انجام یک-بار تلقیح داخل رحمی در برابر دو-بار آن برای زوجین نابارور

سوال مطالعه مروری: نویسندگان کاکرین شواهد را در مورد تاثیر انجام دو-بار تلقیح داخل رحمی (IUI) در برابر یک-بار آن در زوجین نابارور (زوج‌هایی که حداقل یک سال تلاش کرده‌اند باردار شوند) مرور کردند.

پیشینه: برای زوجینی که حداقل یک سال تلاش کرده‌اند باردار شوند، یک روش رایج برای القای بارداری، قرار دادن اسپرم مستقیما داخل رحم و نزدیک به هر تخمک است. این روش با تجویز داروهای باروری برای تحریک آزادسازی تخمک (IUI با تحریک تخمدان) ترکیب می‌شود. انجام تلقیح نسبت به لقاح آزمایشگاهی (که در آن تخمک خارج از بدن با اسپرم ترکیب می‌شود) و پروسیجرهای مشابه، کمتر استرس‌زا، تهاجمی و گران است. این روش اغلب در مواردی که شریک مرد نابارور است یا زمانی که دلیل باردار نشدن مشخص نیست، استفاده می‌شود. به‌طور کلی، IUI یک-بار در هر سیکل قاعدگی انجام می‌شود، اما گاهی اوقات دو-بار (double IUI) صورت می‌گیرد. کارآزمایی‌های بالینی مختلف در مورد اینکه double IUI منجر به بارداری‌های بیشتری نسبت به single IUI می‌شود یا خیر، به نتیجه‌گیری‌های متفاوتی دست یافتند.

ویژگی‌های مطالعه: نه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنتر‌‌ل شده (مطالعات بالینی که در آنها افراد به صورت تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمان قرار داده می‌شوند) را یافتیم که شامل 2751 زن بوده و double IUI را با single IUI مقایسه کردند. شواهد تا جولای 2020 به‌روز است.

نتایج کلیدی : تجزیه‌وتحلیل اصلی ما، که شواهد آن از کیفیت پائینی برخوردار است، نشان می‌دهد که مشخص نیست double IUI در مقایسه با single IUI باعث بهبود زنده‌زایی و کاهش سقط جنین می‌شود یا خیر. شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال زنده‌زایی پس از single IUI برابر با 16% باشد، شانس آن پس از double IUI بین 12% و 27% خواهد بود. شواهد حاکی از آن است که اگر احتمال سقط جنین پس از single IUI برابر با 1.5% باشد، شانس آن به دنبال double IUI بین 1.5% و 5% خواهد بود. انجام تجزیه‌وتحلیل در کارآزمایی‌هایی با بالاترین کیفیت نتایج مشابهی را برای هر دو پیامد نشان داد. نرخ بارداری ممکن است با double IUI افزایش یابد. به دلیل کیفیت پائین شواهد، این نتیجه باید با احتیاط تفسیر شود. شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال بارداری پس از single IUI معادل 14% باشد، شانس آن پس از double IUI بین 16% و 23% خواهد بود. با این حال، هنگامی که فقط مطالعاتی را با کیفیت بالا تجزیه‌وتحلیل کردیم، تاثیر مثبت double IUI از بین رفت و دیگر شاهد بهبود بارداری نبودیم.

ما مطمئن نیستیم که double IUI در مقایسه با single IUI باعث کاهش نرخ بارداری چند-قلویی (دو یا چند جنین) و نرخ بارداری خارج رحمی (که تخم بارورشده خارج از رحم کاشته می‌شود، معمولا در یکی از لوله‌های متصل کننده تخمدان و رحم) می‌شود یا خیر. شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال بارداری چند-قلویی پس از single IUI برابر با 0.7% باشد، شانس آن به دنبال double IUI بین 0.7% و 3.2% خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال بارداری خارج رحمی پس از single IUI برابر با 0.8% باشد، شانس آن به دنبال double IUI بین 0.3% و 3.2% خواهد بود.

کیفیت شواهد: سطح کیفیت شواهد پائین بود. محدودیت‌های اصلی در شواهد عبارت بودند از خطر نامشخص سوگیری و کارآزمایی‌های کوچک با نتایج غیر-دقیق.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

تجزیه‌وتحلیل اصلی ما، که شواهد آن از کیفیت پائینی برخوردار است، نشان می‌دهد که مشخص نیست انجام دو-بار IUI نسبت به یک-بار آن باعث بهبود زنده‌زایی و کاهش سقط جنین می‌شود یا خیر. تجزیه‌وتحلیل حساسیت که محدود به مطالعات در معرض خطر پائین سوگیری انتخاب برای هر دو پیامد شد، با تجزیه‌وتحلیل اصلی هم‌سو و سازگار است. نرخ بارداری بالینی ممکن است در گروه دو-بار IUI افزایش یابد، اما به دلیل کیفیت پائین شواهد باید با احتیاط تفسیر شود. ما مطمئن نیستیم که انجام دو-بار IUI نسبت به یک-بار آن تاثیری بر نرخ بارداری چند-قلویی و نرخ بارداری خارج رحمی دارد یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در زوجین نابارور، زوجینی که حداقل یک سال اقدام به بارداری کرده‌اند، تلقیح داخل رحمی (intrauterine insemination; IUI) با تحریک بیش از حد تخمدان (ovarian hyperstimulation; OH) یکی از روش‌های درمانی است که می‌تواند ارائه شود. هنگامی که IUI انجام می‌شود، IUI دوم در همان سیکل ممکن است احتمال باروری را افزایش دهد. در نسخه به‌روز شده قبلی این مرور در سال 2010 نشان داده شد که انجام دو-بار IUI در مقایسه با انجام یک‌-بار آن، نرخ باروری را افزایش می‌دهد. از سال 2010، کارآزمایی‌های بالینی مختلف با نتیجه‌گیری‌های متفاوت منتشر شده‌اند در مورد اینکه انجام دو-بار IUI در مقایسه با یک‌-بار آن باعث افزایش نرخ بارداری می‌شوند یا خیر.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) انجام دو-بار تلقیح داخل رحمی (IUI) نسبت به یک-بار آن در سیکل‌های تحریک‌شده برای زوجین نابارور.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه زنان و باروری در کاکرین (CGF)؛ CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO؛ CINAHL را در جولای 2020 و LILACS؛ Google Scholar و Epistemonikos را در فوریه 2021، همراه با بررسی منابع جست‌وجو کرده و برای یافتن مطالعات بیشتر با نویسندگان مطالعه و متخصصان در این زمینه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده، با طراحی موازی را وارد کردیم که به مقایسه انجام دو-بار IUI نسبت به یک-بار آن در سیکل‌های تحریک‌شده در زوج‌های نابارور پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم به ارزیابی کیفیت کارآزمایی و استخراج داده‌ها پرداختند. برای کسب اطلاعات بیشتر با نویسندگان مطالعه تماس گرفتیم.

نتایج اصلی: 

نه مطالعه را که شامل زنان نابارور بودند، شناسایی کردیم. شواهد از کیفیت پائینی برخوردار بود؛ محدودیت‌های اصلی عبارت بود از خطر سوگیری (bias) نامشخص، نتایج ناهمگون برای برخی از پیامدها و عدم-دقت، ناشی از کارآزمایی‌های کوچک با نتایج غیر-دقیق.

ما مطمئن نیستیم که انجام دو-بار IUI نسبت به یک-بار آن، نرخ زنده‌زایی را بهبود می‌بخشد یا خیر (نسبت شانس (OR): 1.15؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.71 تا 1.88؛ I2 = 29%؛ 3 مطالعه، 468 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال زنده‌زایی پس از انجام یک-بار IUI معادل 16% باشد، شانس آن به دنبال انجام دو-بار IUI بین 12% و 27% خواهد بود. انجام تجزیه‌وتحلیل حساسیت محدود به کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) با خطر پائین سوگیری انتخاب، نتایج مشابهی را نشان داد.

ما مطمئن نیستیم که انجام دو-بار IUI نسبت به یک-بار آن، نرخ سقط جنین را بهبود می‌بخشد یا خیر (OR: 1.78؛ 95% CI؛ 0.98 تا 3.24؛ I2 = 0%؛ 6 مطالعه، 2363 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال سقط جنین پس از انجام یک-بار IUI برابر با 1.5% باشد، شانس آن به دنبال انجام دو-بار IUI بین 1.5% و 5% خواهد بود.

ممکن است نرخ بارداری بالینی گزارش‌شده برای هر زن تصادفی‌سازی شده با انجام دو-بار IUI افزایش یابد (OR: 1.51؛ 95% CI؛ 1.23 تا 1.86؛ I2 = 34%؛ 9 مطالعه، 2716 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). این نتیجه به دلیل کیفیت پائین شواهد و ناهمگونی در حد متوسط باید با احتیاط تفسیر شود. شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال بارداری پس از انجام یک-بار IUI معادل 14% باشد، شانس آن به دنبال انجام دو-بار IUI بین 16% و 23% خواهد بود.

ما مطمئن نیستیم که انجام دو-بار IUI نسبت به یک-بار آن، نرخ بارداری چند-قلویی را بهبود می‌بخشد یا خیر (OR: 2.04؛ 95% CI؛ 0.91 تا 4.56؛ I2 = 8%؛ 5 مطالعه، 2203 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال بارداری چند-قلویی پس از انجام یک-بار IUI برابر با 0.7% باشد، شانس آن به دنبال انجام دو-بار IUI بین 0.85% و 3.7% خواهد بود.

ما مطمئن نیستیم که انجام دو-بار IUI نسبت به یک-بار آن، تاثیری بر نرخ بارداری خارج رحمی دارد یا خیر (OR: 1.22؛ 95% CI؛ 0.35 تا 4.28؛ I2 = 0%؛ 4 مطالعه، 1048 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). شواهد نشان می‌دهد که اگر احتمال بارداری خارج رحمی پس از انجام یک-بار IUI معادل 0.8% باشد، شانس آن پس از دو-بار IUI بین 0.3% و 3.2% خواهد بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information