Interwencje psychospołeczne wobec osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi jednocześnie nadużywających substancji psychoaktywnych.

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

"Podwójna diagnoza" jest terminem opisującym współwystępowanie problemu ze zdrowiem psychicznym i uzależnienia od narkotyków lub alkoholu. W niektórych obszarach ponad 50% wszystkich osób z problemami psychicznymi będzie nadużywać alkoholu lub innych substancji psychoakywnych. Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez osoby chorujące psychicznie często negatywnie i szkodliwie wpływa na objawy choroby oraz działanie leków. Osoby te mogą stać się agresywne lub podejmować działania niezgodne z prawem. Nadużywanie substancji psychoaktywnych może również zwiększać ryzyko samobójstwa, WZW typu C, zarażenia HIV, nawrotu choroby, kary pozbawienia wolności oraz bezdomności.

Osoby, które mają problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, ale nie cierpią na chorobę psychiczną, można leczyć za pomocą różnych interwencji psychospołecznych. Obejmują one wywiad motywujący– MI (ang. motivational interviewing), polegający na poszukiwaniu motywacji do zmiany; terapię poznawczo-behawioralną – CBT (ang. cognitive behavioural therapy), która pomaga dostosować swoje zachowanie poprzez poprawę strategii radzenia sobie; podejście wspierające podobne do tego, które zostało zapoczątkowane przez Anonimowych Alkoholików; psychoedukację rodziny dotyczącą obserwacji objawów i skutków nadużywania substancji odurzających; indywidualne i grupowe treningi umiejętności. Zastosowanie tych interwencji u osób z podwójną diagnozą jest jednak bardziej skomplikowane.

Celem tego przeglądu była ocena skutków interwencji psychospołecznych skupionych na zmniejszeniu nadużywania substancji odurzających u osób z poważnymi chorobami psychicznymi w porównaniu do zwykłej lub standardowej opieki. Poszukiwanie badań przeprowadzono w lipcu 2012 r., w przeglądzie uwzględniono 32 badania obejmujące łącznie 3165 osób. W badaniach tych stosowano wiele różnych interwencji psychospołecznych (m.in. CBT, MI, treningi umiejętności, systemy opieki zintegrowanej). Dane klasyfikowano głównie jako niskiej lub bardzo niskiej jakości, w żadnym badaniu nie wykazano dużej różnicy między psychospołecznymi interwencjami a dotychczasowym leczeniem. Nie było żadnych przekonujących danych na większą skuteczność jakiegokolwiek typu oddziaływania psychospołecznego. Jednakże różnice w rodzaju zastosowanej metodologii badań powodowały trudności w ich porównywaniu. Badania cechowały się również dużą liczbą osób opuszczających wcześniej badanie, różnicami w mierzonych punktach końcowych i różnymi sposobami przeprowadzania interwencji psychospołecznych. Konieczne jest przeprowadzenie na większą skalę dobrze opisanych badań o wysokiej jakości, aby wyeliminować te niedociągnięcia. Umożliwią one uzyskanie lepszej odpowiedzi na pytanie, czy interwencje psychospołeczne są skuteczne i korzystne dla osób z chorobą psychiczną jednocześnie nadużywających środków psychoaktywnych.

To streszczenie zostało napisane przez byłego pacjenta, Benjamina Gray'a, z RETHINK

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Dawid Storman Edycja Katarzyna Mistarz

Share/Save