مداخلات برای افزایش نسبت متخصصین سلامت برای فعالیت در مناطق روستایی و سایر مناطق محروم

هدف از این مطالعه مروری چه بود؟

هدف از این مرور کاکرین این بود که بدانیم آیا این استراتژی‌ها برای افزایش تعداد متخصصین سلامت شاغل در مناطق روستایی و محروم موثر هستند یا خیر. با توجه به اینکه مرور قبلی انجام شده در سال 2009 هیچ شواهدی را با قطعیت بالا ارائه نکرد، محققان بنیاد همکاری کاکرین به جست‌وجو برای یافتن تمام مطالعات جدیدی پرداختند که می‌توانستند به این سوال پاسخ دهند.

این مطالعه مروری چه نتیجه‌ای گرفت؟

ما فقط قادر به شناسایی یک مطالعه جدید با شواهدی با قطعیت بسیار پایین بودیم. بنابراین، ما همچنان در مورد اثرات این نوع استراتژی‌ها نامطمئن هستیم. انجام مطالعات مداخله‌ای به خوبی انجام‌شده با گروه‌های کنترل یا مقایسه مناسب، برای ارزیابی انتقادی تاثیر استراتژی‌ها در افزایش تعداد متخصصان سلامت شاغل در مناطق محروم مورد نیاز هستند.

چه چیزی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت؟

همه کشورها دارای مناطقی، اغلب میان جوامع روستایی و شهری فقیر، هستند که از نظر حضور متخصصان سلامت نسبتا محروم هستند. این مشکل در سراسر جهان دیده می‌شود، اما در کشورهای با درآمد کم و متوسط این مشکل خصوصا جدی است.

با اینکه برخی از متخصصان سلامت، کار کردن را در مناطق محروم انتخاب می‌کنند، ما نیاز به استراتژی‌هایی برای متقاعد کردن تعداد بیشتری از متخصصان برای کار کردن در این مناطق داریم. استراتژی‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، برخی از مدارس پزشکی سعی در به کارگیری دانش‌آموزان بیشتر با ریشه روستایی یا سازماندهی دانش‌آموزان برای کار در محیط روستایی دارند، به این امید که فارغ‌التحصیلان برای کار کردن به آن مناطق باز خواهند گشت. بورس‌های تحصیلی، کمک‌هزینه‌ها، طرح‌های بازپرداخت وام و حقوق‌های بیشتر برای جذب متخصصان سلامت برای فعالیت در مناطق محروم ارائه شده، در حالی که بعضی کشورها از استراتژی‌های انتقال اجباری نیز استفاده می‌کنند. با اینکه برخی از استراتژی‌ها امیدهایی را نشان داده‌اند، مطالعاتی با طراحی خوب برای اندازه‌گیری اثربخشی کوتاه‌مدت و بلندمدت این استراتژی‌ها با استفاده از یک روش دقیق وجود ندارد.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

این مرور، یک مطالعه جدید را یافت که اثر طرح بیمه سلامت ملی (National Health Insurance scheme) را در توزیع متخصصان سلامت در تایوان ارزیابی کرد. قبل از اجرای بیمه سلامت ملی، افرادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، کمتر از همتایان شهری خود قادر به پرداخت هزینه‌های پزشکی بودند. اجرای طرح بیمه سلامت ملی، مراقبت‌های پزشکی را برای تمام شهروندان تایوانی در هر دو منطقه شهری و روستایی مقرون‌به‌صرفه‌تر کرد. این امر ممکن است منجر به توزیع جغرافیایی بهتر متخصصان سلامت شود. ما قطعیت شواهد را بسیار پایین ارزیابی کردیم. بنابراین، ما در مورد اثرات طرح‌های بیمه سلامت ملی بر توزیع متخصصان سلامت مطمئن نیستیم.

این مطالعه مروری چقدر به‌روز است؟

نویسندگان مرور به جست‌وجو برای یافتن مطالعاتی پرداختند که تا اپریل 2014 منتشر شده بودند.

خلاصه‌ای از این مرور برای سیاستگذاران در اینجا در دسترس است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهد قابل اعتماد محدودی در مورد اثرات مداخلات با هدف بررسی توزیع نامناسب و ناعادلانه متخصصان سلامت وجود دارد. انجام مطالعاتی با طراحی خوب برای تایید یا رد یافته‌های مطالعات مشاهده‌ای در مورد مداخلات آموزشی، مالی، نظارتی و حمایتی که ممکن است تصمیم‌گیری‌های متخصصان مراقبت‌های سلامت را در مورد کار کردن و فعالیت در مناطق محروم تحت تاثیر قرار دهند، مورد نیاز هستند. دولت‌ها و مدارس پزشکی باید اطمینان حاصل کنند هنگامی که مداخلات اجرا می‌شوند، اثرات آنها با استفاده از روش‌های علمی دقیق برای تعیین اثرات واقعی این اقدامات بر جذب متخصصان سلامت در محیط روستایی و سایر مناطق محروم بررسی می‌شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

توزیع ناعادلانه متخصصان سلامت، داخل کشورها، مانع مهمی برای عملکرد مطلوب خدمات سلامت به حساب می‌آید.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات برای افزایش نسبت متخصصین سلامت شاغل در مناطق روستایی و سایر مناطق محروم.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه عملکرد مؤثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین؛ مارچ 2014)؛ MEDLINE (از 1966 تا مارچ 2014)؛ EMBASE (از 1988 تا مارچ 2014)؛ CINAHL (از 1982 تا مارچ 2014)؛ LILACS (از فوریه 2014)؛ Science Citation Index and Social Sciences Citation Index (تا اپریل 2014)؛ Global Health (مارچ 2014) و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (WHO) (جون 2013) را جست‌وجو کردیم. ما همچنین فهرست منابع همه مقالات و مرورهای مرتبط را شناسایی کردیم و با نویسندگان مقالات مرتبط در مورد هر کار منتشرشده یا منتشرنشده تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، کارآزمایی‌های غیر تصادفی‌سازی شده، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد، و مطالعات سری زمانی منقطع شده که به ارزیابی اثرات مداخلات مختلف (به عنوان مثال، استراتژی‌های آموزشی، مالی، نظارتی یا پشتیبانی) در به کارگیری متخصصان سلامت در مناطق محروم یا حفظ آنها، یا هر دو مورد پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به طور مستقل از هم عناوین و چکیده‌های مقالات را غربالگری کرده و مناسب بودن متون کامل مطالعات بالقوه مرتبط را ارزیابی کردند. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را از مطالعات مناسب استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

برای اولین به‌روزرسانی مرور اصلی، ما 8945 رکورد را از نظر مناسب بودن غربالگری کردیم. ما متن کامل 125 مطالعه را بازیابی و ارزیابی کردیم. فقط یک کارآزمایی معیارهای ورود را به این مرور داشت. این مطالعه سری زمانی منقطع شده، که در تایوان انجام شد، نشان داد که اجرای طرح بیمه سلامت ملی در سال 1995 با بهبود تساوی در توزیع جغرافیایی پزشکان و دندانپزشکان همراه بود. ما قطعیت شواهد ارائه‌شده را توسط این یک مطالعه بسیار پایین قضاوت کردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information