تقویت‌کننده مشتق از شير انسان در نوزادان نارسی که با شير مادر تغذیه می‌شوند

سوال مطالعه مروری در نوزادان نارسی که منحصرا از شیر مادر تغذیه می‌شوند، آیا استفاده از مواد مغذی اضافی (برای فراهم کردن پروتئین و انرژی اضافی) به دست آمده از شیر انسان در مقایسه با مواد مغذی گرفته شده از شیر گاو، باعث کاهش احتمال بیماری، مرگ یا بهبود رشد می‌شوند؟

پیشینه نوزادان نارسی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، نیاز به انرژی و پروتئین اضافی برای حمایت از رشد خود دارند. از این رو، مواد مغذی (تقویت‌کننده‌های حاوی چند ماده مغذی (multi-nutrient fortifiers)) به شیر مادر اضافه می‌شوند. مشخص نیست مواد مغذی به دست آمده از شیر انسان، در مقایسه با مواد مغذی به دست آمده از شیر گاو، منجر به کاهش خطر مرگ و بیماری‌های دیگر، و بهبود رشد در نوزادان نارسی می‌شود که منحصرا با شیر مادر تغذیه می‌شوند یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه ما یک مطالعه را که به خوبی انجام شده بود، یافتیم که 127 نوزاد را برای پاسخ دادن به این سوال وارد کرده بود. شواهد تا 20 سپتامبر 2108 به‌روز است.

نتایج کلیدی استفاده از مواد مغذی به دست آمده از شیر انسان، در مقایسه با مواد مغذی به دست آمده از شیر گاو، خطر ابتلا به بیماری‌های روده‌ای (انتروکولیت نکروزدهنده (necrotizing enterocolitis))، مشکلات تغذیه‌ای، مرگ، یا عفونت‌ها را کاهش نداده یا باعث بهبود رشد در نوزادان نارس تغذیه‌شده با شیر مادر نمی‌شوند.

نتیجه‌گیری‌ها مواد مغذی به دست آمده از شیر انسان (تقویت‌کننده‌های حاوی چند ماده مغذی)، در مقایسه با مواد مغذی به دست آمده از شیر گاو، ممکن است بروز بیماری‌ها را تغییر نداده یا باعث بهبود رشد نوزادان نارسی نشود که منحصرا با شیر مادر تغذیه می‌شوند. این شواهد برای نتیجه‌گیری در این مورد که آیا مواد مغذی به دست آمده از شیر انسان (تقویت‌کننده‌های حاوی چند ماده مغذی) زمانی که برای نوزادان نارسی فراهم می‌شود که منحصرا با شیر مادر تغذیه می‌شوند، مفید هستند یا خیر، کافی نیستند. انجام مطالعات بیشتر برای پرداختن به این سوال مهم مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی وجود نداشت که به ارزیابی تقویت‌کننده گرفته شده از شیر انسان در مقایسه با تقویت‌کننده گرفته شده از شیر گاو در نوزادان نارسی بپردازند که منحصرا با شیر مادر تغذیه می‌شوند. شواهدی با قطعیت پائین از یک مطالعه نشان می‌دهد که در نوزادان نارس منحصرا تغذیه‌شده با شیر مادر، تقویت‌کننده گرفته شده از شیر انسان در مقایسه با تقویت‌کننده گرفته شده از شیر گاو، ممکن است خطر ابتلا به آنتروکولیت نکروزان، مرگ‌ومیر، عدم تحمل تغذیه، عفونت، یا بهبود رشد را تغییر ندهند. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب، برای ارزیابی پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نوزادان نارسی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، در مقایسه با نوزادانی که شیرخشک می‌خورند، با کاهش عوارضی مانند انتروکولیت نکروزان (necrotizing enterocolitis) روبه‌رو هستند. تقویت‌کننده‌های حاوی چند ماده مغذی (multi-nutrient fortifiers) که برای افزایش محتوای تغذیه‌ای شیر مادر استفاده می‌شوند، معمولا از شیر گاو مشتق شده‌اند. تقویت‌کننده‌های حاوی چند ماده مغذی مشتق از شیر انسان در حال حاضر در دسترس هستند، اما مشخص نیست پیامدها را در نوزادان نارسی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، بهبود می‌بخشند یا خیر.

اهداف: 

تعیین اینکه آیا غنی سازی شیر مادر با تقویت‌کننده‌های مشتق از شیر انسان، در مقایسه با تقویت‌کننده‌های مشتق از شیر گاو، در نوزادان نارس باعث کاهش مورتالیتی، موربیدیتی و تقویت رشد و تکامل آنها می‌شود یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه‌های اطلاعاتی زیر را برای یافتن کارآزمایی‌های مرتبط در سپتامبر 2018 جست‌وجو کردیم.

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (Cochrane Central Register of Controlled Trials; CENTRAL) (کتابخانه کاکرین، شماره 9)، پایگاه‌های اطلاعاتی منابع مجلات الکترونیکی شامل MEDLINE (از 1980 تا 20 سپتامبر 2018)؛ PREMEDLINE؛ Embase (از 1974 تا 20 سپتامبر 2018)؛ CINAHL (از 1982 تا 20 سپتامبر 2018)؛ خلاصه مقالات بیولوژیکی در پایگاه اطلاعاتی BIOSIS و خلاصه مقالات کنفرانس از Proceedings First (از 1992 تا 20 سپتامبر 2018). ما همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی زیر را برای یافتن کارآزمایی‌های در حال انجام یا به تازگی تکمیل شده وارد کردیم: ClinicalTrials.gov (ClinicalTrials.gov)؛ پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (WHO ICTRP؛ www.whoint/ictrp/search/en) و ISRCTN Registry (www.isrctn.com) و خلاصه مقالات کنفرانس‌های: انجمن‌های علمی اطفال (انجمن اطفال آمریکا؛ انجمن تحقیقات اطفال و انجمن تحقیقات اطفال اروپا) از 1990 در نشریه Pediatric Research و Abstracts online (از 2000 تا 2007).

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و شبه‌تصادفی‌سازی شده و کنترل شده‌ای را وارد کردیم که به مقایسه نوزادان نارس تغذیه شده با شیر مادر غنی شده با تقویت‌کننده مشتق از شیر انسان در مقابل نوزادانی پرداختند که با شیر مادر غنی شده با تقویت‌کننده مشتق از شیر گاو تغذیه شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها با استفاده از روش‌های استاندارد گروه نوزادان در کاکرین گردآوری شد. دو نویسنده کیفیت کارآزمایی مطالعات را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. ما داده‌های دو تایی (dichotomous) را با استفاده از خطرهای نسبی (RRs)، تفاوت‌های خطر (RDs)، تعداد مورد نیاز برای درمان (NNT) در صورت امکان، و داده‌های پیوسته (continuous) را با استفاده از تفاوت‌های میانگین (MDs) گزارش کردیم. ما کیفیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده با 127 نوزاد واجد معیارهای واجد شرایط بودند و خطر کم سوگیری (bias) داشت. تقویت‌کننده گرفته شده از شیر انسان خطر ابتلا به انتروکولیت نکروزان را در نوزادان نارسی که منحصرا از شیر مادر تغذیه می‌کنند، کاهش نداد (RR: 0.95؛ 95% CI؛ 0.2 تا 4.54؛ 1 مطالعه؛ 125 نوزاد؛ شواهد با قطعیت پائین). تقویت‌کننده گرفته شده از شیر انسان رشد را بهبود نبخشید، عدم تحمل تغذیه، سپسیس دیررس، یا مرگ را کاهش نداد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information