Interwencje wzbogacające zasób słownictwa u osób uczących się drugiego języka w wieku do szóstego roku życia

Kluczowe informacje

- Badania zawarte w tym przeglądzie sugerują, że interwencje wprowadzające nowe słownictwo u osób uczących się drugiego języka mogą przynieść korzyści w zakresie nauki słownictwa przez dzieci, ale wiążą się z niewielką skutecznością, lub jej brakiem, w przypadku umiejętności rozumienia ze słuchu, choć dane naukowe obciążone są dużym stopniem niepewności. Interwencje wzbogacające zasób słownictwa prawdopodobnie poprawiają umiejętność opowiadania historii wśród dzieci.

- Potrzebna jest większa liczba wysokiej jakości badań, w których osoby uczące się drugiego języka będą objęte dłuższym okresem obserwacji co pozwoli na ocenę efektów długoterminowych. Powinny one obejmować uczniów spoza USA.

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Ograniczona umiejętność posługiwania się drugim językiem (L2) może mieć negatywny wpływ na osiągnięcia akademickie, ponieważ znajomość słownictwa w języku nauczania ma kluczowe znaczenie dla czytania ze zrozumieniem, uczenia się w klasie i udziału z życiu grupy. W dorosłym życiu biegła znajomość języka społeczności (a także utrzymujące się kompetencje w zakresie pierwszego języka (L1)) jest predyktorem zatrudnienia, dobrych relacji i uczestnictwa w życiu społecznym.

Jaki był cel niniejszego przeglądu?

Głównym celem przeglądu była ocena natychmiastowych i długoterminowych efektów interwencji wzbogacających słownictwo skierowanych do uczniów L2 w wieku do sześciu lat w zakresie słownictwa i dobrostanu społeczno-emocjonalnego (zdolność rozumienia i zarządzania emocjami, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, budowania i utrzymywania relacji oraz rozumienia i odczuwania empatii w stosunku do innych). Celem drugorzędnym było zbadanie powiązań między interwencjami wzbogacającymi słownictwo L2 a ogólną charakterystyką osób uczących się L2 (np. wiek, ekspozycja na L2 i znajmość L1).

Co zbadano w ramach niniejszego przeglądu?

Uwzględniliśmy kontrolowane badania z randomizacją (RCT). RCT to badanie, w którym uczestnicy są losowo przydzielani (na przykład poprzez rzut monetą) do dwóch lub więcej grup terapeutycznych. Jest to najlepszy sposób zapewnienia, że grupy uczestników są podobne, a sami badacze i uczestnicy nie wiedzą, kto jest w której grupie. Grupę porównawczą stanowiły dzieci objęte standardową opieką. Nie przyjęto żadnych ograniczeń co do rodzaju L1 lub L2 ani lokalizacji geograficznej uczestników.

Jakie były główne wyniki niniejszego przeglądu?

Przegląd ten opierał się na 12 badaniach z udziałem 1943 osób. Siedem badań przeprowadzono w USA, a pozostałe w Kanadzie, Chinach, Holandii i Norwegii. Występowały różnice w językach, którymi posługiwały się osoby uczące się drugiego języka.

Najczęstszą interwencją stosowaną w nauczaniu dzieci słownictwa L2 było wspólne czytanie książek z wcześniej zdefiniowaną listą słów docelowych. Dodatkowe ćwiczenia językowe obejmowały używanie tych słów w różnych kontekstach, zdaniach i mapowanie struktury dźwiękowej nowych słów. Czasami interwencje obejmowały te same elementy słownictwa w języku L1 dziecka.

W badaniach porównywano interwencję ze standardową opieką. Standardowa opieka różniła się w zależności od otoczenia i lokalnych warunków w każdym kraju lub szkole.

Przegląd sugeruje, że w porównaniu ze standardową opieką, nie jest jasne, czy zapewnienie uczniom L2 interwencji wzbogacających słownictwo ma jakikolwiek wpływ na używanie przez nich słów nauczanych w ramach interwencji, ze względu na ograniczoną pewność w stosunku do wyników. Interwencje wzbogacające słownictwo mogą nieznacznie poprawić rozumienie przez dzieci słów w języku obcym, które nie były nauczane w ramach interwencji, ale prawdopodobnie mają niewielki lub żaden wpływ na ich zdolność do wypowiadania słów w języku obcym, które nie były nauczane w ramach interwencji.

Wydaje się, wpływ na rozumienie ze słuchu w języku L2 jest niewielki, lub nie ma go wcale, ale umiejętność opowiadania historii może ulec nieznacznej poprawie.

Nasza pewność w stosunku do danych naukowych jest bardzo niska do umiarkowanej, co wynikało przede wszystkim z niewystarczającej liczby badań, aby mieć pewność co do wyników.

Nie byliśmy w stanie przeanalizować potencjalnych efektów ubocznych (niepożądanych), ponieważ nie zgłoszono ich badaniach. Z powodu braku danych, nie byliśmy również w stanie wyciągnąć wniosków na temat dobrostanu społeczno-emocjonalnego, czyli naszego drugiego celu.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Dane naukowe są aktualne do grudnia 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information