مداخلات مبتنی بر ائتلاف‌های اجتماعی برای بهبود وضعیت سلامت و کاهش نابرابری‌ها میان جمعیت اقلیت‌های نژادی و قومی

وضعیت سلامت نابرابر میان جمعیت اقلیت‌های نژادی و قومی در مقایسه با جمعیت عمومی یک مشکل سلامت عمومی در سراسر جهان است. دهه‌هاست که مداخلات سلامت عمومی منجر به موفقیت کمی در کاهش نابرابری در سطح سلامت میان اقلیت‌های نژادی و قومی شده است. یکی از رویکردهای کاهش نابرابری‌های سلامت شامل استفاده از ائتلاف‌هایی است که شامل نمایندگان جوامع اقلیت برای ایجاد محیط‌های اجتماعی حمایت‌کننده برای انتخاب‌های سالم و افزایش سطح کیفیت زندگی می‌شود. این مرور به ارزیابی شواهدی پرداخت که مداخلات مبتنی بر ائتلاف‌های اجتماعی موجب بهبود وضعیت سلامت یا کاهش نابرابری‌های سلامت میان جمعیت اقلیت‌های نژادی و قومی می‌شوند.

این مرور، که شامل جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی از ژانویه 1990 تا 31 مارچ 2014 بود، 58 مطالعه مبتنی بر ائتلاف اجتماعی را پیدا کرد که به مجموعه وسیعی از پیامدهای سلامت و رفتارهای پُرخطر می‌پردازد. فقط مطالعات مربوط به ائتلاف‌های اجتماعی با حداقل یک گروه اقلیت نژادی یا قومی که نماینده جمعیت هدف هستند و حداقل دو سازمان عمومی یا خصوصی مبتنی بر جامعه در این مرور گنجانده شدند. این مرور تاثیرات چهار نوع استراتژی یا مداخله مورد استفاده را توسط ائتلاف‌های اجتماعی بررسی کرد.

استراتژی‌های تغییر در سطح سیستم جامعه (مانند طراحی‌هایی که محیط‌های فیزیکی مانند مسکن، فضاهای سبز، امنیت محله‌ها، یا فرآیندها و سیاست‌های نظارتی را هدف قرار می‌دهند)، تاثیرات ناسازگار کوچکی را ایجاد کرده‌اند؛ استراتژی‌های گسترده سلامت و مراقبت اجتماعی در سطح سیستم (مانند برنامه‌هایی که رفتار کارکنان را در یک سیستم مراقبت سلامت یا اجتماعی، دسترسی به خدمات، یا خط‌مشی‌ها، پروسیجرها و فناوری‌های طراحی‌شده را برای بهبود کیفیت مراقبت هدف قرار می‌دهند) همواره تاثیرات کوچک، مثبت و هم‌سو و سازگاری داشته‌اند؛ مداخلاتی که از کارکنان غیرحرفه‌ای سازمان سلامت عمومی یا آموزش سلامت مبتنی بر گروه به رهبری کارکنان حرفه‌ای استفاده کردند، تاثیرات مثبت و نسبتا هم‌سو و سازگاری را ایجاد کرده‌اند؛ و آموزش سلامت مبتنی بر گروه تحت هدایت همسالان تاثیرات متناقضی داشته است.

این مرور نشان می‌دهد که مداخلات تحت هدایت ائتلاف‌های اجتماعی ممکن است ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و انسانی را با جوامع اقلیت‌های قومی و نژادی به روش‌هایی مرتبط کنند که مزایایی برای پیامدها و رفتارهای سلامت فردی، همچنین سیستم‌های ارائه مراقبت به همراه داشته باشد. با این حال، برای دستیابی به سطوح یکسانی از سلامت در جوامع، صرف‌نظر از نژاد یا قومیت، باید به‌طور مشخص بدانیم که یک برنامه چگونه عمل می‌کند یا عمل نمی‌کند. این کار نیاز به اطلاعات بهتری دارد در مورد اینکه چگونه برخی از برنامه‌های توضیح داده شده در این مرور باعث ایجاد تغییرات سودمند می‌شوند و به چه منابعی نیاز دارد تا بتوان آنها را تکرار کرد. علاوه بر این، به ابزارهای علمی بهتری برای بهبود توانایی خود در شناسایی تاثیرات برنامه‌ها بر کل سیستم جامعه و درک نقاط اهرمی نیاز داریم که در صورت به کارگیری مناسب، توزیع سلامت را به سمت برابری تغییر می‌دهد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مداخلات تحت رهبری ائتلاف با اتصال شبکه‌های چند بخشی ارائه‌دهندگان سلامت و خدمات انسانی با جوامع اقلیت‌های قومی و نژادی مشخص می‌شوند. این مداخلات، مزایایی را برای طیف متنوعی از پیامدها و رفتارهای سلامت فردی، همچنین سیستم‌های ارائه مراقبت سلامت و مراقبت اجتماعی به همراه دارند. شواهد این مرور نشان می‌دهند که مداخلات تحت هدایت ائتلاف‌های اجتماعی ممکن است ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و انسانی را با جوامع اقلیت‌های قومی و نژادی به نحوی مرتبط کنند که مزایایی برای پیامدها و رفتارهای سلامت فردی، همچنین سیستم‌های ارائه مراقبت به همراه داشته باشد. با این حال، از آنجا که اطلاعات موجود پیرامون ویژگی‌های خود ائتلاف‌ها کافی نیستند، شواهد هیچ توضیحی را برای مکانیسم‌های اساسی تاثیرات مفید ارائه نمی‌دهند. بنابراین، پاسخ قطعی به اینکه مداخله تحت رهبری ائتلاف ارزش بیشتری به انواع استراتژی‌های مداخله مشارکت اجتماعی که در این مرور توضیح داده شده، می‌افزاید یا خیر، دست‌نیافتنی باقی می‌ماند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نابرابری‌های نژادی و قومی در وضعیت سلامت در تمام مراحل زندگی فراگیر است و دیده می‌شوند. یک رویکرد برای کاهش نابرابری‌های سلامت شامل بسیج ائتلاف‌های اجتماعی است که شامل نمایندگان جمعیت‌های هدف برای برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات برای تغییر در سطح جامعه می‌شود. انجام بررسی سیستماتیک مداخلات تحت رهبری ائتلاف برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد استفاده از مدل‌های ائتلاف اجتماعی لازم است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مداخلات مبتنی بر ائتلاف‌های اجتماعی در بهبود وضعیت سلامت یا کاهش نابرابری‌های سلامت میان جمعیت اقلیت‌های نژادی و قومی.

روش‌های جست‌وجو: 

MEDLINE؛ EMBASE؛ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL)؛ PsycINFO؛ Social Science Citation Index؛ Dissertation Abstracts؛ System for Information on Grey Literature in Europe (SIGLE) (از ژانویه 1990 تا 30 سپتامبر 2013)، و کتابخانه سلامت جهانی (Global Health Library) (از ژانویه 1990 تا 31 مارچ 2014) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های خوشه‌ای (cluster)-تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، طراحی‌های شبه-تجربی، مطالعات کنترل‌شده قبل-و-بعد، مطالعات سری زمانی منقطع‌شده، و مطالعات کوهورت کنترل‌شده آینده‌نگر. فقط مطالعات مربوط به ائتلاف‌های اجتماعی با حضور حداقل یک گروه اقلیت نژادی یا قومی که نماینده جمعیت هدف بوده و حداقل دو سازمان عمومی یا خصوصی جامعه در این مرور گنجانده شدند. پیامدهای اصلی مورد نظر شامل معیارهای مستقیم وضعیت سلامت، همچنین عوامل سبک زندگی بودند، زمانی که شواهد نشان می‌دهند که این موارد بر معیارهای مستقیم اعمال‌شده تاثیر دارند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) را برای هر مطالعه ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

پنجاه و هشت مطالعه در رابطه با مداخله مبتنی بر ائتلاف‌های اجتماعی در این مرور گنجانده شدند. هیچ مطالعه‌ای در معرض خطر پائین سوگیری (bias) نبود. پیامدهای تغییر رفتاری و پیامدهای تغییر وضعیت سلامت به‌طور جداگانه آنالیز شدند. پیامدها بر اساس نوع مداخله گروه‌بندی شدند. تاثیرات تجمعی برای انواع مداخله ارائه نمی‌شوند، زیرا مطالعات انجام‌شده در مورد مداخلات تحت رهبری ائتلاف اجتماعی، ساختارها یا روابط یکسانی را بررسی نکرده و از طراحی‌های روش‌شناسی (methodology) متفاوتی بهره بردند. استراتژی‌های تغییر سطح سیستم جامعه در مقیاس وسیع منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در معیارهای رفتار سلامت یا وضعیت سلامت شدند (شواهد با قطعیت بسیار پائین). استراتژی‌های سطح سیستم مراقبت اجتماعی و سلامت گسترده منجر به تغییرات سودمند کوچک در معیارهای رفتار سلامت یا وضعیت سلامت در حجم نمونه‌های بزرگی از ساکنان جامعه می‌شود (شواهد با قطعیت بسیار پائین). مداخلات کارکنان غیرحرفه‌ای سازمان سلامت عمومی منجر به تغییرات سودمند در معیارهای رفتار سلامت با قدر متوسط ​​در حجم نمونه‌های بزرگی از ساکنان جامعه شدند (شواهد با قطعیت بسیار پائین). مداخلات کارکنان غیرحرفه‌ای سازمان سلامت عمومی ممکن است منجر به تغییرات سودمند در معیارهای وضعیت سلامت در حجم نمونه‌های بزرگی از ساکنان جامعه شوند؛ با این حال، نتایج در طول مطالعات هم‌سو و سازگار نبودند (شواهد با قطعیت پائین). آموزش سلامت مبتنی بر گروه تحت رهبری کارکنان حرفه‌ای منجر به بهبود متوسطی در معیارهای رفتار سلامت (شواهد با قطعیت بسیار پائین) یا وضعیت سلامت (شواهد با قطعیت پائین) شد. پیامدهای نامطلوب از مداخلات تحت رهبری ائتلاف اجتماعی گزارش نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information