حمایت مالی صنعت و پیامدهای تحقیقات

نتایج مطالعات بالینی در مورد داروها و تجهیزات پزشکی بر نحوه عملکرد پزشکی پزشکان و در نتیجه درمان‌هایی که به بیماران ارائه می‌شود، تاثیر می‌گذارد. با این حال، تحقیقات بالینی به‌طور فزاینده‌ای توسط شرکت‌های تولیدکننده این محصولات حمایت می‌شوند، یا به این دلیل که شرکت‌ها یا مستقیما مطالعات را انجام می‌دهند، یا به‌طور کامل، یا به‌طور نسبی آن‌ها را تامین مالی می‌کنند. تحقیقات قبلی نشان داده که مطالعات مورد حمایت صنایع داروسازی بیشتر از مطالعات با سایر منابع حمایتی مالی، احتمال دارد از داروی حامی حمایت مالی کنند. این نشان می‌دهد که مطالعات حمایت‌شده توسط صنعت به نفع محصولات تولید شده حامی مالی، سوگیری می‌کنند.

این مرور به‌روزرسانی یک مرور قبلی است که به حمایت از مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی می‌پردازد. هدف اولیه مرور آن بود که نتایج منتشرشده و نتیجه‌گیری‌های کلی برآمده از مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی حمایت شده از سوی صنعت، در مقایسه با مطالعاتی با منابع مالی دیگر، بیشتر منجر به نفع محصولات حامی مالی می‌شود یا خیر. هدف دوم آن بود که ببینیم مطالعات حمایت‌شده از سوی صنعت در مقایسه با مطالعاتی با منابع دیگر مالی، از روش‌هایی استفاده می‌کنند که خطر سوگیری را افزایش می‌دهند یا خیر. در این به‌روزرسانی، جست‌وجوی جامعی را از تمام مقالات مرتبط در مورد مطالعات تجربی منتشرشده از سال 2010 تا فوریه 2015 انجام داده و 27 مقاله جدید را وارد کردیم که در مجموع 75 مقاله جدید در مرور ما گنجانده شدند.

مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی انجام‌شده با حمایت صنایع، در مقایسه با مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی حمایت‌نشده از سوی صنعت، تاثیر بیشتری را به نفع محصولات حمایت‌شده (خطر نسبی (RR): 1.27، 95% فاصله اطمینان (CI): 1.17 تا 1.37)، نتایج مشابهی را برای آسیب‌ها (RR: 1.37؛ 95% CI؛ 0.64 تا 2.93) و نتیجه‌گیری کلی مطلوب (RR: 1.34؛ 95% CI؛ 1.19 تا 1.51) نشان دادند. تفاوتی را بین مطالعات حمایت‌شده و حمایت‌نشده از سوی صنعت از نظر عوامل روش‌شناسی استاندارد که احتمال دارد خطر سوگیری را افزایش دهند، به جز در مورد کورسازی مطالعه، ندیدیم: مطالعات حمایت‌شده از سوی صنعت نسبت به مطالعات حمایت‌نشده اغلب نتایج کورسازی قانع کننده‌تری را ارائه دادند. در مطالعات حمایت‌شده از سوی صنعت نسبت به مطالعات حمایت‌نشده، توافق کمتری بین نتایج و نتیجه‌گیری‌ها دیده شد، RR: 0.83 (95% CI؛ 0.70 تا 0.98). تفاوتی را بین مطالعات دارویی و تجهیزات در رابطه میان حمایت مالی و نتیجه‌گیری‌ها نیافتیم. تجزیه‌و‌تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی با حمایت مالی از سوی صنعت، نسبت به مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی بدون حمایت مالی از سوی صنعت، اغلب به نفع محصولات حامی مالی است، که ناشی از سوگیری است و با ابزار ارزیابی «خطر سوگیری» استاندارد توضیح داده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

حمایت مالی مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های تولیدکننده در مقایسه با حمایت‌های مالی از سوی منابع دیگر، منجر به نتایج موثرتر و نتیجه‌گیری‌های مطلوب‌تر می‌شود. تجزیه و تحلیل‌های ما پیشنهاد دهنده وجود یک سوگیری صنعت است که نمی‌تواند با ارزیابی‌های استاندارد «خطر سوگیری» توضیح داده شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تحقیقات بالینی که نحوه عمل پزشکان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به‌طور فزاینده‌ای توسط شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی حمایت مالی می‌شوند. مرورهای سیستماتیک قبلی نشان داده‌اند که مطالعات مورد حمایت صنعت داروسازی اغلب در مقایسه با مطالعات با منابع دیگر حمایت مالی، بیشتر به نفع محصول حامی مالی گرایش دارند. رابطه مشابهی بین حمایت مالی و پیامدها برای مطالعات تجهیزات پزشکی هم دیده شده، اما در این مورد کلیت شواهد به اندازه حمایت مالی از مطالعات دارویی قوی نیست. این مرور یک به‌روزرسانی از مرور کاکرین قبلی و شامل مطالعات تجربی انجام شده بر رابطه بین حمایت مالی و نتیجه تحقیقات است.

اهداف: 

بررسی اینکه مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی انجام شده با حمایت صنایع، در مقایسه با مطالعاتی که منابع مالی حمایتی دیگری دارند، پیامدهایی مطلوب‌تر و تفاوت در خطر سوگیری (bias) دارند.

روش‌های جست‌وجو: 

در این به‌روزرسانی، MEDLINE (2010 تا فوریه 2015)، Embase (2010 تا فوریه 2015)، پایگاه ثبت متدولوژی کاکرین (2015، شماره 2) و Web of Science (جون 2015) را جست‌وجو کردیم. علاوه بر این، فهرست منابع مقالات وارد شده، مرورهای سیستماتیک قبلی و فایل‌های نویسندگان را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات مقطعی، مطالعات کوهورت، مرورهای سیستماتیک و متاآنالیزهایی که به‌طور کمّی به مقایسه مطالعات دارویی یا تجهیزات پزشکی حمایت مالی شده توسط صنایع با مطالعاتی با منابع دیگر حمایت مالی پرداختند. هیچ‌گونه محدودیت زبانی را در جست‌وجوها اعمال نکردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو محقق خلاصه‌ها را بررسی و مقالات مرتبط را شناسایی و در مرور گنجاندند. دو محقق داده‌ها را استخراج کرده، و با نویسندگان مقالات وارد شده برای یافتن داده‌های منتشرنشده بیشتر تماس گرفتیم. پیامدها عبارت بودند از نتایج مطلوب، نتیجه‌گیری‌های مطلوب، اندازه تاثیرگذاری، خطر سوگیری و اینکه نتیجه‌گیری‌‌ها با نتایج مطالعه توافق داشتند یا خیر. دو محقق خطر سوگیری مقالات وارد شده را ارزیابی کردند. برای داده‌های دو-حالتی، خطر نسبی (RR) تجمعی (با %95 فاصله اطمینان (CI)) را محاسبه کردیم.

نتایج اصلی: 

بیست-هفت مقاله جدید در این به‌روزرسانی گنجانده شدند و این مرور در کل شامل 75 مقاله است. مطالعات حمایت‌شده از سوی صنعت در مقایسه با مطالعات حمایت‌نشده از سوی صنعت، اغلب نتایج اثربخشی مطلوبی داشتند، RR: 1.27 (95% CI؛ 1.17 تا 1.37) (25 مقاله) (شواهد با کیفیت متوسط)، نتایج آسیب‌های مشابه، RR: 1.37 (95% CI؛ 0.64 تا 2.93) (چهار مقاله) (شواهد با کیفیت بسیار پائین) و نتیجه‌گیری‌های مطلوب بیشتر، RR: 1.34 (95% CI؛ 1.19 تا 1.51) (29 مقاله) (شواهد با کیفیت پائین). نوزده مقاله در مورد تاثیر حمایت مالی و اثربخشی اندازه تاثیرگذاری گزارش دادند، اما به دلیل تفاوت‌ها در گزارش‌دهی داده‌ها و نتایج ناهمگن، قابلیت تجمیع را ندارند. در ارتباط بین حمایت مالی و نتیجه‌گیری‌ها، تفاوتی را بین مطالعات حمایت‌شده توسط صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نیافتیم (آزمون برای تاثیرات متقابل، P = 0.98) (چهار مقاله). در مقایسه مطالعات حمایت‌شده و حمایت‌نشده از سوی صنعت، تفاوتی در خطر سوگیری از تولید توالی، پنهان‏‌سازی تخصیص، پیگیری و گزارش انتخابی از پیامدها وجود ندارد. با این حال، مطالعات حمایت‌شده توسط صنعت، در مقایسه با مطالعات حمایت‌نشده از سوی صنعت با احتمال بیشتری خطر پائین سوگیری ناشی از کورسازی را داشتند، RR: 1.25 (95% CI؛ 1.05 تا 1.50) (13 مقاله). در مطالعات حمایت‌شده از سوی صنعت نسبت به مطالعات حمایت‌نشده، توافق کمتری بین نتایج و نتیجه‌گیری‌ها دیده شد، RR: 0.83 (95% CI؛ 0.70 تا 0.98) (شش مقاله).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information