مصرف کپسول Tong-xin-luo در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب پس از مداخله عروق کرونر از راه پوست

سوال مطالعه مروری: کارایی و بی‌خطری (safety) مصرف کپسول‌های Tong-xin-luo در پیشگیری از بروز حوادث قلبی‌عروقی پس از مداخله عروق کرونر از راه پوست، روشی که شامل قرار دادن استنت برای باز کردن عروق خونی قلب است، در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب چیست؟

پیشینه: بیماری عروق کرونر قلب عامل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان به حساب می‌آید. مداخله عروق کرونر از راه پوست به عنوان یک درمان استاندارد برای بیماری عروق کرونر قلب به منظور بهبود نشانه‌های درد قفسه سینه مرتبط با قلب در نظر گرفته می‌شود. با این حال، یک اشکال عمده آن، نیاز به تکرار پروسیجر به دلیل بروز نشانه‌های مربوط به عود باریک شدن عروق خونی قلب است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که مصرف کپسول Tong-xin-luo، یک محصول دارویی گیاهی چینی، ممکن است در پیشگیری از عود تنگی عروق خونی پس از مداخله عروق کرونر از راه پوست موثر باشد.

ویژگی‌های مطالعه: ما شانزده کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (1063 شرکت‌کننده) را وارد کردیم که مصرف کپسول‌های Tong-xin-luo را به همراه درمان متداول با دارونما (placebo) با/یا درمان متداول مقایسه کردند (تاریخ جست‌وجو در متون علمی: تا جون 2014). تمام مطالعات در چین انجام شدند. حجم نمونه از 50 تا 178 نفر و طول دوره پیگیری از سه ماه تا دو سال متغیر بود.

نتایج کلیدی: ما دریافتیم که مصرف Tong-xin-luo ممکن است خطر باریک شدن عروق خونی شناسایی شده توسط آنژیوگرافی، حوادث قلبی‌عروقی (از جمله انفارکتوس میوکارد، آنژین صدری و نارسایی قلبی) و تکرار پروسیجر را کاهش دهد. عوارض جانبی به ندرت گزارش شدند.

کیفیت شواهد: به دلیل وجود خطر سوگیری (bias) بالا در پانزده مطالعه، عدم دقت (imprecision) و سوگیری انتشار (publication bias) احتمالی، سطح کیفیت شواهد برای همه پیامدهای مطالعه، پائین یا بسیار پائین بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

افزودن Tong-xin-luo به طب متداول غربی ممکن است از بروز تنگی مجدد و عود حوادث قلبی‌عروقی در بیماران مبتلا به CHD پس از PCI پیشگیری کند. با این حال، داده‌ها به دلیل سوگیری انتشار و خطر سوگیری بالا در مطالعات واردشده محدود هستند. برای ارزیابی تاثیرات بالقوه این مداخله، انجام کارآزمایی‌های بیشتری با کیفیت بالا مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مداخله عروق کرونر از راه پوست (percutaneous coronary intervention; PCI) یک درمان استاندارد برای بیماری عروق کرونر قلب (coronary heart disease; CHD) است. تنگی مجدد، که به صورت کاهش 50% در قطر مجرا در شش ماه پس از PCI تعریف می‌شود، نشان دهنده نیاز به برقراری مجدد خونرسانی (revascularisation) است. ثابت شده که تنگی مجدد یک اشکال عمده برای PCI است. استفاده از Tong-xin-luo یکی از استراتژی‌های پیشگیرانه برای حوادث قلبی‌عروقی در بیماران پس از PCI است که به‌طور گسترده‌ای در چین استفاده می‌شود، اما اثربخشی و بی‌خطری (safety) آن به‌طور سیستماتیک ارزیابی نشده‌اند.

اهداف: 

ارزیابی سیستماتیک اثربخشی و بی‌خطری مصرف کپسول‌های Tong-xin-luo در پیشگیری از بروز حوادث قلبی‌عروقی پس از PCI در بیماران مبتلا به CHD.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین را در کتابخانه کاکرین ، MEDLINE (OVID)؛ EMBASE (OVID)؛ WanFang؛ بانک اطلاعاتی بیومدیکال چینی (Chinese Biomedical Database)؛ Chinese Medical Current Contents؛ و زیرساخت‌های دانش ملی چین (China National Knowledge Infrastructure)، را از آغاز تا جون 2014 جست‌وجو کردیم. همچنین منابع دیگر، از جمله پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام و تحقیقات را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی را از نظر زبان نگارش مقاله اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) با حضور شرکت‌کنندگان مبتلا به CHD پس از PCI وارد شدند. شرکت‌کنندگان در گروه مداخله کپسول‌های Tong-xin-luo را حداقل به مدت سه ماه دریافت کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، داده‌ها را استخراج کرده و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کردند. هر گونه اختلاف‌نظری از طریق بحث و تبادل نظر با نویسنده سوم مرور حل‌و‌فصل شد. پیامدهای اولیه شامل بروز تنگی مجدد در آنژیوگرافی و عوارض جانبی بودند؛ پیامدهای ثانویه عبارت بودند از انفارکتوس میوکارد، نارسایی قلبی، آنژین صدری، مرگ‌ومیر به هر علتی، مرگ‌ومیر ناشی از هر رویداد قلبی‌عروقی، استفاده از پروسیجر برقراری مجدد خونرسانی، قابلیت پذیرش مداخله از نظر بیمار، کیفیت زندگی و مقرون‌به‌صرفه بودن مداخله. برای داده‌های دو حالتی (dichotomous data)، خطرات نسبی (RRs) را با 95% فاصله اطمینان (CI) محاسبه کردیم.

نتایج اصلی: 

شانزده مطالعه شامل 1063 شرکت‌کننده شناسایی شدند. خطر سوگیری برای پانزده مطالعه در سطح بالا و همراه با عدم دقت (imprecision) و سوگیری انتشار (publication bias) احتمالی بود، که این موارد اعتماد ما را به نتایج کاهش دادند. شواهد با کیفیت پائین وجود داشت مبنی بر اینکه Tong-xi-luo نرخ بروز تنگی مجدد را در آنژیوگرافی (RR: 0.16؛ 95% CI؛ 0.07 تا 0.34)، انفارکتوس میوکارد (RR: 0.32؛ 95% CI؛ 0.16 تا 0.66)، نارسایی قلبی (RR: 0.26؛ 95% CI؛ 0.11 تا 0.62)، و استفاده از پروسیجر برقراری مجدد خونرسانی (RR 0.26، 95% CI: 0.15 تا 0.45) را کاهش داد. شواهدی با کیفیت بسیار پائین برای تاثیر Tong-xin-luo بر مرگ‌ومیر به هر علتی (RR: 0.38؛ 95% CI؛ 0.06 تا 2.56)، آنژین صدری (RR: 0.24؛ 95% CI؛ 0.17 تا 0.34) و مرگ‌ومیر ناشی از هر حادثه قلبی‌عروقی (RR: 0.31؛ 95% CI؛ 0.08 تا 1.12) وجود داشت. عوارض جانبی به ندرت گزارش شدند، و شامل عوارض گوارشی و حالت تهوع بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information