Korištenje psiholoških intervencija u žena kojima je dijagnosticiran nemetastatski karcinomom dojke i koje su u procesu liječenja

Istraživačko pitanje

Pregledali smo dokaze o učinku psiholoških intervencija na psihološko funkcioniranje i kvalitetu života žena s nemetastatskim karcinomom dojke (karcinom dojke koji se nije proširio izvan dojke). Cochraneovi istraživači su prikupili i analizirali sva relevantna istraživanja kako bi odgovorili na ovo pitanje, pri čemu su pronašli 60 istraživanja.

Dosadašnje spoznaje

Rak dojke je najčešći rak koji pogađa žene diljem svijeta. S obzirom da se radi o uznemirućoj dijagnozi, velik broj istraživanja je ispitao psihološke posljedice dijagnosticiranja i liječenja raka dojke. Dijagnoza i liječenje raka dojke mogu uzrokovati depresiju i anksioznost i smanjiti kvalitetu života. Stoga se koriste različite psihološke intervencije kako bi se pomoglo pri rješavanju psihološkog stresa koji doživljavaju žene nakon dijagnoze raka dojke.

Značajke istraživanja
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2021. godine. Intervencija se mogla provesti u skupini (grupna intervencija), kao osobni kontakt između terapeuta i pacijenta (individualna intervencija), ili u obliku terapije parova gdje pacijentica i njezin partner sudjeluju zajedno u terapiji (terapija parova). Kontrolna skupina je mogla dobiti edukativne letke ili imati pristup seminarima ili tečajevima za opuštanje.

Provedeno je opsežno pretraživanje literature. U sustavni je pregled uključeno 60 istraživanja koja obuhvaćaju ukupno 7,998 ispitanica. Većina intervencija temeljila se na kognitivno-bihevioralnim terapijama, koje uključuju promjenu nečijih misli i ponašanja. Općenito, metode za procjenu ishoda (kao što su anksioznost, depresija, kvaliteta života) nakon intervencije, kao i vrijeme provođenja tih procjena nisu bile jednake u istraživanjima.

Ključni rezultati

Žene koju prošle psihološku terapiju su pokazale smanjenje depresije, anksioznosti, poremećaja raspoloženja i stresa, kao i poboljšanje kvalitete života u usporedbi sa ženama iz kontrolne skupine. Učinak psihološke terapije na nošenje s bolešću i preživljenje nije mogao biti određen jer je tek nekolicina istraživanja prikupila ili iznijela ove ishode.

Nuspojave nisu iznesene ni promatrane ni u jednom od uključenih istraživanja.

Daljnja istraživanja bi trebala težiti pružanju dokaza koje će pacijenticama omogućiti donošenje informiranih odluka o tome jesu li učinci tih terapija održivi nakon prekida terapije.

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza za svaki ishod je bila niska. Intervencije su se razlikovale između istraživanja, kao i metode i vrijeme mjerenja ishoda liječenja i vrste liječenja koje su primale ispitanice unutar kontrolne skupine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Šuto. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information