پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و تله‌مانیتورینگ غیر-تهاجمی در مدیریت افراد مبتلا به نارسایی قلبی

سوال مطالعه مروری

ما شواهد مربوط به تاثیر پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و تله‌مانیتورینگ غیر-تهاجمی را در مدیریت افراد مبتلا به نارسایی قلبی مرور کردیم. 41 مطالعه را یافتیم. دو مطالعه وارد شده، هم پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و هم تله‌مانیتورینگ را با مراقبت معمول مقایسه کردند، بنابراین 43 مقایسه انجام شد. در حال حاضر، شواهد تا ژانویه 2015 به‌روز است.

پیشینه

در زمینه محدودیت مالی مراکز سلامت و جمعیت به سرعت در حال گسترش افراد مسن، فراهم کردن مراقبت سلامت با کیفیت بالا برای کسانی که نارسایی قلبی دارند، به طور فزاینده‌ای دشوار است. کلینیک‌های چند-رشته‌ای اختصاصی نارسایی قلبی، فقط در دسترس اقلیتی از افراد قرار دارند و ظرفیت را برای مرور مکرر بیمار ندارند. بیماران ممکن است به علت هزینه، مشکل رفت‌و‌آمد یا ناتوانی و سستی، مایل یا قادر به حضور مکرر در درمانگاه نباشند. پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و تله‌مانیتورینگ می‌تواند مراقبت تخصصی از نارسایی قلبی را برای تعداد زیادی از افرادی که دسترسی محدودی به خدمات مراقبت سلامت دارند، فراهم کند.

ویژگی‌های مطالعه

ما 41 مطالعه با متن کامل و داوری همتا (peer-review) را درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته یا تله‌مانیتورینگ خانگی در این مرور وارد کردیم. بیست‌وپنج مطالعه، پشتیبانی تلفنی ساختار یافته را ارزیابی کردند (هشت مطالعه جدید، به علاوه یک مطالعه که قبلا انتخاب شده بود، در حال حاضر به عنوان تله‌مانیتورینگ طبقه‌بندی شده است؛ در مجموع 9332 شرکت‌کننده)، 18 مطالعه، تله‌مانیتورینگ را ارزیابی کرد (نه مطالعه جدید؛ در مجموع 3860 شرکت‌کننده) و دو مطالعه هر دو مداخله را ارزیابی کرد (در شمارش‌ها در نظر گرفته شده است).

نتایج کلیدی

این مرور نشان می‌دهد که حمایت از افراد مبتلا به نارسایی قلبی در خانه با استفاده از تکنولوژی اطلاعات می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر و بستری شدن به دلیل نارسایی قلبی کاهش دهد. این امر می‌تواند کیفیت زندگی افراد و دانش درباره نارسایی قلبی و مراقبت از خود را بهبود بخشد. بسیاری از بیماران، حتی کسانی که مسن هستند، استفاده از تکنولوژی را به راحتی یاد می‌گیرند و از این مداخلات راضی هستند.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد را برای پیامدهای اولیه این مرور (مورتالیتی به هر علتی، بستری شدن به هر علتی و بستری شدن مربوط به نارسایی قلبی) با توجه به معیارهای درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم. سطح کیفیت را از بسیار پائین (بستری شدن به هر علتی) تا متوسط (مورتالیتی به هر علتی و بستری شدن مرتبط با نارسایی قلبی) امتیاز بندی کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای افراد مبتلا به نارسایی قلبی، پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و تله‌مانیتورینگ خانگی غیر-تهاجمی، خطر مورتالیتی به هر علتی و بستری شدن را به دلیل نارسایی قلبی کاهش می‌دهد، این مداخلات هم‌چنین بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و دانش نارسایی قلبی و رفتارهای خود-مراقبتی را نشان دادند. مطالعات هم‌چنین رضایت شرکت‌کنندگان را با اکثریت مداخلاتی که این پیامد را ارزیابی کردند، نشان داد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هدف برنامه‌های مدیریت تخصصی بیماری برای نارسایی قلبی، بهبود مراقبت، پیامدهای بالینی و/یا کاهش استفاده از مراقبت سلامت است. از زمان آخرین نسخه این مرور در سال 2010، چندین کارآزمایی جدید درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و تله‌مانیتورینگ خانگی غیر-تهاجمی منتشر شده که در آنها سوالاتی در مورد تاثیر مداخلات مطرح شده است.

اهداف: 

مرور کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته یا تله‌مانیتورینگ خانگی غیر-تهاجمی در مقایسه با روش استاندارد برای افراد مبتلا به نارسایی قلبی به منظور تعیین تاثیرات این مداخلات نسبت به مراقبت معمول.

روش‌های جست‌وجو: 

ما جست‌وجوهای انجام شده در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ بانک اطلاعاتی خلاصه‌های مرور اثرات (Database of Abstracts of Reviews of Effects; DARE)؛ بانک اطلاعاتی ارزیابی تکنولوژی سلامت (Health Technology AsseFssment Database; HTA) در کتابخانه کاکرین (Cochrane Library)؛ (MEDLINE (OVID؛ (EMBASE (OVID؛ (CINAHL (EBSCO؛ (Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED؛ نمایه‌نامه استنادی مقالات کنفرانس‌های علمی (CPCI-S) در (Web of Science (Thomson Reuters؛ AMED؛ پایان‌نامه‌ها و تزهای Proquest؛ IEEE Xplore و TROVE را در ژانویه 2015 به‌روز کردیم. کتاب‌شناختی‌های مطالعات مرتبط و مرورهای سیستماتیک و چکیده خلاصه مقالات کنفرانس‌ها را به صورت دستی جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

فقط RCTهای منتشر شده با داوری همتا (peer-review) را که به مقایسه پشتیبانی تلفنی ساختار یافته یا تله‌مانیتورینگ خانگی غیر-تهاجمی با مراقبت معمول در افراد مبتلا به نارسایی قلبی مزمن پرداختند، وارد مرور کردیم. مداخله یا مراقبت معمول نمی‌توانست شامل بازدید خانگی پروتکل-محور یا فشرده‌تر از پیگیری حد معمول بالینی (معمولا چهار تا شش هفته) باشد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما داده‌ها را به صورت خطر نسبی (RR) با 95% فواصل اطمینان (CIs) ارائه کردیم. پیامدهای اولیه عبارت بودند از مورتالیتی به هر علتی، بستری شدن مرتبط با نارسایی قلبی و به هر علتی، که آنها را با استفاده از مدل اثر-ثابت تجزیه‌وتحلیل کردیم. پیامدهای دیگر شامل مدت اقامت، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، دانش درباره نارسایی قلبی و مراقبت از خود، مقبولیت و هزینه بود؛ این موارد را توصیف و جدول‌بندی کردیم. برای ارزیابی همگونی (فرضیه صفر) در هر تجزیه‌وتحلیل زیر-گروه و برای فهمیدن اینکه تاثیر مداخله بر اساس برخی متغیرهای کمّی (مانند سال انتشار یا میانه سنی) تغییر می‌کند یا خیر، متارگرسیون انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

ما 41 مطالعه درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و تله‌مانیتورینگ خانگی غیر-تهاجمی درباره افراد مبتلا به نارسایی قلبی انتخاب کردیم، که 17 کارآزمایی جدید و 24 کارآزمایی در مرور قبلی کاکرین وارد شده بودند. در مرور فعلی، 25 مطالعه، پشتیبانی تلفنی ساختار یافته را ارزیابی کرد (هشت مطالعه جدید، به علاوه یک مطالعه که قبلا انتخاب شده بود اما به عنوان تله‌مانیتورینگ طبقه‌بندی شد؛ با مجموع 9332 شرکت‌کننده)، 18 کارآزمایی تله‌مانیتورینگ را ارزیابی کرد (نه مطالعه جدید؛ با مجموع 3860 شرکت‌کننده). دو مطالعه وارد شده، هم پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و هم تله‌مانیتورینگ را با مراقبت معمول مقایسه کردند، بنابراین 43 مقایسه انجام شد.

تله‌مانیتورینگ غیر-تهاجمی، مورتالیتی به هر علتی (RR: 0.80؛ 95% CI؛ 0.68 تا 0.94؛ 3740 شرکت‌کننده؛ 17 مطالعه؛ I² = 24%؛ GRADE: شواهد با کیفیت متوسط) و بستری مربوط به نارسایی قلبی (RR: 0.71؛ 95% CI؛ 0.60 تا 0.83؛ 2148 شرکت‌کننده؛ 8 مطالعه؛ I² = 20%؛ GRADE: شواهد با کیفیت متوسط) را کاهش داد. پشتیبانی تلفنی ساختار یافته، مورتالیتی به هر علتی (RR: 0.87؛ 95% CI؛ 0.77 تا 0.98؛ 9222 شرکت‌کننده؛ 22 مطالعه؛ I² = 0%؛ GRADE: شواهد با کیفیت متوسط) و بستری مربوط به نارسایی قلبی (RR: 0.85؛ 95% CI؛ 0.77 تا 0.93؛ 7030 شرکت‌کننده؛ 16 مطالعه؛ I² = 27%؛ GRADE: شواهد با کیفیت متوسط) را کاهش داد.

نه پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و نه تله‌مانیتورینگ در کاهش خطر بستری شدن به هر علتی، اثربخش نبودند (پشتیبانی تلفنی ساختار یافته: RR: 0.95؛ 95% CI؛ 0.90 تا 1.00؛ 7216 شرکت‌کننده؛ 16 مطالعه؛ I² = 47%؛ GRADE: شواهد با کیفیت بسیار پائین؛ تله‌مانیتورینگ غیر-تهاجمی: RR: 0.95؛ 95% CI؛ 0.89 تا 1.01؛ 3332 شرکت‌کننده؛ 13 مطالعه؛ I² = 71%؛ GRADE: شواهد با کیفیت بسیار پائین).

هفت مطالعه درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته، طول مدت بستری را گزارش کردند، که یک مطالعه کاهش قابل توجهی را در طول مدت بستری در بیمارستان گزارش کرد. نه مطالعه درباره تله‌مانیتورینگ، پیامد طول مدت بستری را گزارش کردند، یک مطالعه نیز کاهش قابل توجهی را در طول مدت بستری به دلیل مداخله گزارش کرد. یک مطالعه درباره تله‌مانیتورینگ تفاوت زیادی در تعداد کل بستری‌ها به مدت بیش از سه روز را گزارش کرد، اما این مطالعه تجزیه‌وتحلیل درباره مدت بستری به ازای هر بیمارستان نبود. نه مورد از 11 مطالعه درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و پنج مورد از 11 مطالعه درباره تله‌مانیتورینگ، پیشرفت‌های قابل توجهی را در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش کردند. نه مطالعه درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و شش مطالعه درباره تله‌مانیتورینگ، هزینه‌های مداخله یا هزینه-اثربخشی را گزارش کردند. سه مطالعه درباره پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و یک مطالعه درباره تله‌مانیتورینگ، کاهش هزینه‌ها را گزارش کردند و دو مطالعه درباره تله‌مانیتورینگ، با توجه به هزینه‌های مداخله و افزایش مدیریت پزشکی، افزایش هزینه را گزارش کردند. برای مطالعات پشتیبانی تلفنی ساختار یافته و تله‌مانیتورینگ که در آنها این پیامدها گزارش شده بود، پایبندی بین 55.1% و 98.5% بود. پذیرش مداخله توسط شرکت‌کنندگان برای مطالعاتی که در آنها این پیامد ارزیابی شد، در محدوده 76% تا 97% گزارش شد. هفت مورد از نه مطالعه که این پیامدها را اندازه‌گیری کردند، پیشرفت‌های قابل توجهی در دانش نارسایی قلبی و رفتارهای خود-مراقبتی گزارش کردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information