مقایسه سیکلوفسفامید و ایفوسفامید در درمان سارکوم در کودکان و بزرگسالان جوان

سارکوم‌ها تومورهایی هستند که از استخوان و بافت نرم منشاء می‌گیرند. آن‌ها می‌توانند در هر سنی اتفاق افتند. در نتیجه استفاده از چندین شیمی‌درمانی، بقای کودکان و بزرگسالان جوان مبتلا به انواع مختلف سارکوم به‌طور چشمگیری بهبود یافته است. داروهای آلکیله‌کننده، مانند سیکلوفسفامید و ایفوسفامید، نقش مهمی را در این بهبودی بازی می‌کنند. با این وجود، هنوز در منابع علمی در رابطه با اینکه کدام داروی شیمی‌درمانی موثرتر است، توافق‌نظر وجود ندارد. یک تصمیم کاملا آگاهانه در مورد استفاده از سیکلوفسفامید و ایفوسفامید در درمان کودکان و بزرگسالان جوان مبتلا به سارکوم باید بر اساس شواهدی با کیفیت بالا در مورد اثربخشی ضد-تومور و عوارض جانبی دارو باشد.

این مرور سیستماتیک بر مطالعات کنترل شده (تصادفی‌سازی شده) متمرکز بود. ما متوجه شدیم که چنین مطالعاتی برای مقایسه سیکلوفسفامید و ایفوسفامید در بیماران کودک و بزرگسال جوان مبتلا به سارکوم انجام نشده است. به انجام پژوهش‌های بیشتری با کیفیت بالاتر نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ RCT یا CCTای یافت نشد که اثربخشی سیکلوفسفامید و ایفوسفامید را در درمان سارکوم استخوان و بافت نرم در کودکان و بزرگسالان جوان مقایسه کرده باشد. بنابراین نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری قطعی را راجع به اثرات سیکلوفسفامید و ایفوسفامید در این بیماران ارائه داد. بر اساس شواهد موجود، در حال حاضر نمی‌توانیم توصیه‌ای برای عملکرد بالینی داشته باشیم. به انجام پژوهش‌های بیشتری با کیفیت بالاتر نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

داروهای آلکیله‌کننده، مثل سیکلوفسفامید (cyclophosphamide) و ایفوسفامید (ifosfamide)، نقش مهمی را در بهبود بقای کودکان و بزرگسالان جوان مبتلا به سارکوم استخوان و بافت نرم بازی می‌کنند. با این حال، هنوز در مورد اثربخشی ضد-توموری نسبی آنها و عوارض جانبی احتمالی اختلاف نظر وجود دارد. این دومین به‌روزرسانی از نخستین مرور سیستماتیک است که وضعیت شواهد را در مورد اثربخشی سیکلوفسفامید در مقایسه با ایفوسفامید برای بیماران کودک و بزرگسال جوان مبتلا به سارکوم ارزیابی می‌کند.

اهداف: 

هدف اولیه، مقایسه اثربخشی، یعنی نرخ پاسخ به درمان، بقای بدون رویداد و بقای کلی، سیکلوفسفامید با ایفوسفامید برای بیماران کودک و بزرگسال جوان مبتلا به سارکوم بود. اهداف ثانویه عبارت بودند از تعیین تاثیرات این عوامل بر سمیت (از جمله اثرات دیررس) و کیفیت زندگی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL (کتابخانه کاکرین، شماره 2، 2015)، MEDLINE/PubMed (از 1966 تا مارچ 2015) و EMBASE/Ovid (از 1980 تا مارچ 2015) را با اصطلاحات از پیش مشخص شده جست‌وجو کردیم. علاوه بر این، فهرست منابع مقالات مرتبط، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های در حال انجام (www.controlled-trials.com؛ جست‌وجو در جون 2015) را نیز مورد بررسی قرار دادیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) یا کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) که به مقایسه سیکلوفسفامید و ایفوسفامید برای درمان انواع مختلف سارکوم در کودکان و بزرگسالان جوان (سن کمتر از 30 سال در زمان تشخیص) پرداختند. به جز تفاوت در دو داروی سیکلوفسفامید یا ایفوسفامید، شیمی‌درمانی می‌بایست در گروه‌های درمانی یکسان باشد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم انتخاب مطالعه را انجام دادند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای معیارهای ورود را برای ورود به این مرور نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information