Paroksetyna w porównaniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi w terapii chorych na depresję

Duża depresja jest ciężką chorobą psychiczną, która charakteryzuje się stałym i niereaktywnym, obniżonym nastrojem, utratą wszelkich zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności. Zwykle towarzyszy jej szereg objawów, takich jak zmiany łaknienia, zaburzenia snu, zmęczenie, utrata energii, zaburzenia koncentracji uwagi, poczucie winy i "chorobliwe" myśli o śmierci. Chociaż zarówno leki i terapie psychologiczne są skuteczne u osób z dużą depresją, to stosowanie leków przeciwdepresyjnych pozostaje podstawową metodą leczenia chorych z umiarkowanymi lub ciężkimi epizodami dużej depresji. Niemniej jednak bezpośrednie porównania efektywności tych leków prowadzą do sprzecznych wniosków.

Ten przegląd wyników badań na temat efektów stosowania leku przeciwdepresyjnego zwanego paroksetyną przeprowadzono, aby poszerzyć wiedzę na temat metod farmakoterapii chorych na depresję. We wrześniu 2012 r. autorzy tej pracy przeprowadzili wszechstronny przegląd wyników wszystkich przydatnych i ukończonych badań klinicznych (badań z randomizacją), w których porównywano (skuteczność i bezpieczeństwo stosowania – przyp. red.) paroksetyny lub dowolnego innego lekiem przeciwdepresyjnym u pacjentów z depresją. Ogółem, w tym przeglądzie uwzględniono wyniki 115 badań, w których uczestniczyły łącznie 26134 osoby. Autorzy pogrupowali badania na podstawie rodzaju leku porównywanego z paroksetyną; następnie przeprowadzili łączną analizę wyników badań przypisanych do poszczególnych grup.

W odniesieniu do głównego punktu końcowego (liczby osób, którzy uzyskali odpowiedź na leczenie) paroksetyna była bardziej efektywna niż reboksetyna, ale mniej efektywna niż mirtazapina (w początkowej fazie leczenia, trwającej przez 1–4 tygodni) i prawdopodobnie mniej skuteczna niż citalopram (co stwierdzono po zakończeniu 6-tygodniowego leczenia). Istnieją pewne przesłanki sugerujące, że paroksetyna jest gorzej tolerowana niż agomelatyna lub dziurawiec zwyczajny, a u większej liczby pacjentów z grupy paroksetyny wystąpiły przynajmniej niektóre działania niepożądane (choć to stwierdzenie na temat terapii z użyciem dziurawca zwyczajnego oparto na wynikach zaledwie jednego badania).

Podsumowując, istnieją potencjalnie znaczące różnice pomiędzy paroksetyną i innymi lekami przeciwdepresyjnymi, ale możliwości sformułowania ostatecznych wniosków były ograniczone z powodu niewielkiej liczby badań przypisanych do poszczególnych grup. Ponadto większość z zakwalifikowanych badań była sponsorowana przez przemysł farmaceutyczny, co oznacza, że ​​efekty stosowania paroksetyny mogły być przeszacowane. Dlatego też wyniki tego przeglądu należy interpretować z ostrożnością.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman, redakcja" Rafał Jaeschke

Tools
Information