektiva parametrar som t.ex. puls. Långvarig smärta är påfrestande för alla, men särskilt för nyfödda där hjärnan fortfarande är under utveckling. Användning av opioider som morfin och fentanyl skulle kunna minska smärtan och förbättra utvecklingen hos nyfödda som behöver respiratorbehandling. Den här litteraturstudien gav en bra möjlighet att leta efter svaren på de här frågorna.
Vi hittade 23 studier där ungefär 2000 barn undersökts. De flesta av studierna var gjorda på för tidigt födda barn, förutom i 5 studier där även barn födda efter en normallång graviditet undersöktes. I 15 studier jämfördes morfin eller fentanyl med antingen placebo (verkningslös substans) eller ingen behandling.  De resterande 8 studierna jämförde morfin eller fentanyl, antingen med varandra eller med andra smärtstillande. Dessa studier analyserades separat.
Resultatet visade att användande av morfin eller fentanyl har liten eller ingen effekt på hur länge respiratorbehandling behöver användas. Det hade också liten eller ingen effekt på dödligheten. Vi är osäkra på om opioider har någon effekt på smärta eftersom det var för få av de inkluderade studierna som undersökte detta. Många av de inkluderade studierna hade bristande metoder och motstridiga resultat. Endast en av studierna, med 78 barn, undersökte effekten på hjärnans utveckling vid 18-24 månaders ålder och resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan barn som behandlades med opioider jämfört med placebo. Mer forskning behövs för att bättre kunna besvara dessa frågor. Framtida studier bör undersöka de nyfödda som uppvisar tecken på smärta skattad med validerade smärtskalor under respiratorbehandling. Data behövs speciellt för de mycket för tidigt födda spädbarnen. Studier som undersöker hjärnans utveckling vid olika åldrar, möjligtvis hela vägen upp i tonåren, behövs också.

Om du vill lära dig mer om det här ämnet så finns litteraturstudien att hitta på Cochrane Library punkt com. Du hittar länken till översikten genom att där söka på 'opioids for newborn infants receiving mechanical ventilation'.

Close transcript