رزکسیون با نور آبی تقویت شده در برابر نور سفید در درمان سرطان مهاجم غیر‌-عضلانی مثانه

سوال مطالعه مروری

رزکسیون (برداشتن تومور حین جراحی) سرطان مثانه با استفاده از یک روش تجسمی خاص (نور آبی)، در مقایسه با رزکسیون استاندارد با کمک نور سفید در افرادی که در آنها شک به تومور دیواره داخلی مثانه مطرح است، چگونه انجام می‌شود؟

پیشینه

در افرادی که شک به حضور سرطان مثانه وجود دارد، بافت مشکوک از دیواره داخلی مثانه با استفاده از ابزار مخصوصی که از طریق مجرای ادراری وارد مثانه می‌شود، بریده می‌شود. با این حال، گاهی تشخیص این که مثانه طبیعی است یا سرطانی، دشوار است. به منظور دیدن بهتر تومور و برداشتن کامل آن، یک ماده یا «داروی کنتراست» از طریق یک کاتتر وارد مثانه می‌شود. حین انجام جراحی، از یک نور مخصوص کمک گرفته می‌شود تا ناحیه سرطانی به رنگ آبی درآید.

ویژگی‌های مطالعه

ما فقط کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (نوعی مطالعه که در آن شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به یکی از دو یا چند گروه درمانی تقسیم می‌شوند) را برای گنجاندن در این مرور وارد کردیم، زیرا این نوع مطالعه بالینی، مطمئن‌ترین نتایج را با بالاترین کیفیت ایجاد می‌کند. افرادی را وارد کردیم که احتمال ابتلا به سرطان مثانه در آنها بسیار زیاد بود، زیرا طی انجام یک مطالعه تصویربرداری (مانند اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT)) یا هنگام نگاه کردن به داخل مثانه شناسایی شدند. مطالعات انجام شده را روی افرادی با شک به ابتلا به تومورهای جدید و افرادی که پیش از این برای سرطان مثانه تحت درمان قرار گرفته بودند و این نگرانی وجود داشت که بدخیمی عود کرده باشد، وارد کردیم.

نتایج کلیدی

ما 16 مطالعه را وارد کردیم که به سوال مطالعه مروری ما پرداختند. به‌طور کلی، رزکسیون سرطان مثانه با نور آبی تقویت شده در مقایسه با رزکسیون آن با نور سفید، ممکن است خطر عود بیماری را در طول زمان کاهش دهد (شواهد با قطعیت پائین) و می‌تواند خطر پیشرفت بیماری را در طول زمان کاهش دهد (شواهد با قطعیت پائین). با این حال، مشخص نیست که این تاثیر به اندازه کافی بزرگ است که برای افراد مبتلا به سرطان مثانه معنی‌دار باشد یا خیر، چرا که بستگی به این دارد که بیماران به کدام یک از گروه‌های خطر پائین، متوسط و بالا برای عود یا پیشرفت بیماری تعلق داشته باشند.

ما همچنین دریافتیم که نور آبی ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر وقوع عوارض جدی جراحی (شواهد با قطعیت پائین) یا خطر مرگ‌ومیر ناشی از سرطان مثانه در طول زمان بگذارد (شواهد با قطعیت پائین). در مورد این که TURBT با استفاده از نور آبی بروز عوارض جانبی ناخواسته را کاهش می‌دهد یا خیر ،بسیار نامطمئن هستیم، زیرا قطعیت شواهد در سطح پائین ارزیابی شد. ما نمی‌دانیم که عوارض غیر-جدی جراحی چگونه تحت تاثیر نوع مداخله قرار می‌گیرند، زیرا هیچ داده‌ای برای این پیامد گزارش نشد.

کیفیت شواهد

سطح قطعیت شواهد پائین بود، به این معنی که پژوهش‌های آینده احتمالا نتایج ما را تغییر خواهند داد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

TURBT با استفاده از نور آبی تقویت شده برای درمان سرطان مهاجم غیر‌-عضلانی مثانه در مقایسه با TURBT مبتنی بر نور سفید ممکن است خطر عود بیماری و پیشرفت بیماری را بسته به خطر اولیه در بیمار در طول زمان کاهش دهد. این مداخله ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر عوارض جدی جراحی بر جای بگذارد. سطح قطعیت شواهد برای یافته‌های ما پائین بود، به این معنی که مطالعات آینده احتمالا برآوردهای گزارش‌ شده را از تاثیر مداخله تغییر خواهند داد. موارد شایعی که منجر به کاهش سطح قطعیت شواهد شدند، عبارت بودند از محدودیت‌های مطالعه، ناهمگونی و عدم-دقت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عود و پیشرفت بیماری همچنان از چالش‌های اصلی در درمان سرطان مهاجم غیر‌-عضلانی مثانه (non-muscle invasive bladder cancer; NMIBC) محسوب می‌شود. رزکسیون سرطان مثانه از خلال پیشابراه با نور آبی تقویت شده (transurethral resection of bladder cancer; TURBT)، رویکردی است برای بهبود مرحله‌بندی و دستیابی به رزکسیون کامل NMIBC.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات TURBT با نور آبی تقویت شده، در مقایسه با TURBT بر پایه نور سفید در درمان NMIBC.

روش‌های جست‌وجو: 

چندین بانک اطلاعاتی منابع علمی پزشکی را شامل کتابخانه کاکرین، MEDLINE، و Embase، هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی را، شامل ClinicalTrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت، جست‌وجو کردیم. جست‌وجوی جامعی را تا مارچ 2021 بدون اعمال محدودیت در زبان نگارش یا وضعیت انتشار مقاله انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای را وارد کردیم که برای TURBT از نور آبی در برابر نور سفید استفاده کردند. در شرکت‏‌کنندگان وارد شده، شک بالایی به حضور کارسینوم یوروتلیال اولیه مثانه بر اساس تصویربرداری یا «تشخیص قابل مشاهده» یا کارسینوم یوروتلیال عود کننده مثانه در سیتوسکوپی (cytoscopy) وجود داشت. مطالعاتی را که در آنها از نور آبی در شرایط پیگیری وضعیت بیمار استفاده شد، حذف کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم استخراج داده‌ها و ارزیابی خطر سوگیری (bias) را انجام دادند. پیامدهای اولیه عبارت بودند از زمان سپری شده تا عود بیماری، زمان سپری شده تا پیشرفت بیماری، و عوارض جدی جراحی. پیامدهای ثانویه شامل زمان سپری شده تا مرگ ناشی از سرطان مثانه، هرگونه عارضه جانبی، و عوارض غیر-جدی، بودند. قطعیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 16 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را با مجموع 4325 شرکت‌کننده وارد کردیم. مطالعات به مقایسه TURBT با استفاده از نور آبی در برابر نور سفید در درمان NMIBC پرداختند.

پیامدهای اولیه

TURBT با استفاده از نور آبی ممکن است خطر عود بیماری را، بسته به میزان خطر اولیه، در طول زمان کاهش دهد (نسبت خطر (HR): 0.66؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.54 تا 0.81؛ شواهد با قطعیت پائین). در مقایسه با TURBT با نور سفید، برای شرکت‌کنندگان با خطر پائین، متوسط، و بالای NMIBC، این میزان به ترتیب مطابقت دارد با 48 مورد (66 مورد کمتر تا 27 مورد کمتر)، 109 مورد (152 مورد کمتر تا 59 مورد کمتر)، و 147 مورد (211 مورد کمتر تا 76 مورد کمتر) عود کمتر در هر 1000 نفر شرکت‌کننده.

TURBT با استفاده از نور آبی ممکن است خطر پیشرفت بیماری را، بسته به میزان خطر اولیه، در طول زمان کاهش دهد (HR: 0.65؛ 95% CI؛ 0.50 تا 0.84؛ شواهد با قطعیت پائین). در مقایسه با TURBT با نور سفید، برای شرکت‌کنندگان با خطر پائین، متوسط، و بالای NMIBC، این میزان به ترتیب مطابقت دارد با 1 مورد (1 مورد کمتر تا 0 مورد کمتر)، 17 مورد (25 مورد کمتر تا 8 مورد کمتر)، و 56 مورد (81 مورد کمتر تا 25 مورد کمتر) پیشرفت کمتر در هر 1000 نفر شرکت‌کننده.

TURBT با استفاده از نور آبی ممکن است تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر عوارض جدی جراحی داشته باشد (خطر نسبی (RR): 0.54؛ 95% CI؛ 0.14 تا 2.14؛ شواهد با قطعیت پائین). این میزان با وقوع 10 مورد (19 مورد کمتر تا 25 مورد بیشتر) عوارض جراحی کمتر در هر 1000 ‌نفر شرکت‌کننده درمان شده با TURBT با استفاده از نور آبی مطابقت دارد.

پیامدهای ثانویه

TURBT با استفاده از نور آبی ممکن است در طول زمان تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر خطر مرگ‌ومیر از سرطان مثانه داشته باشد (HR: 0.55؛ 95% CI؛ 0.19 تا 1.61؛ شواهد با قطعیت پائین). این میزان یعنی 22 مورد مرگ‌ومیر در هر 1000 نفر شرکت‌کننده تحت درمان با TURBT با استفاده از نور سفید و 10 مورد کمتر (17 مورد کمتر تا 13 مورد بیشتر) مرگ‌ومیر در هر 1000 نفر شرکت‌کننده درمان شده با TURBT با استفاده از نور آبی.

ما اصلا مطمئن نیستیم که TURBT با استفاده از نور آبی، چگونه بر عوارض جانبی پیامد، با هر درجه‌ای، تاثیر می‌گذارد (RR: 1.09؛ 95% CI؛ 0.88 تا 1.33؛ شواهد با قطعیت پائین).

انجام هیچ تجزیه‌و‌تحلیلی برای پیامد عوارض جراحی غیر-جدی ممکن نبود، زیرا توسط هیچ یک از مطالعات وارد شده گزارش نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information