آیا انتشار عمومی داده‌های عملکردی مربوط به مراقبت سلامت می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان و ارائه دهندگان مراقبت سلامت و سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار دهد؟

هدف از انجام این مرور چیست؟

هدف این بود که مشخص شود انتشار عمومی ‌اطلاعات مربوط به عملکرد ارائه دهندگان مراقبت سلامت (برای مثال بیمارستان‌ها و متخصصین فردی) تاثیر قابل توجهی بر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، ارائه دهندگان و دریافت کنندگان مراقبت دارد یا خیر. ما هم‌چنین به دنبال تعیین این بودیم که این موضوع عملکرد ارائه دهندگان مراقبت سلامت، پیامدهای بیمار و روحیه کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر.

پیام‌های کلیدی

انتشار عمومی ‌داده‌های عملکردی ممکن است در گزینه‌های مراقبت سلامت (توسط مصرف‌کنندگان یا ارائه دهندگان)، یا عملکرد ارائه دهندگان تفاوتی اندک یا عدم تفاوت ایجاد کند. با این حال، ممکن است پیامدهای مربوط به بیمار را کمی‌ بهبود بخشد.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

انتظار می‌رود که ارائه دهندگان مراقبت سلامت به‌طور فزاینده‌ای افراد را از چگونگی عملکردشان مطلع سازند. با این حال، هنوز مشخص نیست که انتشار عمومی ‌داده‌های عملکردی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر انتخاب خدمات مراقبت سلامت توسط بیماران دارد، یا این‌که واقعا می‌تواند کیفیت مراقبت سلامت را بهبود بخشد.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

نویسندگان، منابع علمی مربوط به مطالعاتی را جست‌وجو کردند که به ارزیابی تاثیرات انتشار عمومی ‌اطلاعات در مورد عملکرد مراقبت سلامت پرداختند و 12 مطالعه مرتبط را یافتند که داده‌های به دست آمده را از بیش از 7570 ارائه دهنده و 3,333,386 مواجهه بالینی دیگر، برای مثال بیماران فردی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار دادند.

شواهدی با قطعیت پائین وجود داشت که نشان داد انتشار عمومی‌ داده‌های عملکردی ممکن است منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در خدماتی شود که بیماران برای دسترسی، تصمیمات گرفته شده توسط ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت یا عملکرد کلی ارائه دهنده آنها را انتخاب می‌کنند. شواهدی با قطعیت پائین وجود داشت که نشان داد برخی از پیامدهای بیمار ممکن است انتشار عمومی ‌داده‌های عملکردی بعدی را کمی بهبود بخشد، اما این ممکن است تاثیر کم‌تری بر رفتار جمعیت‌های محروم داشته باشد. هیچ شواهدی در مورد تصمیم‌های مربوط به استفاده از مراقبت سلامت توسط دریافت کنندگان یا عوارض جانبی وجود نداشت.

اگر چه تعدادی از مطالعات به‌طور فردی انجام شدند، محدودیت‌هایی وجود داشت: به ویژه، اساس شواهد از نظر محیط (به عنوان مثال ایالات متحده یا کره)، شرایط سلامت (به عنوان مثال حمله قلبی یا تعویض مفصل ران)، نوع داده‌های عملکردی (به عنوان مثال فرآیند یا پیامد بیمار) و نحوه انتشار داده‌ها (به عنوان مثال عکس یا پوستر) به‌طور قابل توجهی متفاوت بود. یافته‌های آنها نیز متناقض بود به‌طوری که برخی از آنها تغییرات گزارش شده را منتسب به انتشار عمومی اطلاعات دانستند و سایر مطالعات چنین تغییراتی را گزارش نکردند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور به دنبال مطالعاتی بودند که تا جون 2017 منتشر شده بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اطلاعات شواهد-محور موجود به منظور اطلاع‌رسانی مستقیم برای سیاست و عمل ناکافی است. مطالعات بیشتر باید این موضوع را در نظر بگیرند که انتشار عمومی ‌داده‌های عملکردی می‌تواند پیامدهای بیمار و هم‌چنین فرایند مراقبت سلامت را بهبود بخشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انتشار اطلاعات در مورد کیفیت و عملکرد سازمان‌های مراقبت سلامت و حرفه‌ای فردی به‌طور فزاینده‌ای شایع شده است. با این حال، ما نمی‌دانیم که چگونه این اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند، یا این‌که این گزارش‌ها از طریق تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، ارائه دهندگان و دریافت کنندگان مراقبت سلامت منجر به چه میزان بهبود کیفیت می‌شوند.

اهداف: 

تخمین تاثیرات انتشار عمومی ‌داده‌های عملکردی، به دست آمده از هر منبع، در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان مراقبت سلامت، ارائه دهندگان (متخصصین و سازمان‌ها) و دریافت کنندگان مراقبت سلامت. علاوه بر این، ما تلاش کردیم تاثیرات را بر عملکرد ارائه دهنده مراقبت سلامت، پیامدهای بیمار، و روحیه کارکنان تخمین بزنیم.

روش‌های جست‌وجو: 

CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase، و دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را در 26 جون 2017 جست‌وجو کردیم. فهرست منابع تمام مطالعات وارد شده را برای شناسایی مطالعات بیشتر کنترل کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده یا غیر-تصادفی‌سازی شده، مطالعات سری زمانی منقطع و مطالعات کنترل شده قبل و بعد مربوط به تاثیرات داده‌های منتشر شده عمومی بر روی هر جنبه از عملکرد سازمان‌ها یا متخصصین مراقبت سلامت را جست‌وجو کردیم. هر مطالعه باید حداقل یک پیامد اصلی مربوط به انتخاب یا تغییر مراقبت را گزارش کرده باشد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را از نظر واجد شرایط بودن غربالگری کرده و داده‌ها را استخراج کردند. برای هر مطالعه، داده‌های مربوط به گروه‌های هدف (مصرف‌کنندگان خدمات مراقبت سلامت، ارائه دهندگان مراقبت سلامت و دریافت کنندگان مراقبت سلامت)، داده‌های عملکردی، پیامدهای اصلی (انتخاب ارائه دهنده مراقبت سلامت و بهبود از طریق تغییر در مراقبت) و پیامدهای دیگر (آگاهی، نگرش، آگاهی از داده‌های عملکردی و هزینه‌ها) را استخراج کردیم. با توجه به درجه قابل توجهی از ناهمگونی بالینی و روش‌شناسی بین مطالعات، یافته‌های مربوط به هر سیاست‌ را در یک قالب ساختار‌ یافته ارائه کردیم، اما متاآنالیز (meta-analysis) انجام ندادیم.

نتایج اصلی: 

12 مطالعه را وارد کردیم که به تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های به دست آمده از بیش از 7570 ارائه دهنده (مانند متخصصین و سازمان‌ها)، و 3,333,386 مواجهه بالینی (clinical encounter) دیگر (از جمله ارجاع بیماران و نسخه‌ها) پرداختند. چهار کارآزمایی خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده، یک کارآزمایی خوشه‌ای غیر-تصادفی‌سازی شده، شش مطالعه سری زمانی منقطع، و یک مطالعه کنترل شده قبل و بعد را وارد کردیم. هشت مطالعه در ایالات متحده آمریکا، و یک مطالعه در هر یک از کشورهای کانادا، کره، چین و هلند انجام شدند. چهار مطالعه به بررسی تاثیر انتشار عمومی‌ داده‌های عملکردی در مورد انتخاب مصرف‌کننده خدمات مراقبت سلامت و چهار مطالعه به بررسی بهبود کیفیت پرداختند.

شواهدی با قطعیت پائین وجود داشت که نشان داد انتشار عمومی داده‌های عملکردی ‌ممکن است در استفاده طولانی‌مدت از مراقبت سلامت توسط مصرف‌کنندگان (3 مطالعه؛ 18294 مزایای طرح بیمه)، یا ارائه دهندگان (4 مطالعه؛ 3000000 تولد و 67 ارائه دهنده مراقبت سلامت)، یا در عملکرد ارائه دهنده مراقبت سلامت (1 مطالعه؛ 82 ارائه دهنده) تفاوتی اندک یا عدم تفاوت ایجاد کند. با این حال، شواهد با قطعیت پائین نیز وجود داشت که نشان داد انتشار عمومی ‌داده‌های عملکردی ممکن است پیامدهای برخی از بیماران را کمی بهبود ببخشد (5 مطالعه؛ 315,092 مورد بستری در بیمارستان و 7502 ارائه دهنده). شواهد با قطعیت پائین از یک مطالعه واحد وجود داشت که نشان داد انتشار عمومی ‌داده‌های عملکردی ممکن است تاثیرات افتراقی بر جمعیت‌های محروم داشته باشد. هیچ شواهدی در مورد تاثیرات تصمیم‌گیری در مورد استفاده از مراقبت سلامت توسط دریافت کنندگان یا عوارض جانبی وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information