Ulgi podatkowe dla rodzin zależne od zatrudnienia oraz ich wpływ na zdrowie osób dorosłych

Stosując wśród rodzin o niskim i średnim dochodzie, interwencje obejmujące ulgi podatkowe dla rodzin zależne od zatrudnienia (IWTC) w celu zmniejszenia ubóstwa i bezrobocia (obydwa czynniki negatywnie wpływają na zdrowie) można oczekiwać, że poprawią one stan zdrowia osób dorosłych.

Niniejszy przegląd ocenia wpływ IWTC na zdrowie osób w wieku produkcyjnym (od 18 do 64 roku życia).

Przegląd obejmował badania z grupą kontrolną z randomizacją i pseudo-randomizacją oraz kohortowe, badania z grupą kontrolną typu przed i po oraz badania typu analiz szeregów czasowych dotyczące IWTC wśród osób w wieku produkcyjnym. Poszukiwano badań, które dotyczyły samooceny badanych na temat zdrowia ogólnego, zdrowia psychicznego/negatywnego stresu psychologicznego, choroby psychicznej, nadwagi/otyłości, spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

Do przeglądu włączono 5 badań obejmujących łącznie 5 677 383 uczestników (wyłącznie kobiety). Wszystkie badania zostały przeprowadzone w USA. Wszystkie włączone badania nieeksperymentalne obciążone były znacznymi błędami systematycznymi w zakresie analizy wyników, stąd też oceniono jakość dowodów jako bardzo niską.

Niniejszy przegląd dostarcza słabych danych wskazujących, iż ulgi podatkowe dla rodzin zależne od zatrudnienia nie mają wpływu na stan zdrowia, za wyjątkiem niejednoznacznych danych co do częstości używania wyrobów tytoniowych u dorosłych kobiet; niektóre badania wskazywały na zmniejszenie częstości palenia tytoniu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Bała.

Tools
Information