استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها پیش از انتقال جنین در فناوری‌های کمک باروری

سوال مطالعه مروری

آیا مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها پیش از یا در زمان انتقال جنین، پیامدها را در فناوری کمک باروری (ART) بهبود می‌بخشد؟

پیام‌های کلیدی

- یافته‌ها از استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در زمان انتقال جنین، به منظور بهبود نرخ موفقیت لقاح آزمایشگاهی (IVF) در هیچ یک از پیامدهای از پیش تعیین شده حمایت نمی‌کند.

- در یک مطالعه که میزان کلونیزاسیون دستگاه تناسلی را به اندازه کافی مورد توجه قرار داد (معیاری از تعداد باکتری‌ها در دستگاه تناسلی)، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها تاثیری بر نرخ بالینی بارداری نداشت.

چگونه مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها پیش از یا در زمان انتقال جنین می‌توانند پیامدها را در IVF بهبود بخشند؟

IVF و تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) انواعی از ART هستند که برای کمک به فرزندآوری افراد مبتلا به مشکلات باروری استفاده می‌شوند. طی دوره IVF/ICSI، یک تخمک از تخمدان‌های زن خارج شده و در آزمایشگاه با اسپرم بارور می‌شود. جنین(های) حاصل، از طریق لوله نازکی که از دهانه رحم عبور می‌کند، به رحم منتقل می‌شوند. متغیرهای زیادی بر شانس بارداری پس از انتقال جنین تاثیر می‌گذارند، از جمله کیفیت جنین و شرایط داخل رحم (محیط). سطوح بالای باکتری در دستگاه تناسلی فوقانی ممکن است نرخ بارداری را کاهش دهند. تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها پیش از انتقال جنین ممکن است رشد این باکتری‌ها را کاهش داده و پیامد ART را بهبود بخشد. علاوه بر این، ممکن است برخی از انواع باکتری‌ها وجود داشته باشند که نسبت به دیگر موارد برای بارداری مفیدتر باشند. آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است این محیط را تغییر داده و در نتیجه بر پیامدها تاثیر بگذارند.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

در این مرور بررسی شد که مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها پیش از یا در زمان انتقال جنین بر نرخ بارداری یا دیگر پیامدهای مهم در ART تاثیر می‌گذارد یا خیر.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

برای یافتن مطالعاتی جست‌وجو کردیم که مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها را با عدم مصرف آنها پیش از یا در زمان انتقال جنین در ART مقایسه ‌کردند. نتایج آنها را مقایسه و خلاصه کرده، و سطح اعتماد خود را به شواهد، بر اساس عواملی مانند روش‌های انجام و حجم نمونه مطالعه، رتبه‌بندی کردیم.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

دو مطالعه را پیدا کردیم که شامل 377 زن تحت IVF/ICSI بودند. یک مطالعه شامل 350 زن و دیگری 27 زن بود. هر مطالعه در یک کلینیک در دو کشور مختلف انجام شدند. همه زنان یک چرخه تحریک‌شده IVF/ICSI (که در آن زنان برای تحریک تخمدان‌هایش برای رشد و بالغ شدن چندین تخمک از داروها استفاده می‌کردند) و انتقال جنین داشتند. مطالعات، رژیم‌های مختلف آنتی‌بیوتیک (انواع، دوزها و زمان‌بندی‌های مختلف) را ارائه کرده، و در یک مطالعه، همه زنان یک دوز آنتی‌بیوتیک داخل وریدی را در طول انتقال جنین دریافت کردند.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

ما مطمئن نیستیم که مصرف آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده پیش از یا در زمان انتقال جنین، علیرغم ایجاد تغییرات احتمالی در باکتری‌های دستگاه تناسلی، تفاوتی در موفقیت ART ایجاد کنند. ما مطمئن نیستیم که مقدار باکتری در دستگاه تناسلی فوقانی تغییر کند، زیرا فقط یک مطالعه، اطلاعاتی را ارائه کرد که توانستیم از آن استفاده کنیم. مطالعه دوم کوچک بود و همه زنان در طول انتقال جنین آنتی‌بیوتیک داخل وریدی دریافت کردند، که ممکن است نتایج را تحت تاثیر قرار دهد.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا نوامبر 2022 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بر اساس نتایج یک مطالعه منفرد روی 27 زن با شواهدی با قطعیت پائین، مطمئن نیستیم که تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها پیش از یا در زمان ET باعث بهبود LBR در زنان تحت ART شود. ما مطمئن نیستیم که تفاوتی در CPR وجود داشته باشد. شواهدی مبنی بر کاهش نرخ کلونیزاسیون دستگاه تناسلی وجود داشت، اما قطعیت بسیار پائینی داشتند. اطلاعات در مورد دیگر پیامدهای ثانویه وجود نداشت. نتایج ادغام‌شده باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا تعداد کمی از زنان در آنالیز گنجانده شدند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پس از انجام چرخه فناوری کمک باروری (assisted reproductive technology; ART)، انتقال جنین (embryo transfer; ET) شامل قرار دادن یک یا چند جنین در حفره رحم، معمولا با عبور یک کاتتر از داخل دهانه رحم، است. با وجود انتقال جنین‌هایی با کیفیت بالا، بسیاری از ET‌ها منجر به ایجاد بارداری نمی شوند. عوامل زیادی وجود دارند که ممکن است بر موفقیت ET تاثیر بگذارند. شواهدی وجود دارد که افزایش کلونیزاسیون میکروبی اندوسرویکال در زمان ET منجر به کاهش نرخ بارداری می‌شود. ارتباط میان میکروبیوم سرویکو-واژینال (cervico-vaginal) و کاهش نرخ بارداری پس از ET ممکن است نشان‌دهنده وجود دیسبیوز از قبل (pre-existing dysbiosis) در این جمعیت از بیماران باشد، یا اینکه عبور خود کاتتر ET ممکن است میکروب‌هایی را وارد کند که میکروبیوم حفره اندومتر را تغییر داده یا منجر به بروز عفونت شوند. حضور چنین عفونت، آلودگی یا تغییر در دستگاه تناسلی فوقانی ممکن است تاثیر منفی بر نرخ موفقیت کاشت و لقاح آزمایشگاهی (in vitro fertilization; IVF) توسط مکانیسم‌های اندومتر و جنینی داشته باشد. تجویز آنتی‌بیوتیک در زمان ET به عنوان مداخله‌ای برای کاهش سطوح کلونیزاسیون میکروبی و در نتیجه بهبود نرخ بارداری پیشنهاد شده است.

اهداف: 

ارزیابی فواید و مضرات تجویز آنتی‌بیوتیک پیش از یا در زمان انتقال جنین (ET) در طول چرخه‌های فناوری کمک باروری (ART).

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه زنان و باروری در کاکرین (CGF)؛ CENTRAL (اکنون شامل دو پایگاه ثبت کارآزمایی و CINAHL)؛ MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO؛ PsycINFO را، همراه با بررسی منابع جست‌وجو کرده و برای یافتن مطالعات بیشتر با نویسندگان مطالعه و متخصصان در این زمینه تماس گرفتیم. تاریخ جست‌وجو نوامبر 2022 بود.

معیارهای انتخاب: 

دو کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT) را وارد کردیم که آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده را با هر روشی در مقابل عدم مصرف آنتی‌بیوتیک پیش از ET مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از پروسیجرهای روش‌شناسی (methodology) استاندارد توصیه شده توسط کاکرین، از جمله ارزیابی خطر سوگیری (bias) در مطالعات واردشده با استفاده از ابزار RoB 2، استفاده کردیم. پیامد اولیه مرور، نرخ تولد زنده (live birth rate; LBR) یا پایداری بارداری بود، و پیامدهای ثانویه عبارت بودند از نرخ بارداری بالینی (clinical pregnancy rate; CPR)، نرخ کلونیزاسیون دستگاه تناسلی، نرخ سقط جنین، نرخ بارداری نابه‌جا یا خارج از رحم (ectopic pregnancy)، نرخ بارداری چند قلویی، ناهنجاری‌های جنینی، عوارض جانبی و عفونت لگنی.

نتایج اصلی: 

دو RCT را با 377 زن وارد مرور کردیم. با استفاده از روش درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE)، قطعیت شواهد را برای پیامدهای اندازه‌گیری شده، در سطح پائین تا بسیار پائین ارزیابی کردیم.

ما مطمئن نیستیم آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده پیش از یا در زمان ET باعث بهبود LBR شدند (نسبت شانس (OR): 0.48؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.10 تا 2.23؛ 1 مطالعه، 27 زن، شواهد با قطعیت پائین). شواهد نشان می‌دهد که اگر LBR بدون مصرف آنتی‌بیوتیک 60% باشد، نرخ آن با مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بین 13% و 77% خواهد بود. ما مطمئن نیستیم مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی که پیش از یا در زمان ET داده می‌شوند، CPR را بهبود می‌بخشند (OR: 1.01؛ 95% CI؛ 0.67 تا 1.55؛ I² = 0%؛ 2 مطالعه، 377 زن، شواهد با قطعیت پائین). اگر CPR بدون تجویز آنتی‌بیوتیک 37% باشد، نرخ آن با مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بین 29 و 48% خواهد بود. تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها پیش از یا در زمان ET ممکن است کلونیزاسیون دستگاه تناسلی را اندکی کاهش دهد (OR: 0.59؛ 95% CI؛ 0.37 تا 0.95؛ 1 مطالعه، 130 زن، شواهد با قطعیت بسیار پائین). اگر نرخ کلونیزاسیون دستگاه تناسلی بدون آنتی‌بیوتیک 29% باشد، نرخ آن با مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بین 13 و 28% خواهد بود. با این حال، این به معنای تاثیر مداخله بر پیامد بارداری نیست. فقط یک مطالعه با تعداد کم زنان نرخ سقط جنین را گزارش کرد، با وقوع یک مورد سقط جنین در گروهی که آنتی‌بیوتیک دریافت نکردند (OR: 4.04؛ 95% CI؛ 0.15 تا 108.57؛ 1 مطالعه، 27 زن؛ شواهد با قطعیت پائین).

شواهد کافی برای رسیدن به نتیجه‌گیری در مورد عوارض جانبی جدی و دیگر پیامدها وجود نداشت، چرا که هیچ مطالعه‌ای داده‌های مناسبی را برای تجزیه‌وتحلیل گزارش نکرد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information