لاپاروسکوپی در مقابل لاپاروتومی (جراحی باز) در مدیریت بالینی سرطان تخمدان در مراحل اولیه

پیشینه
سرطان تخمدان در مرحله I، زمانی تشخیص داده می‌شود که تومور محدود به یک یا هر دو تخمدان، بدون گسترش به غدد لنفاوی یا دیگر نقاط بدن باشد. تقریبا 25% از زنان مبتلا به سرطان تخمدان، در مراحل اولیه تشخیص داده می‌شوند، در نتیجه این تشخیص اغلب به خاطر یافته‌های تصادفی اتفاق می‌افتد. هدف از مرحله‌بندی سرطان حین جراحی، تعیین تشخیص، ارزیابی وسعت سرطان و برداشتن تومور تا حد امکان است. مورد آخر به ویژه بسیار مهم است، زیرا هنگامی که تمام تومورهای آشکار حذف شده باشند، زنان مبتلا به سرطان تخمدان بیشتر زنده می‌مانند.

سوال مطالعه مروری
این مطالعه مروری را با هدف روشن کردن اینکه انجام لاپاروسکوپی (جراحی سوراخ کلید (keyhole surgery))، به اندازه لاپاروتومی (عمل جراحی باز) برای مدیریت درمانی سرطان تخمدان در مراحل اولیه بی‌خطر و موثر است یا خیر، انجام دادیم. قصد ما فقط انتخاب مطالعاتی با کیفیت بالا مربوط به مقایسه این دو نوع عمل جراحی بود. ما می‌خواستیم بدانیم که طول مدت زنده ماندن زنانی که تحت لاپاروسکوپی قرار می‌گیرند با جراحی باز برابر است یا خیر، و اینکه تفاوت‌هایی در زمان طول‌کشیده برای پیشرفت سرطان وجود دارد یا خیر. همچنین نتیجه مقایسه این جراحی‌های مختلف را با توجه به مقدار خونریزی و عوارض دیگر مشاهده کنیم.

یافته‌های اصلی و کیفیت شواهد
منابع را از 1990 تا 2106 جست‌وجو کردیم. متاسفانه نتوانستیم هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی شده و با کیفیت بالا را بیابیم که این روش‌ها را مقایسه کرده باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مطالعه مروری، شواهدی را با کیفیت خوب برای کمک به کمّی‌سازی خطرات و مزایای لاپاروسکوپی برای مدیریت سرطان تخمدان در مراحل اولیه به عنوان راهکار بالینی معمول، نیافته است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این نسخه به‌روز ‌شده از مطالعه مروری اصلی کاکرین است که نخستین‌بار در بانک اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین 2008، شماره 4 منتشر شد. لاپاروسکوپی به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به رویکرد شایع برای مرحله‌بندی جراحی تومورهای مراحل اولیه آشکار تخمدان است. این مطالعه مروری برای ارزیابی شواهد موجود در مورد مزایا و خطرات لاپاروسکوپی در مقایسه با لاپاروتومی برای مدیریت سرطان تخمدان مرحله I براساس طبقه‌بندی فدراسیون بین‌المللی زنان و مامایی (International Federation of Gynaecology and Obstetrics; FIGO)، انجام شد.

اهداف: 

بررسی مزایا و مضرات لاپاروسکوپی در قیاس با لاپاروتومی برای درمان جراحی سرطان تخمدان مرحله I بر اساس FIGO (مراحل Ib ،Ia و Ic).

روش‌های جست‌وجو: 

برای مطالعه مروری اصلی، در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سرطان زنان در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 2؛ 2007)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ LILACS؛ BIOLOGICAL ABSTRACTS و CancerLit از 1 ژانویه 1990 تا 30 نوامبر 2007 جست‌وجو کردیم. همچنین در مجلات مرتبط، فهرست منابع مطالعات شناسایی شده و چکیده مقالات کنفرانس‌ها جست‌وجوی دستی را انجام دادیم. برای به‌روزرسانی نخست، جست‌وجو مختص به پایگاه ثبت تخصصی CGCRG؛ CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase و LILACS تا 6 دسامبر 2011 بود. برای این به‌روزرسانی، در CENTRAL؛ MEDLINE و EMBASE از سپتامبر 2011 تا سپتامبر 2016 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، شبه‌-RCTها و مطالعات کوهورت آینده‌نگر مربوط به مقایسه مرحله‌بندی سرطان با لاپاروسکوپی در برابر جراحی باز (لاپاروتومی) در سرطان تخمدان مرحله I بر اساس طبقه‌بندی FIGO.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ مطالعه‌ای برای ورود وجود نداشت، بنابراین داده‌ها را از مطالعات غیر-تصادفی‌سازی شده (non-randomised studies; NRSs) برای بحث همچنین داده‌های مهم را از دیگر متاآنالیز‌ها (meta-analysis) فهرست کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ متاآنالیزی را انجام ندادیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information