نقش فیلتراسیون مداوم خون وریدی در مدیریت پانکراتیت حاد شدید

سوال مطالعه مروری

آیا فیلتراسیون مداوم خون وریدی می‌تواند تعداد موارد مرگ‌ومیر را در افراد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید کاهش دهد؟

پیشینه

پانکراتیت حاد شدید با نرخ بالای مرگ‌ومیر و عوارض تهدید کننده زندگی همراه است. در برخی مراکز درمانی به منظور کاهش عوارض و مرگ‌ومیر، از همو-فیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی (continuous veno-venous hemofiltration; CVVH؛ فیلتراسیون مداوم خون از ورید) استفاده شده، اما معلوم نیست که انجام آن برای بیماران مفید است یا خیر.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا سپتامبر 2019 به‌روز است.

ویژگی‌های مطالعه

ما به دنبال همه مطالعات مرتبط و با روش انجام خوب بودیم که تا سپتامبر 2019 انجام شدند. سه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده‌ (randomized controlled trials; RCTs) (مطالعاتی که در آنها شرکت‌کنندگان به‌‌طور تصادفی به دو یا چند مداخله اختصاص داده می‌شوند، که احتمالا شامل یک مداخله کنترل یا عدم انجام مداخله بوده، و نتایج با هم مقایسه می‌شوند) را وارد کردیم. سه مطالعه شامل 219 بزرگسال مبتلا به پانکراتیت حاد شدید به دلایل مختلف، از جمله سوءمصرف الکل، بیماری صفراوی، رژیم غذایی پُر-چرب، افزایش سطح چربی در خون، و غیره، وارد شدند. همه افراد دچار نارسایی یک یا چند ارگان بدن بودند. همه مطالعات تک-مرکزی بوده و در چین انجام شدند. میانگین سنی شرکت‌کنندگان 47.4 سال گزارش شد. میانگین نسبت زنان 42.0% بود. دو مطالعه 189 فرد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید را برای دریافت CVVH (97 نفر) یا عدم دریافت آن‌ (92 نفر) تصادفی‌سازی کردند. یک مطالعه 30 فرد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید را برای دریافت CVVH با حجم بالا (سرعت بالا) (15 نفر) یا CVVH استاندارد (15 نفر) تصادفی‌سازی کرد.

منابع مالی مطالعه

یک مطالعه با یک گرانت غیر-تجاری انجام شد. دو مطالعه دیگر منابع مالی را گزارش نکردند.

نتایج کلیدی: انجام CVVH در مقابل عدم انجام آن

از آنجایی که حجم نمونه کوچک بود، نمی‌توانیم براساس نتایج به دست آمده بگوییم که CVVH تاثیر مهمی بر مرگ‌ومیر در بیمارستان برای افراد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید دارد. CVVH ممکن است طول مدت اقامت را در بخش مراقبت‌های ویژه، طول مدت بستری را در بیمارستان، و کل هزینه بیمارستان را کاهش دهد. با این حال، شواهد بسیار نامطمئن است زیرا هر دو مطالعه محدودیت‌هایی داشته و نتایج غیر-دقیق بودند.

نتایج کلیدی: یک نوع از CVVH در مقابل نوع دیگری از آن

CVVH با حجم بالا ممکن است منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در تعداد مرگ‌ومیرهای درون بیمارستانی شود. مطمئن نیستیم که CVVH با حجم بالا عوارض جانبی را کاهش می‌دهد. ما نمی‌توانیم براساس نتایج به دست آمده بگوییم که CVVH با حجم بالا، نسبت به CVVH استاندارد، برای افراد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید، بهتر، معادل یا پائین‌تر است، زیرا حجم نمونه کوچک بوده و نتایج آن دقیق نبودند.

قطعیت شواهد

بیشتر مطالعات وارد شده محدودیت‌هایی از نظر چگونگی انجام یا گزارش‌دهی داشتند. در مجموع، قطعیت شواهد از بسیار پائین تا پائین متغیر بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کیفیت شواهد موجود بسیار پائین یا پائین است. برای هر دو مقایسه مورد بررسی در این مرور، داده‌ها پراکنده و اندک هستند. شواهد در مورد تأثیر انجام CVVH بر مورتالیتی در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد شدید بسیار نامشخص است. شواهدی با قطعیت بسیار پائین نشان می‌دهد CVVH ممکن است طول مدت اقامت در ICU، طول مدت بستری در بیمارستان، و کل هزینه بیمارستان را کاهش دهد اما شواهد بسیار نامطمئن است. هم‌چنین شواهد در مورد اینکه CVVH با حجم بالا نسبت به CVVH استاندارد در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد شدید، برتر، معادل، یا پائین‌تر است، بسیار نامطمئن گزارش شد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پانکراتیت حاد شدید با نرخ بالای مورتالیتی و عوارض تهدید کننده زندگی مرتبط است. در برخی از مراکز به منظور کاهش مورتالیتی و اجتناب از عوارض موضعی یا سیستمیک، از همو-فیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی (continuous veno-venous hemofiltration; CVVH) استفاده شده، اما اثربخشی و ایمنی آن نامشخص است.

اهداف: 

تعیین منافع و آسیب‌های CVVH در بیمارانی که از پانکراتیت حاد شدید رنج می‌برند؛ مقایسه اثرات تکنیک‌های مختلف CVVH؛ و ارزیابی بهترین زمان برای انجام CVVH.

روش‌های جست‌وجو: 

کتابخانه کاکرین (2019، شماره 8)، MEDLINE (1946 تا 13 سپتامبر 2019)، Embase (1974 تا 13 سپتامبر 2019)، و Science Citation Index Expanded (1982 تا 13 سپتامبر 2019) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

تمام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده‌ای (randomized controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که CVVH را در مقابل عدم انجام آن در شرکت‌کنندگان مبتلا به پانکراتیت حاد شدید مقایسه کردند. هم‌چنین RCTهایی را وارد کردیم که به مقایسه انواع مختلف CVVH و برنامه‌های مختلف برای انجام CVVH در شرکت‌کنندگان مبتلا به پانکراتیت حاد شدید پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود شناسایی کرده، داده‌ها را گردآوری، و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کردند. متاآنالیزها را با استفاده از Review Manager 5 انجام دادیم. خطر نسبی (RR) را برای پیامدهای دو-حالتی، و تفاوت میانگین (MD) را برای پیامدهای پیوسته، با 95% فاصله اطمینان (CIs)، محاسبه کردیم. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد مربوط به همه پیامدها استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

سه RCT را شامل 219 بزرگسال مبتلا به پانکراتیت حاد شدید با علل مختلف، از جمله سوء‌مصرف الکل، بیماری صفراوی، رژیم غذایی پُر-چرب، هیپرلیپیدمی، و غیره وارد کردیم. همه شرکت‌کنندگان دچار نارسایی یک یا چند ارگان بدن بودند. تمام RCTها مطالعات تک-مرکزی انجام شده در چین بودند. میانگین سنی شرکت‌کنندگان 47.4 سال گزارش شد. میانگین نسبت زنان 42.0% بود. همه کارآزمایی‌ها، با خطر سوگیری بالایی مواجه بودند.

انجام CVVH در مقابل عدم انجام آن

دو RCT را وارد کردیم که در آنها 189 شرکت‌کننده مبتلا به پانکراتیت حاد شدید برای انجام CVVH (97 شرکت‌کننده) یا عدم انجام آن‌ (92 شرکت‌کننده) تصادفی‌سازی شدند. شواهد مربوط به تاثیر انجام CVVH در مقایسه با عدم انجام آن بر مورتالیتی در بیمارستان بسیار نامطمئن است (RR: 0.62؛ 95% CI؛ 0.27 تا 1.40؛ 2 مطالعه، 189 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین). شواهد نشان می‌دهد که انجام CVVH در مقایسه با عدم انجام آن ممکن است طول مدت اقامت را در بخش مراقبت‌های ویژه (intensive care unit; ICU) (MD؛ 8.80- روز، 95% CI؛ 10.24- تا 7.36- روز؛ 1 مطالعه، 125 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین)، طول مدت بستری در بیمارستان (MD؛ 26.40- روز، 95% CI؛ 30.17- تا 22.63- روز؛ 1 مطالعه، 125 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین)، و کل هزینه بیمارستانی (MD؛ 2800.00- دلار، 95% CI؛ 3881.74- تا 1718.26- دلار؛ 1 مطالعه، 125 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) را کاهش دهد، اما شواهد بسیار نامطمئن است. حوادث جانبی و کیفیت زندگی در مطالعات گزارش نشدند.

یک نوع از CVVH در مقابل نوع دیگری از آن

یک RCT را وارد کردیم که در آن 30 شرکت‌کننده مبتلا به پانکراتیت حاد شدید برای انجام CVVH با حجم بالا (15 شرکت‌کننده)، یا CVVH استاندارد (15 شرکت‌کننده) تصادفی‌سازی شدند. CVVH با حجم بالا در مقایسه با CVVH استاندارد ممکن است منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در مورتالیتی در بیمارستان شود (RR: 0.60؛ 95% CI؛ 0.17 تا 2.07؛ 1 مطالعه، 30 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). شواهد در مورد تاثیر CVVH با حجم بالا در مقایسه با CVVH استاندارد بر عوارض جانبی بسیار نامشخص است (RR: 1.00؛ 95% CI؛ 0.16 تا 6.20؛ 1 مطالعه؛ 30 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین). طول مدت اقامت در ICU، طول مدت بستری در بیمارستان، هزینه کلی بیمارستان، و کیفیت زندگی در این مطالعه گزارش نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information