مصاحبه انگیزشی برای ارتقای سطح بهبودی پس از وقوع سکته مغزی

سوال مطالعه مروری

شواهد مربوط به تاثیر مصاحبه انگیزشی را در افراد مبتلا به سکته مغزی بررسی کردیم. یک مطالعه را پیدا کردیم.

پیشینه

بروز مشکلات روان‌شناختی مانند افسردگی و اضطراب از عوارض شایع پس از وقوع سکته مغزی هستند که می‌توانند باعث شوند بازماندگان سکته مغزی انگیزه لازم را برای شرکت در فعالیت‌های روزمره زندگی یا برنامه‌های بازتوانی نداشته باشند. مصاحبه انگیزشی یک روش مشاوره‌ای است که به افراد کمک می‌کند تا رفتار خود را از طریق کشف و حل تعارضات خود با یک مهارت ارتباطی استاندارد تغییر دهند. این روش، یک راه خاص را برای افزایش انتظارات و باورهای آنها در مورد بهبودی پس از وقوع سکته مغزی فراهم می‌کند. ما خواستیم بدانیم که مصاحبه انگیزشی یک درمان موثر برای بهبود فعالیت‌های زندگی روزمره پس از وقوع سکته مغزی است یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

شواهد تا مارچ 2015 به‌روز است. فقط یک مطالعه معیارهای ما را برآورده کرد: در مجموع 411 بیمار مبتلا به سکته مغزی در سنین 18 سال و بالاتر که مصاحبه انگیزشی یا مراقبت‌های معمول را میان پنج و 28 روز پس از وقوع سکته مغزی دریافت کردند، وارد شدند؛ دوره پیگیری 12 ماه بود. مصاحبه انگیزشی شامل یک جلسه در هفته به مدت چهار جلسه انفرادی بود، و هر جلسه 30 تا 60 دقیقه طول کشید.

نتایج کلیدی

شواهدی را که از یک مطالعه به دست آوردیم، برای حمایت از استفاده از مصاحبه انگیزشی برای بهبود فعالیت‌های زندگی روزمره پس از وقوع سکته مغزی ناکافی بود، اما شرکت‌کنندگانی که مصاحبه انگیزشی را دریافت ‌کردند، نسبت به افراد در گروه مراقبت‌های معمول، به احتمال زیاد خلق‌وخوی طبیعی داشتند.

کیفیت شواهد

مطالعه واردشده در معرض خطر سوگیری (bias) در کیفیت روش‌شناسی (methodology)قرار داشت، زیرا کورسازی (blinding) محققین و شرکت‌کنندگان غیرممکن بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای حمایت از استفاده از مصاحبه انگیزشی برای بهبود فعالیت‌های زندگی روزمره پس از وقوع سکته مغزی وجود ندارد. انجام RCT‌های بیشتری با روش اجرای خوب مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مشکلات روان‌شناختی از عوارض شایع پس از وقوع سکته مغزی (stroke) است که می‌توانند باعث شوند بازماندگان سکته مغزی انگیزه لازم را برای شرکت در فعالیت‌های روزمره نداشته باشند. مصاحبه انگیزشی (motivational interviewing) راه خاصی را برای تقویت انگیزه درونی فراهم می‌کند، که ممکن است به بهبود فعالیت‌های زندگی روزمره برای بازماندگان سکته مغزی کمک کند.

اهداف: 

بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر بهبود فعالیت‌های زندگی روزمره پس از وقوع سکته مغزی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سکته مغزی (stroke) در کاکرین (نوامبر 2014)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL؛ 2015، شماره 1)، MEDLINE (1948 تا مارچ 2015)، EMBASE (1980 تا مارچ 2015)، CINAHL (1982 تا مارچ 2015)، AMED (1985 تا مارچ 2015)، PsycINFO (1806 تا مارچ 2015)، PsycBITE (مارچ 2015) و چهار بانک اطلاعاتی چینی را جست‌وجو کردیم. در تلاش برای شناسایی کارآزمایی‌های منتشرشده، منتشرنشده و در حال انجام بیشتر، پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها را جست‌وجو کرده، فهرست منابع را بررسی کرده، و با نویسندگان مطالعات مرتبط تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) که مصاحبه انگیزشی را با عدم انجام مداخله، مصاحبه انگیزشی ساختگی (sham) یا دیگر درمان‌های روان‌شناختی برای افراد مبتلا به سکته مغزی مقایسه ‌کردند، واجد شرایط بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود انتخاب کرده، داده‌های واجد شرایط را استخراج کرده و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کردند. معیارهای پیامد شامل فعالیت‌های زندگی روزمره، خلق‌وخو، و مرگ‌ومیر بودند.

نتایج اصلی: 

یک مطالعه شامل 411 شرکت‌کننده، که مصاحبه انگیزشی را با مراقبت معمول مقایسه کرد، وارد شد. نتایج این مرور تفاوت معنی‌داری را میان گروه‌های دریافت‌کننده مصاحبه انگیزشی یا مراقبت‌های معمول سکته مغزی برای شرکت‌کنندگانی که برای انجام فعالیت‌های روزانه به دیگران وابسته نبودند، همچنین در نرخ مرگ‌ومیر پس از پیگیری سه ماه و 12 ماه نشان ندادند؛ اما شرکت‌کنندگانی که مصاحبه انگیزشی دریافت کردند، نسبت به کسانی که مراقبت‌های معمول را در پیگیری‌های سه ماه و ۱۲ ماه دریافت کردند، بیشتر از خلق‌وخوی طبیعی برخوردار بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information