جاگذاری استنت برای پیشگیری از تشکیل فیستول پانکراس پس از انجام پانکراتیکودئودنکتومی

سوال مطالعه مروری

آیا استنت‌های پانکراس برای پیشگیری از تشکیل فیستول پانکراس بعد از انجام پانکراتیکودئودنکتومی (pancreaticoduodenectomy) مفید هستند؟

پیشینه

هیچ توافقی در مطالعات در مورد اینکه استفاده از استنت‌ها مفید هستند یا خیر، و اگر مفید بوده، کدام یک از استنت‌های داخلی یا خارجی، با یا بدون جایگزین، ارجحیت دارند، وجود ندارد.

ویژگی‌های مطالعه

تاثیر استفاده از استنت‌ها به دنبال پانکراتیکودئودنکتومی در 1018 شرکت‌کننده از هشت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) مورد مطالعه قرار گرفت.

‌نتایج کلیدی

هیچ شواهدی را نیافتیم مبنی بر اینکه استفاده از استنت‌ها منجر به کاهش خطر تشکیل فیستول در مقایسه با عدم استفاده از استنت می‌شود. هم‌چنین هیچ شواهدی را مبنی بر تفاوت میان استفاده از استنت‌های داخلی و خارجی پیدا نکردیم. شواهد کافی برای تعیین تاثیرات جایگزینی شیره پانکراس در برابر عدم جایگزینی شیره پانکراس وجود نداشت. انجام RCTهای بیشتر در مورد استفاده از استنت‌ها پس از پانکراتیکودئودنکتومی ضروری است.

کیفیت شواهد

هر هشت مطالعه وارد شده به عنوان RCT گزارش شدند. کیفیت یافته‌ها در مورد پیامدهای مختلف از سطح متوسط ​​تا پائین متغیر بود. عامل محدود کننده اصلی که دلیل کاهش کیفیت در برخی پیامدها بود، وجود فقط یک مطالعه برای مقایسه گروه استنت داخلی در برابر عدم استفاده از استنت بود. اگر میانگین تاثیر در یک مطالعه از نظر اندازه یا جهت متفاوت باشد، اذعان به وجود تاثیر بالقوه بزرگ مهم است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور سیستماتیک شواهد محدودی را در مورد تاثیرات استنت شناسایی کرد. نتوانستیم شواهد مستقیم و قانع کننده‌ای را مبنی بر برتری استنت‌های خارجی نسبت به استنت‌های داخلی به دست آوریم. تعداد محدودی را از RCTها با حجم نمونه کوچک پیدا کردیم. انجام RCTهای بیشتر در مورد استفاده از استنت‌ها پس از پانکراتیکودئودنکتومی ضروری است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

چندین مطالعه نشان داده‌اند که استفاده از استنت‌های مجرای پانکراس به دنبال انجام پانکراتیکودئودنکتومی (pancreaticoduodenectomy) با خطر کمتر تشکیل فیستول پانکراس همراه است. با این حال، تا به امروز در متون علمی در مورد اینکه استفاده از استنت‌ها مفید هستند یا خیر، و اگر مفید هستند، کدام یک از موارد استنت‌گذاری داخلی (internal stent) یا خارجی (external stent)، با یا بدون جایگزینی، ترجیح داده می‌شوند، توافقی وجود ندارد. این یک نسخه به‌روز شده از یک مرور سیستماتیک است.

اهداف: 

تعیین اثربخشی استنت‌های پانکراس در پیشگیری از تشکیل فیستول پانکراس پس از انجام پانکراتیکودئودنکتومی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ Web of Science، و چهار بانک اطلاعاتی بیومدیکال چینی را تا نوامبر 2015 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین به جست‌وجو در چندین پایگاه اصلی ثبت کارآزمایی‌ها پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که استفاده از استنت‌ها (داخلی یا خارجی) را در برابر عدم استفاده از استنت، و استنت‌های داخلی را در برابر استنت‌های خارجی، جایگزینی را در برابر عدم جایگزینی پس از انجام پانکراتیکودئودنکتومی، مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کردند. پیامدهای مورد مطالعه عبارت بودند از بروز فیستول پانکراس، نیاز به جراحی مجدد، طول مدت بستری در بیمارستان، عوارض کلی، و مورتالیتی در بیمارستان. نتایج را در قالب خطر نسبی (RR) یا تفاوت میانگین (MD) با 95% فاصله اطمینان (CI) بیان کردیم. کیفیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) ( http://www.gradeworkinggroup.org ) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

هشت مطالعه (1018 شرکت‌کننده) را وارد کردیم. میانگین سنی شرکت‌کنندگان از 56 تا 68 سال متغیر بود. بیشتر مطالعات در مراکز منفرد در ژاپن (چهار مطالعه)، چین (دو مطالعه)، فرانسه (یک مطالعه) و ایالات متحده آمریکا (یک مطالعه) انجام شدند. خطر سوگیری (bias) در مطالعات برای اکثر حوزه‌ها پائین یا نامشخص بود.

استفاده از استنت در برابر عدم استفاده از آن

تاثیر استنت‌ها بر کاهش احتمال تشکیل فیستول پانکراس در افرادی که تحت پانکراتیکودئودنکتومی قرار داشتند، به دلیل کیفیت پائین شواهد نامطمئن بود (RR: 0.67؛ 95% CI؛ 0.39 تا 1.14؛ 605 شرکت‌کننده؛ 4 مطالعه). خطر وقوع مورتالیتی در بیمارستان در افرادی که استنت دریافت کردند، 3% و در افرادی که استنت داشتند، 2% (95% CI؛ 1% تا 6%) گزارش شد (RR: 0.73؛ 0.28 تا 1.94؛ 605 شرکت‌کننده؛ 4 مطالعه؛ شواهد با کیفیت متوسط). تاثیر استنت‌ها بر نیاز به انجام جراحی مجدد، به دلیل فواصل اطمینان گسترده نامطمئن بود (RR: 0.67؛ 0.36 تا 1.22؛ 512 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه؛ شواهد با کیفیت متوسط). شواهدی را با کیفیت متوسط ​​پیدا کردیم مبنی بر اینکه استفاده از استنت‌ها تعداد کل روزهای بستری را در بیمارستان فقط تا کمتر از چهار روز کاهش می‌دهند (تفاوت میانگین (MD): 3.68-؛ 95% CI؛ 6.52- تا 0.84-؛ 605 شرکت‌کننده، 4 مطالعه). خطر تاخیر در تخلیه معده، عفونت زخم و تشکیل آبسه داخل شکمی نامطمئن بود (تخلیه معده: RR: 0.75؛ 95% CI؛ 0.24 تا 2.35؛ شواهد با کیفیت متوسط) (عفونت زخم: RR: 0.73؛ 95% CI؛ 0.40 تا 1.32؛ شواهد با کیفیت متوسط) (تشکیل آبسه: RR: 1.38؛ 0.49 تا 3.85؛ شواهد با کیفیت پائین). تجزیه‌وتحلیل زیر گروه بر اساس نوع استنت، شواهد محدودی را ارائه داد مبنی بر اینکه استنت‌های خارجی منجر به کاهش خطر تشکیل فیستول در مقایسه با استنت‌های داخلی می‌شوند.

استنت‌های خارجی در برابر استنت‌های داخلی

به دلیل وجود شواهدی با کیفیت پائین، تاثیر استنت‌های خارجی در مقایسه با استنت‌های داخلی بر خطر تشکیل فیستول پانکراس، انجام جراحی مجدد، تاخیر در تخلیه معده و تشکیل آبسه داخل شکمی، نامطمئن بود (تشکیل فیستول: RR: 1.44؛ 0.94 تا 2.21؛ 362 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه) (انجام جراحی مجدد: RR: 2.02؛ 95% CI؛ 0.38 تا 10.79؛ 319 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه) (تخلیه معده: RR: 1.65؛ 0.66 تا 4.09؛ 362 شرکت‌کننده؛ 3 مطالعه) (تشکیل آبسه: RR: 1.91؛ 95% CI؛ 0.80 تا 4.58؛ 362 شرکت‌کننده، 3 مطالعه). در مطالعاتی که استنت‌های داخلی و خارجی را مقایسه کردند، نرخ مورتالیتی در بیمارستان کمتر از آنهایی بود که استفاده از استنت‌ها را با عدم استفاده از استنت مقایسه کردند. یک مورد مرگ در گروه استنت خارجی رخ داد (RR: 0.33؛ 0.01 تا 7.99؛ شواهد با کیفیت پائین). هیچ موردی از بروز پانکراتیت در شرکت‌کنندگانی که استنت داخلی داشتند رخ نداد، در مقابل سه مورد در کسانی مشاهده شد که استنت خارجی دریافت کردند (RR: 0.15؛ 0.01 تا 2.73؛ شواهد با کیفیت پائین). به دلیل فواصل اطمینان گسترده در محدوده میانگین تاثیر 1.7 روز کمتر با استنت‌های داخلی، تفاوت میان تاثیر استنت‌های داخلی و خارجی بر کل روزهای بستری در بیمارستان نامطمئن بود (9.18 روز کمتر تا 5.84 روز طولانی‌تر؛ 262 شرکت‌کننده؛ 2 مطالعه؛ شواهد با کیفیت پائین). آنالیز عفونت زخم نمی‌تواند تاثیر محافظتی را با هر دو رویکرد رد کند (RR: 1.41؛ 0.44 تا 4.48؛ 319 شرکت‌کننده؛ 2 مطالعه؛ شواهد با کیفیت متوسط).

جایگزینی شیره پانکراس با جراحی در برابر عدم جایگزینی شیره پانکراس

برای تعیین تاثیر جایگزینی شیره پانکراس، شواهد کافی از یک کارآزمایی کوچک وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information