هپارین داخل وریدی در طول ترمیم پارگی آنوریسم آئورت شکمی

پیشینه

یک آنوریسم آئورت شکمی (abdominal aortic aneurysm; AAA) تورم (آنوریسم) آئورت، رگ خونی اصلی است که از طریق شکم، از قلب به سایر نقاط بدن می‌رسد، و می‌تواند در هر دو جنس مردان و زنان توسعه یابد. آنوریسم در حال توسعه می‌تواند به پارگی منجر شود. پارگی یک AAA منجر به از دست دادن میزان زیادی خون می‌شود و اغلب کشنده است.

پیشرفت‌های عظیمی در مدیریت AAAs در دهه گذشته رخ داده، اما AAAs پاره شده (ruptured AAAs; rAAAs) هنوز هم با نرخ مرگ‌و‌میر بالای بدون تغییر همراه است. هپارین داخل وریدی تاثیر محافظتی در برابر مشکلات قلبی و تشکیل لخته‌های خونی فراهم می‌کند. این اقدام پذیرش گسترده‌ای در ترمیم‌های اورژانسی rAAA نداشته است حتی اگر باعث کاهش مرگ‌ومیر و موربیدیتی در جراحی برنامه‌ریزی شده شود، چرا که این شامل یک اورژانس پزشکی (ترمیم الکتیو) نیست.

ویژگی‌های مطالعه

ما کلیه منابع علمی پزشکی، برای تمام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) در مورد هپارین داخل وریدی در ترمیم rAAA (تا دسامبر 2015 به‌روز است) را جست‌وجو کردیم.

نتایج کلیدی

هیچ RCT یا CCT در مورد نقش هپارین داخل وریدی در ترمیم rAAA که معیارهای ورود را داشته باشد، نیافتیم.

کیفیت شواهد

هیچ RCT یا CCT در مورد نقش هپارین داخل وریدی در ترمیم rAAA (از جمله با ساختار موازی) نیافتیم. بنابراین، قادر به ارزیابی تاثیر هپارین داخل وریدی در مورتالیتی به هر علتی و بروز بیماری‌های شریانی برای مثال، پاتولوژی قلبی‌عروقی، مغزی، ریوی و کلیوی در مدیریت پارگی آنوریسم آئورت شکمی (rAAA) در افراد تحت ترمیم اورژانسی نیستیم. روشن است که یک RCT برای پاسخ به این سوالات در مدیریت rAAA مورد نیاز است چرا که هیچ شواهد با کیفیت بالایی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ RCT یا CCT (شامل طراحی‌های موازی) را شناسایی نکردیم که هپارین داخل وریدی را در ترمیم rAAA به کار گرفته باشد. بنابراین، قادر به ارزیابی تاثیر هپارین داخل وریدی بر مورتالیتی به هر علتی و میزان بروز بیماری‌های شریانی، برای مثال، پاتولوژی قلبی‌عروقی، مغزی، ریوی و کلیوی در مدیریت rAAA در افرادی که تحت ترمیم اورژانسی قرار می‌گیرند، نبودیم. روشن است که یک RCT برای پاسخ به این سوالات در مدیریت rAAA مورد نیاز است چرا که هیچ شواهد با کیفیت بالایی وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پیشرفت‌های شگرفی در زمینه غربالگری، تشخیص، مداخله و پیش‌آگهی کلی آنوریسم آئورت شکمی (abdominal aortic aneurysms; AAAs) در دهه گذشته رقم خورده، اما با وجود این، آنوریسم آئورت شکمی پاره شده (ruptured AAAs; rAAAs) هنوز هم حدود 3500 تا 6000 مورد مرگ‌و‌میر را در انگلستان و ولز در هر سال باعث می‌شود. ترمیم با جراحی باز هنوز هم درمان استاندارد برای rAAA در بسیاری از مراکز است، اما ترمیم اندوواسکولار آنوریسم (endovascular aneurysm repair; EVAR) به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این شیوه با 40% مورتالیتی در 30 روز پس از جراحی همراه است. با وجود پیشرفت‌های جراحی، بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه این میزان ثابت باقی مانده است.

یکی از تغییرات قابل‌ توجه اخیر در جراحی‌های الکتیو ترمیم AAAs، و نه جراحی‌های اورژانسی ترمیم rAAAs، معرفی هپارین داخل وریدی بوده است. این کار، تاثیر محافظتی در برابر مشکلات قلبی و ترومبوتیک در دوره پس از جراحی فراهم می‌کند. اما این اقدام برای ترمیم اضطراری rAAA حتی با وجود اینکه کاهش در میزان مورتالیتی و موربیدیتی در جراحی‌های ترمیمی الکتیو نشان داده شده، مورد پذیرش گسترده قرار نگرفته است.

اهداف: 

هدف اصلی بررسی تاثیر هپارین داخل وریدی بر مورتالیتی به هر علتی در مدیریت پارگی آنوریسم آئورت شکمی (rAAA) در افرادی بود که تحت ترمیم اضطراری قرار می‌گرفتند.

اهداف ثانویه بررسی تاثیر هپارین داخل وریدی در مدیریت rAAA بر بروز بیماری‌های شریانی به طور کلی، به عنوان مثال، پاتولوژی‌های قلبی‌عروقی، مغزی، ریوی و کلیوی، در افراد تحت ترمیم اضطراری بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی متخصصان گروه عروق در کاکرین (Cochrane Vascular Information Specialist; CIS) (دسامبر 2015) مورد جست‌وجو قرار گرفت. علاوه بر CIS ما CENTRAL؛ (شماره 11؛ 2015) را هم جست‌وجو کردیم. CIS؛ پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی را برای جزئیات مطالعات در حال انجام یا منتشر نشده جست‌وجو کرده بود.

معیارهای انتخاب: 

ما به دنبال تمام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) منتشر شده و منتشر نشده در مورد هپارین داخل وریدی در ترمیم rAAA ( از جمله مطالعات با ساختار موازی) گشتیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را برای ورود بالقوه در مرور ارزیابی کردند. ما پروسیجرهای روش‌شناسی استاندارد را مطابق با کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ RCT یا CCT که معیارهای ورود را برای گنجانده شدن در مرور داشته باشد، شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information