Efekty zarządzania systemami opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane jest zapewnienie pełnego podsumowania informacji na temat skutków wdrażania różnych strategii zarządzania systemami opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach.

Do przeglądu włączono 19 istotnych przeglądów systematycznych. W przeglądach tych oceniano różne strategie zarządzania systemami opieki zdrowotnej. Łącznie włączono do nich 172 badania.

Niniejszy przegląd jest jednym z czterech przeglądów tego typu (Cochrane Overview), którego celem była ocena organizacji systemów opieki zdrowotnej.

Główne wyniki

Jakie są efekty stosowania różnych strategii organizacji zarządzania i odpowiedzialności za politykę zdrowotną?

Do analizy włączono trzy przeglądy, na podstawie których wyciągnięto następujące wnioski:

- współpraca między placówkami służby zdrowia na poziomie lokalnym i innymi organami samorządu terytorialnego może prowadzić do niewielkiej lub żadnej różnicy w zakresie poprawy zdrowia fizycznego oraz jakości życia pacjentów (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności);

- wprowadzanie maksymalnej kwoty refundacji leków przez systemy ubezpieczeń zdrowotnych prawdopodobnie wpływa na zmniejszenie spożycia leków oraz związanych z tym wydatków (dane naukowe o umiarkowanej pewności co do ich wiarygodności).

- nie ma pewności czy działania, których celem jest zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na oszustwa w opiece zdrowotnej są skuteczne w ograniczeniu nadużyć i związanych z nimi wydatków (dane naukowe o bardzo niskiej pewności co do ich wiarygodności).

Jakie są efekty stosowania różnych strategii organizacji zarządzania i odpowiedzialności w organizacjach zajmujących się opieką zdrowotną?

Do analizy włączono dwa przeglądy, na podstawie których wyciągnięto następujące wnioski:

- Zawieranie umów na świadczenie usług zdrowotnych z niepublicznymi dostawcami opieki zdrowotnej lub organizacjami typu non-profit może poprawić dostęp do świadczeń i wyniki zdrowotne pacjentów oraz obniżyć wydatki gospodarstwa domowego na zdrowie (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności). Nie odnaleziono danych naukowych, które pozwoliłyby ocenić, czy zlecanie świadczeń zewnętrznym dostawcom było bardziej skuteczne niż wykorzystanie tych samych środków w sektorze państwowym.

Jakie są efekty stosowania różnych strategii organizacji zarządzania i odpowiedzialności w przypadku produktów komercyjnych, takich jak leki i wyroby medyczne?

Do analizy włączono trzy przeglądy, na podstawie których wyciągnięto następujące wnioski:

- systemy opieki zdrowotnej, w których Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdza rejestrację (wstępna kwalifikacja) producentów oraz leków (tj. w których organy regulacyjne prowadzą kontrolę producentów leków w celu zapewnienia spełnienia międzynarodowych standardów) mogą wpływać na zmniejszenie odsetka leków, które nie spełniają norm lub są podrabiane (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności);

- ustanowienie maksymalnej kwoty refundacji dla leków dostępnych w aptece w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, może wpłynąć na zwiększenie zużycia leków generycznych oraz zmniejszenie zużycia leków oryginalnych (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności); odnalezione dowody nie pozwalają ocenić czy podejście to wpływa na całkowitą kwotę wydatków na leki (dane naukowe o bardzo niskiej pewności co do ich wiarygodności);

- reklama bezpośrednia, skierowana do pacjentów wpływa na zwiększenie liczby próśb pacjentów o przepisanie leku oraz zwiększenie liczby wydawanych recept (dane naukowe o dużej pewności co do ich wiarygodności).

Jakie są efekty stosowania różnych strategii organizacji zarządzania i odpowiedzialności wśród podmiotów świadczących opiekę zdrowotną?

Do analizy włączono siedem przeglądów, na podstawie których wyciągnięto następujące wnioski:

- szkolenia dla managerów opieki zdrowotnej mogą poszerzyć ich wiedzę dotyczącą planowania procesów oraz rozwinąć umiejętności z zakresu ich monitorowania i ewaluacji (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności);

- zmniejszenie ograniczeń imigracyjnych w krajach o wysokich dochodach prawdopodobnie zwiększa do nich migrację pielęgniarek z krajów o niskich i średnich dochodach (dane naukowe o umiarkowanej pewności co do ich wiarygodności);

- nie ma pewności czy kontrola prowadzona przez instytucje zewnętrzne, oceniająca przestrzeganie standardów jakości, poprawia stosowanie się do zaleceń (standardów), jakość świadczenia opieki zdrowotnej oraz wskaźniki zakażeń szpitalnych (dane naukowe o bardzo niskiej pewności co do ich wiarygodności).

Jakie są efekty stosowania różnych strategii organizacji zaangażowania uczestników systemu w zarządzanie opieką zdrowotną?

Do analizy włączono cztery przeglądy, na podstawie których wyciągnięto następujące wnioski:

- szkolenia bezpośrednie oraz grupy działania dla kobiet prawdopodobnie wpływają na poprawę przeżycia noworodków (dane naukowe o umiarkowanej pewności co do ich wiarygodności) i mogą wydłużać przeżycie wśród matek (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności);

- upublicznianie danych dotyczących jakości systemów ubezpieczenia zdrowotnego może prowadzić do wybierania przez pacjentów ubezpieczeń zdrowotnych posiadających wyższe oceny jakości oraz unikania ubezpieczeń charakteryzujących się gorszymi ocenami; rozwiązanie to może prowadzić do nieznacznej poprawy wyników zdrowotnych ubezpieczyciela (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności);

- upublicznianie danych dotyczących jakości opieki szpitalnej może w niewielkim lub żadnym stopniu wpływać na wybór szpitala przez pacjentów (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności); strategia ta prawdopodobnie zachęca szpitale do wdrażania działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług (dane naukowe o umiarkowanej pewności co do ich wiarygodności) i może prowadzić do nieznacznej poprawy wyników zdrowotnych w danym szpitalu (dane naukowe o niskiej pewności co do ich wiarygodności);

- upublicznianie danych dotyczących wydajności poszczególnych świadczeniodawców prawdopodobnie wpływa na wybór przez pacjenta świadczeniodawcy o wyższej ocenie jakości usług medycznych (dane naukowe o umiarkowanej pewności co do ich wiarygodności).

Nie odnaleziono badań, w których oceniano skutki udziału uczestników systemu opieki zdrowotnej w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zdrowotnej i organizacji służby zdrowia.

Jak aktualny jest ten przegląd ?

Autorzy przeglądu przeszukali przeglądy systematyczne opublikowane do 17 grudnia 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Pelczarska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information