درمان دارویی برای امواج نیزه‌ای پیوسته در طول سندرم خواب با موج آهسته و سندرم لاندو-کلفنر

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟
امواج نیزه‌ای پیوسته در طول سندرم خواب با موج آهسته (slow wave sleep syndrome; CSWS) با پسرفت عملکرد ذهنی و تشنج‌های بالینی تشخیص داده می‌شود، و به‌طور معمول در کودکان حدودا پنج ساله دیده می‌شود. سندرم لاندو-کلفنر (Landau-Kleffner syndrome; LKS) معمولا در کودکان سه تا هشت ساله ظاهر می‌شود، که قبلا رشد طبیعی داشته‌اند. این سندرم با ناتوانی در درک یا بیان زبان، و در نتیجه کاهش مهارت‌های ارتباطی تشخیص داده می‌شود. درمان ممکن است شامل داروهای مختلف (درمان دارویی)، مانند داروهای ضد-صرع و ایمونوتراپی‌ها باشد.

هدف از این مرور چیست؟
هدف از انجام این مرور کاکرین کشف مزایا و عوارض جانبی درمان دارویی برای CSWS و LKS بود. برای پاسخ به این سوال، بانک‌های اطلاعاتی علمی را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (مطالعات بالینی که افراد به‌طور تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمان قرار می‌گیرند؛ این مطالعات دارای استاندارد طلایی برای طراحی کارآزمایی هستند) جست‌وجو کردیم.

نتایج
ما هیچ مطالعه مرتبط کامل شده‌ای را برای ورود به این مرور پیدا نکردیم. ما یک مطالعه در حال انجام را شناسایی کردیم، که به دلیل عدم ورود شرکت‌کننده خاتمه یافت.

نتیجه‌گیری‌‌ها
هیچ شواهدی برای حمایت یا رد استفاده از درمان دارویی برای امواج نیزه‌ای پیوسته در طول سندرم خواب با موج آهسته یا سندرم لاندو-کلفنر وجود نداشت.

شواهد تا سپتامبر 2020 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای حمایت یا رد استفاده از درمان دارویی برای امواج نیزه‌ای پیوسته در طول سندرم خواب با موج آهسته یا سندرم لاندو-کلفنر هیچ شواهدی از کارآزمایی‌ها به‌ دست نیامد. برای هدایت عملکرد بالینی، به انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

امواج نیزه‌ای پیوسته در طول سندرم خواب با موج آهسته (slow wave sleep syndrome; CSWS) و سندرم لاندو-کلفنر (Landau-Kleffner syndrome; LKS) دو نوع انسفالوپاتی صرعی هستند که با پسرفت عصبی‌شناختی، آفازی (aphasia) و تشنج‌های بالینی تظاهر می‌یابند، و به‌طور معمول در کودکان حدودا پنج سال دیده می‌شود. پاتوفیزیولوژی این وضعیت به‌طور کامل درک نشده است. برخی از مطالعات یک منشا مشترک را برای هر دو پیشنهاد می‌دهند. هیچ مرور سیستماتیکی، اثربخشی مداخلات دارویی را برای این شرایط ارزیابی نکرده است.

اهداف: 

ارزیابی مزیت و عوارض جانبی مداخلات دارویی برای درمان CSWS و LKS.

روش‌های جست‌وجو: 

در 8 سپتامبر 2020، پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (CRS Web) و MEDLINE Ovid (1946 تا 4 سپتامبر 2020) را جست‌وجو کردیم. هیچ‌گونه محدودیتی را از نظر زبان مطالعه اعمال نکردیم. CRS Web شامل کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده یا شبه-تصادفی‌سازی شده و کنترل شده از CENTRAL؛ PubMed؛ Embase؛ ClinicalTrials.gov؛ و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده، کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده که به مقایسه داروهای ضد-صرع به‌تنهایی، یا همراه با استروئیدها یا ایمونوگلوبولین‌های داخل وریدی، یا هر دو در برابر داروهای ضد-صرع دیگر یا دارونما (placebo)، یا عدم درمان در کودکان مبتلا به CSWS و LKS پرداختند. ما قصد داشتیم درمان‌های این دو وضعیت را به‌طور جداگانه مقایسه کنیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، مطالعات شناسایی شده را از طریق استراتژی جست‌وجو برای ورود بررسی کردند. پیامدهای اولیه در نظر گرفته شده در این مرور عبارت بودند از عملکردهای عصبی-روانشناختی (neuropsychological) - عصبی-‌زبانی (neurolinguistic).

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجوی ما منجر به یافتن 18 منبع شد. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم تمامی منابع را ارزیابی کردند. ما هیچ مطالعه کامل شده‌ای را برای ورود به این مرور پیدا نکردیم. ما یک مطالعه در حال انجام را شناسایی کردیم، که به دلیل عدم ورود شرکت‌کننده پایان یافت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information