Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach u osób z wszczepialnymi urządzeniami wspomagającymi czynność serca

Wprowadzenie

Osoby z niewydolnością serca mają zmniejszoną zdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych, co ma negatywny wpływ na ich zdrowie i jakość życia. Ostatnie badania wykazały, że rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach fizycznych może poprawiać wydolność wysiłkową i jakość życia osób z wszczepialnymi urządzeniami wspomagającym czynność komór serca (VAD - ventricular assist device), które są typem mechanicznej pompy wspierającej pracę serca. Uznano zatem, że ważny jest systematyczny przegląd randomizowanych badań klinicznych (badanie, w którym uczestnicy są losowo przydzieleni do grupy badanej) w celu określenia korzyści i szkód związanych z rehabilitacją kardiologiczną opartą na ćwiczeniach fizycznych u osób z wszczepialnymi VAD.

Cel

Ocena wpływu rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach u osób z wszczepialnymi VAD.

Metody

Dokonano przeszukania literatury naukowej w celu odnalezienia badań z randomizacją, w których oceniano skuteczność ćwiczeń fizycznych u osób z niewydolnością serca i wszczepialnymi VAD. W badaniach porównywano uczestników stosujących interwencję opartą na aktywności fizycznej z osobami otrzymującymi zwykłą opiekę obejmującą jeden lub więcej rodzajów ćwiczeń. Z przeglądu wyłączono badania prowadzone u pacjentów z sztucznym sercem (system typu TAH - total artificial heart; przyp.tłum.). Dane naukowe są aktualne do 3 października 2017 r.

Wyniki

Do przeglądu włączono tylko dwa badania kliniczne z randomizacją o łącznej liczbie 40 osób. Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach obejmowała trening aerobowy (tlenowy; przyp.tłum.), trening oporowy lub oba połączone 3 razy w tygodniu przez okres 6 do 8 tygodni. Dwa poważne działania niepożądane (np. pacjencji, którzy nie ukończyli badania z powodu infekcji) wystąpiły w jednym badaniu. Ponadto czterech uczestników w każdej z grup wymagało wizyty na oddziale ratunkowym, jednak pacjenci ci ukończyli badanie. Żadne z badań nie oceniało punktów końcowych, takich jak zgon, ponowna hospitalizacja, przeszczep serca oraz koszty. Ze względu na bardzo niską jakość danych naukowych, skuteczność rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach w odniesieniu do jakości życia była niepewna.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych dotyczących jakości życia uczestników oceniono na bardzo niską ze względu na młody wiek osób i ich małą liczbę, niewystarczające zaślepienie i nieprecyzyjne wyniki z powodu szerokiego zakresu przedziałów ufności. Efekty rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach fizycznych u pacjentów z wszczepialnymi VAD były niejednoznaczne.

Wnioski

Obecne dane naukowe są niewystarczające do oceny korzyści i szkód związanych z rehabilitacją kardiologiczną opartą na ćwiczeniach fizycznych u osób z wszczepialnymi urządzeniami wspomagającymi czynność serca w porównaniu ze standardową opieką. Ilość danych naukowych pochodzących z badań randomizowanych była ograniczona, a ich jakość bardzo niska. Ponadto okres treningu był bardzo krótki. Konieczne jest przeprowadzenie wysokiej jakości, randomizowanych badań w celu uzyskania danych dotyczących zdarzeń zdrowotnych (zgon i ponowna hospitalizacja), wyników związanych z pacjentem (w tym jakości życia) i kosztów interwencji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie i redakcja Małgorzata Kołcz

Tools
Information