Uzupełniające leczenie przeciwnowotworowe (po zastosowaniu wcześniejszej terapii) oparte na związkach platyny w leczeniu raka szyjki macicy we wczesnym stadium

<B> Wprowadzenie <B>1⏎⏎<BR/>Rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet. Większość kobiet z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium (od I do II A) leczy się operacyjnie lub za pomocą radioterapii lub też z wykorzystaniem obu tych metod. Radioterapia wykorzystuje promieniowanie X o wysokiej energii do niszczenia komórek nowotworowych. Chemioterapeutyki (leki przeciwnowotworowe) mają różny mechanizm działania, którego celem jest zatrzymanie podziału komórek nowotworowych powodując zahamowanie ich wzrostu lub śmierć.

Pytanie badawcze
Niniejszy przegląd przeprowadzono w celu wyjaśnienia czy u kobiet z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium, obciążonych ryzykiem nawrotu choroby, zastosowanie chemioterapii opartej na cisplatynie po wcześniejszym leczeniu operacyjnym, radioterapii lub po obu tych terapiach, wiąże się z osiągnięciem dodatkowych korzyści lub z ryzykiem. (Czynniki ryzyka nawrotu choroby obejmują: szerzenie się nowotworu do węzłów chłonnych, naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych, głębokość naciekania guza >10 mm, inwazja komórek nowotworowych do tkanki łącznej obok macicy - potwierdzona mikroskopowo, rak inny niż płaskonabłonkowy oraz ryzyko, że podczas zabiegu operacyjnego nie usunięto wszystkich komórek rakowych).

Główne wyniki
W niniejszym przeglądzie analizowano wyniki pochodzące z czterech małych badań o niejasnej jakości. Nie było możliwości wyodrębnienia danych dotyczących wczesnego stadium choroby (stadium IB2 i IIA ze zmianą >4 cm) spośród wszystkich wyników. Odnaleziono ograniczone dane naukowe wskazujące na to, że dodanie chemioterapii opartej na cisplatynie do radioterapii wydłuża przeżycie (czas do zgonu) oraz że chemioterapia oparta na cisplatynie zastosowana po leczeniu operacyjnym opóźnia progresję nowotworu u kobiet z rakiem szyjki macicy w stadium IA2 do IIA obciążonych ryzykiem nawrotu. Leczenie skojarzone wiązało się z występowaniem większej liczby poważnych skutków ubocznych, w porównaniu ze stosowaniem samej radioterapii.

Jakość danych naukowych
Dane naukowe są ograniczone ze względu na małe liczby uczestniczek i umiarkowaną jakość metodologiczną włączonych badań.

Jakie są wnioski?
Podsumowując, stosowanie u kobiet chemioterapii w skojarzeniu z radioterapią po leczeniu operacyjnym wydaje się być uzasadnione. Jednakże, niezbędne jest zebranie większej ilości danych naukowych wskazujących na względne korzyści i ryzyko. Mamy nadzieję, że takich danych dostarczą wyniki 3 trwających obecnie badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny
Redacja: Karolina Moćko

Tools
Information